ZIMNÍ ÚDRŽBA V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích

V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální zimní údržba komunikací.  Současný plán zimní údržby pro Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem na dokončování nových komunikací každoročně aktualizován. Nařízení města Klatov o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované obce včetně grafického znázornění je zveřejněno na webu města Klatov.

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komunikací a chodníků na straně druhé.

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje lhůty pro zajišťování sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků:
a) I. pořadí důležitosti - do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti - do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti - po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.
V předcházejících létech se správci komunikací dařilo tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin.

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov, které dle vývoje počasí vyhlásí zimní pohotovost a opětovně zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou službu. Je možno se na ně obracet se svými požadavky na tel. 602 847 379. Technické služby mají zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli a dostatek inertního materiálu, který bude při údržbě v době mrazů upřednostňován. Posypová sůl se bude používat na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky.
Úklid některých vybraných komunikací provádí též najaté firmy z Klatov a okolí.

Celkem je udržováno cca 114 km vozovek a 97 km chodníků.

V případě větší sněhové nadílky bude přistoupeno k úklidu sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjezdových komunikací k náměstí, autobusových zastávek, případně některých parkovacích a ostatních ploch k zajištění dopravní obslužnosti. V souvislosti s případným úklidem sněhu je nutno si uvědomit, že vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání úklidu sněhu. Je proto nutné respektovat přechodná dopravní značení, která upozorňují na termíny úklidových prací v jednotlivých ulicích.

Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce v centru města budou využity, stejně jako v loňském roce, také pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.
Pro chodce je nesmírně důležité používat obuv odpovídající povětrnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném vymáhání finančního odškodnění je přihlíženo také k tomu, zda chodec přizpůsobil chůzi a obuv dané povětrnostní situaci, kterou mohl předvídat.

V nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Jedná se např. o komunikaci přes les Husín v k.ú. Tajanov, nebo stezku pro pěší a cyklisty v úseku od městského parku k nádraží ČD v Lubech. Stejně tak nebudou udržovány účelové komunikace (stezky) podél tzv. „Severozápadního obchvatu Klatov“.  Po těchto úsecích si pak lze při dostatku sněhu i zajezdit na běžkách.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ