REVITALIZACE RYBNÍKA V MERCANDINOVÝCH SADECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REVITALIZACE RYBNÍKA V MERCANDINOVÝCH SADECH

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech

Město Klatovy prostřednictvím svých webových stránek a sdělovacích prostředků pravidelně informuje občany města o dlouhodobě připravovaném záměru revitalizace velkého klatovského parku - Mercandinových sadů, při které bude postupně řešena obnova zeleně, cestní sítě a osvětlení. Její neopomenutelnou součástí je i revitalizace rybníka.

Rybník rozkládající se na ploše cca 1 ha je součástí kaskády klatovských rybníků, zahrnující rovněž rybníky Čedík I a Čedík II. Všechny tři rybníky jsou napájeny z bezejmenného přítoku Drnového potoka.

Na podzim 2012 zpracovala firma NDCon s.r.o. Praha projekt revitalizace rybníka. Ta spočívá především v odtěžení cca 4000 m3 sedimentů z prostoru zátopy. Vzhledem k tomu, že výsledky rozborů sedimentů prokázaly zvýšený obsah AOX (halogenované organické sloučeniny) a PAU (polyaromatické uhlovodíky), vytěžené sedimenty budou uloženy na skládku ve Štěpánovicích. Po vytvarování nového dna rybníka bude vybudován požerák a bezpečnostní přeliv, budou opraveny břehy a opevnění ostrůvku a upraveno odpadní koryto. Vyústění do Drnového potoka bude zpevněno kamenným záhozem. Z koruny hráze bude odstraněno původní oplocení a nahrazeno dřevěným.

Nově bude vytvořeno pobřežní pásmo, které významným způsobem přispěje ke zvýšení druhové rozmanitosti dotčeného území. Pobřežní pásmo vznikne mimo stávající plochu rybníka po pravé straně přítoku.

V současné době rybník obhospodařuje místní organizace Českého rybářského svazu. Dne 29. 3. 2014 proběhl na rybníku výlov. Rybník již zůstane vypuštěný, neboť před zahájením prací je nutné zajistit co největší vyschnutí rybničních sedimentů. Harmonogram prací předpokládá jejich zahájení v září 2014 a ukončení na přelomu roku 2014/2015. Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel prací vybrána firma Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko.

Revitalizace rybníka v parku jako nezbytná součást celkové rekonstrukce velkého městského parku nepochybně přispěje ke zvýšení atraktivity území jako rekreační zóny bezprostředně navazující na urbanizované části území města.

 

Ing. Jana Michálková
vedoucí odboru životního prostředí

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ