oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Zborovy

 

 

Městský úřad Klatovy

odbor výstavby a územního plánování

nám.Míru 62

339 01 Klatovy I 

Dle rozdělovníku

 

 

 

č.j.: OVÚP/7148/12/Mk

vyřizuje: Tomáš Martínek

tel.: 376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Klatovy dne 17.10.2012

 

 

 

 

Oznámení

o projednání návrhu zadání ÚP Zborovy

 

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl zpracován návrh zadání územního plánu Zborovy.

 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 18.10.2012 na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování a obecním úřadě Zborovy. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.   

Dotčené orgány a krajský úřad vyzýváme k uplatnění požadavků k návrhu zadání ÚP Zborovy v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání ÚP. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty. 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.       

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Pavel Boublík  v.r.

                                                                                        vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:                                                   Sejmuto z úřední desky:

 

 

Obdrží   :

 

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1    

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

         - odbor regionálního rozvoje

         - odbor dopravy a silničního hospodářství

         - odbor životního prostředí

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165               

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O. BOX 3, 110 15 Praha 1

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

 

Město Plánice                

Město Nalžovské Hory

Obec Hnačov

Obec Zavlekov

Obec Zborovy

 

Dále obdrží:

  

Policie ČR - DI Klatovy, Riegrovy sady 138, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno   

TelefónicaO2 Czech Republic a.s., DLSS Plzeň, P.O.BOX 56, 130 76 Praha 3