ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ PROJEKTU REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ PROJEKTU REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zápis z veřejného projednání projektu Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou

Datum konání: 28. 5. 2012, od 17.00 hodin.

Místo konání: kulturní dům Družba.

Přítomni: obyvatelé sídliště dle prezenčních listin

Za město Klatovy:

 • Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
 • Ing. Václav Chroust, místostarosta města
 • Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
 • Eva Slabá, pracovnice odboru rozvoje města
 • Peter Pošefka, ředitel Technických služeb města
 • Ing. Vladimír Král, jednatel firmy Odpadové hospodářství města Klatov s.r.o.

Zpracovatel projektu: Ing. Radek Pikhart, Klatovy.

 

Průběh jednání:

Starosta města seznámil přítomné se záměrem města realizovat projekt regenerace a se stavem rozpracovanosti.

 

Zpracovatel projektu formou prezentace uvedl analýzu stávajícího stavu veřejných prostranství v sídlišti, rozsah řešeného území, seznámil přítomné s výsledky ankety a představil návrhy řešení.

 

Následovala diskuse mezi obyvateli a zástupci města a zpracovatelem projektu.

 

Připomínky z diskuse byly shrnuty do následujících závěrů, které zpracovatel projektu prověří z hlediska jejich proveditelnosti a zapracuje do nového návrhu.

 1. Minimalizovat zelené ostrůvky, navržené v parkovacích plochách při komunikacích.
 2. Řešit vnitroblokové komunikace jako obytné zóny.
 3. Parkoviště před domy čp. 494-497 (blok domů Pod Spartou) přeřešit tak, aby vznikla max. jedna řada parkovacích míst, další parkovací místa řešit v bloku zeleně při Podhůrecké ulici
 4. Řešit parkoviště v zeleni podél stávající cesty od domu čp. 483 v Prusíkově ulici směrem do Cibulkovy ulice (k objektu občerstvení - večerky proti nádraží).
 5. Ve vnitrobloku domů v Prusíkově ulici – zvýšit počet parkovacích míst na úkor zeleně u středového ostrůvku zeleně.
 6. Řešit parkoviště v prostoru pod objektem občanské vybavenosti čp. 758 (bývalá Sigma).
 7. Místa pro popelnice, nádoby na separovaný odpad ve vnitrobloku Prusíkovy ulice – ponechat na stávajícím místě nebo přesunout na druhou stranu Prusíkovy ulice.

 

Starosta města sdělil, že veškeré aktuální informace o projektu včetně nového, ve smyslu diskuse upraveného návrhu, jsou zveřejňovány na internetových stránkách města.

 

Přítomným bude zaslán zápis z projednání. 

 

Konečné rozhodnutí ve věci urbanistické studie (ideového řešení podoby sídliště) náleží do kompetence Zastupitelstva města, kterému bude záležitost předložena k projednání dne 26. 6. 2012.

Poté bude následovat zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, v rámci těchto činností bude ideový návrh dále upravován dle požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Sraz zdravotně postižených, orgány, organizace a spolky z oblasti životního prostředí, atd.). Jednotlivé stupně projektových dokumentací a další informace budou zveřejněny na zmiňovaných stránkách města.

 

V Klatovech dne  31. 5. 2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ