Program pro poskytování dotací - Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy v roce 2023

V souladu s §§ 10 a a 10 c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, město Klatovy zveřejňuje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Klatovy

„Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy v roce 2023“

1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:

Podpora projektů v rámci zájmových aktivit organizací působících na území města Klatovy.

2. Důvod podpory tohoto účelu:

Podpora konání nejrůznějších kulturních událostí a sportovních akcí na území města Klatovy (výstavy, festivaly, koncerty, přehlídky, turnaje apod.).

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Klatovy na podporu tohoto účelu:

800.000 Kč na rok 2023

4. Kritéria pro stanovení výše dotace:

Dotace bude poskytnuta ve výši, o které rozhodne rada města (do 50.000 Kč), příp. zastupitelstvo města (nad 50.000 Kč), na doporučení komise jmenované radou města a na základě podaných žádostí do tohoto programu.

5. Okruh způsobilých žadatelů:

Písemné žádosti do programu mohou s konkrétním projektem (např. pořádání výstavy, sportovního turnaje, kulturního festivalu, apod.) podávat všechny organizace, které působí na území města a vykonávají zájmové aktivity.

6. Lhůta pro podání žádosti:

Písemné žádosti lze podávat na Městském úřadě Klatovy od 01.02.2023 do 28.02.2023.

7. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska splnění podmínek uvedených v bodu 9. programu.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 31.03.2023.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace:

Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:

• Dotační podíl bude max. 70 % celkových výdajů/nákladů na realizaci projektu.

• Do celkových výdajů/nákladů nelze zahrnout mzdy a odměny trenérů, pořadatelů a organizátorů.

• Všechny výdaje/náklady spojené s realizací projektu budou podloženy doklady.

• Žadatel je povinen po skončení akce ve smlouvou stanoveném termínu předložit Finančnímu odboru Městského úřadu vyúčtování celkových vynaložených prostředků na realizaci projektu (finanční vypořádání dotace). Účetní doklady budou označeny ”názvem projektu”. Bude-li procentuální podíl čerpání schválené dotace na skutečných výdajích/nákladech vyšší než v rámci projektu předložený, je žadatel povinen tento rozdíl vrátit do městského rozpočtu.

• Poskytovatel dotace smluvně vymezí účel poskytnuté dotace v rámci realizace projektu.

• Správné využití dotace je poskytovatel oprávněn kontrolovat i během realizace projektu prostřednictvím pověřených zaměstnanců či kontrolního výboru. Zjistí-li, že dotace je čerpána v rozporu se smlouvou o dotaci, je rada města oprávněna určit postup směřující k nápravě.

10. Vzor žádosti, obsah jejích příloh

Ke stažení:

 Žádost o poskytnutí dotace (v případě problému při vyplňování přímo v prohlížeči prosím uložte žádost do PC a vyplňte)

 Finanční vypořádání dotace

Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu

 

V Klatovech dne 09.01.2023