OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2005 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A STAVEBNÍM ODPADEM | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2005 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A STAVEBNÍM ODPADEM

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem

 Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 4/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem

na území města Klatov a spádových obcí/místně příslušných částí  a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

 

Zastupitelstvo města Klatov vydalo dne 1.11.2005 podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Klatovy (dále jen „systém“), systém nakládání se stavebním odpadem na území města Klatovy (dále jen „město“), povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.
 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města Klatovy trvalé bydliště, a pro další fyzické osoby, které se na území města Klatovy zdržují.

 

Čl. 2

Základní pojmy

 Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky:

 1. Odpad1) je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech (dále též jen „zákon“).
 2. Komunální odpad2) je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Nebezpečné složky jsou nebezpečný odpad3), tj. odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu.
 4. Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu. Směsným odpadem je i drobný odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích,
 5. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad,
 6. Oprávněnou osobou4) je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
 7. Zařízení5) je technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.
 8. Sběrný dvůr a sběrné místo v areálu ZSS a.s. je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu stanovené provozním řádem tohoto zařízení pod dozorem obsluhy.
 9. Objekt je bytový a rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci.
 10. Vlastníkem objektu se pro účel této vyhlášky rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt, je jeho správcem nebo má k němu právo hospodaření, vlastníkem objektu je dále zástupce společenství vlastníků.
 11. Původcem odpadů6) je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

Čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem

 1.   Komunální odpad se třídí na následující složky:

a) papír a lepenka,

b) sklo barevné (směsné) a bílé (čiré),

c) nápojové kartony,

d) plasty,

e) kovy,

f) objemné odpady,

g) biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“),

h) nebezpečné odpady,

i) směsný odpad.

 

2.      Místy určenými pro odkládání jednotlivých druhů komunálního odpadu jsou pro:   

 

a)

směsný odpad

- sběrné nádoby - popelnice o objemu 110 l a kontejnery o objemu 1100 l, které jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo vlastníků objektů,

- odpadkové koše - jsou určeny pouze pro odkládání drobného příležitostného odpadu (odpadků); nejsou určeny pro odkládání směsného odpadu z domácností

b)

papír a lepenku

- plastové zvony nebo kovové nádoby modré barvy označené popisem, které jsou umístěny na veřejném prostranství a jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě obvyklým,

- sběrný dvůr,

- sběrné místo v areálu ZSS a.s.,

- nebo jiná místa, pokud je v nich zajišťován sběr nebo výkup této složky odpadu dle platných právních předpisů7),

c)

plasty

- plastové zvony nebo kovové nádoby žluté barvy označené popisem, které jsou umístěny na veřejném prostranství a jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě obvyklým,

- sběrný dvůr,

- sběrné místo v areálu ZSS a.s.,

- nebo jiná místa, pokud je v nich zajišťován sběr nebo výkup této složky odpadu dle platných právních předpisů7)

d)

nápojové kartony

- společně s plasty do plastových zvonů nebo kovových nádob žluté barvy označené oranžovou nálepkou s popisem, které jsou umístěny na veřejném prostranství; jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě obvyklým, 

e)

sklo barevné (směsné)

- plastové zvony nebo kovové nádoby zelené barvy označené popisem, které jsou umístěny na veřejném prostranství a jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě obvyklým,

- sběrné místo v areálu ZSS a.s.,

- nebo jiná místa, pokud je v nich zajišťován sběr nebo výkup této složky odpadu dle platných právních předpisů7)

f)

sklo bílé (čiré)

- plastové zvony nebo kovové nádoby bílé barvy označené popisem, které jsou umístěny na veřejném prostranství a jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě obvyklým,

- nebo jiná místa, pokud je v nich zajišťován sběr nebo výkup této složky odpadu dle platných právních předpisů7)

g)

kovy

- sběrný dvůr,

- sběrné místo v areálu ZSS a.s.,

- nebo jiná místa, pokud je v nich zajišťován sběr nebo výkup této složky odpadu dle platných právních předpisů7)

h)

objemné odpady

- sběrný dvůr,

- mobilní velkoobjemové kontejnery, které jsou rozmisťovány na veřejném prostranství dle potřeby; jejich rozmístění je zveřejňováno nejméně jeden měsíc před termínem sběru způsobem v místě obvyklým, 

i)

nebezpečné složky

sběrný dvůr,

sběrné místo v areálu ZSS a.s.,  

j)

bioodpady

- sběrný dvůr,

- mobilní velkoobjemové kontejnery, které jsou rozmisťovány na veřejném prostranství dle potřeby; jejich rozmístění je zveřejňováno nejméně jeden měsíc před termínem sběru způsobem v místě obvyklým,

- tímto není dotčena možnost, aby fyzické osoby bioodpad ze zahrádek využily k výrobě kompostu na svém pozemku.

 

 Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

 Stavební odpad8) vzniklý při stavební činnosti fyzických osob jsou tyto osoby povinny odložit do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby k využití nebo odstranění v zařízení, jehož provoz byl povolen dle zvláštních právních předpisů. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz stavebního odpadu do těchto zařízení vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

 

Čl. 5

Povinnosti fyzických osob

 Fyzické osoby jsou povinny:

a) odpad třídit na složky uvedené v čl. 3 a odkládat je na místa určená pro odkládání jednotlivých druhů komunálního odpadu,

b) zajistit dostatečný objem sběrných nádob k odkládání směsného odpadu a četnost jejich vývozu musí, aby nedocházelo k přeplňování těchto nádob nebo k odkládání odpadu vedle nich,

c) na sběrném dvoře a na sběrném místě v areálu ZSS a.s. odkládat odpady pouze ve stanovenou provozní dobu a za podmínek stanovených v provozním řádu zařízení; přitom jsou povinny uposlechnout pokynů obsluhy sběrného dvora a počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí,

d) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky komunálního odpadu odpovídající označení sběrné nádoby,

e) nepoužívat sběrné nádoby k jinému účelu (např. vylepování plakátů),

f) směsný odpad odkládat do označených platnou známkou svozové společnosti pro vývoz nádob v daném období,

g) nepoškozovat sběrné nádoby,

h) neodkládat žhavý popel do sběrných nádob,

i) nespalovat odpad ve sběrných nádobách a na otevřených ohništích,

j) počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného sběru a svozu odpadu.

 

Čl. 6

Úhrada za shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Cenu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzické osoby městu ve výši, která je stanovena radou města dle zvláštního právního předpisu.9)

 

Čl. 7

Kontrolní činnost

 Kontrolní činnost dodržování této vyhlášky provádí městská policie a odbor životního prostředí.

 

Čl. 8

Sankce

 Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle obecných právních předpisů.10)

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/1998, o systému sběru, třídění a  zneškodňování komunálních a stavebních odpadů, vznikajících na území města Klatovy

 

Čl. 10

Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Poznámky:

1) § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2) § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3) § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4) § 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5)  § 4 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6)  § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

7)   zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8)   vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

9)  § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

10)   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno dne 20.12.2005
Sejmuto dne 5.1.2006

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ