NAŘÍZENÍ Č. 1/2016 O STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NAŘÍZENÍ Č. 1/2016 O STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Nařízení č. 1/2016 o stání silničních motorových vozidel

Nařízení města Klatov č. 1/2016, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov

 

Rada města Klatov se usnesla dne 19. 1. 2016 usnesením č. 24/2 v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

             Toto nařízení města Klatov (dále jen „nařízení“) vymezuje oblasti města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Klatov, nebo k stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Klatov.

 

Čl. 2

Vymezení místních komunikací

            (1) Oblasti města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy ke stání vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto nařízení. Tyto místní komunikace nebo jejich určené úseky jsou označeny dopravním značením dle platných předpisů (zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění). 

            (2) Oblasti města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města, jsou uvedeny v Přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení. Tyto místní komunikace nebo jejich určené úseky jsou označeny dopravním značením dle platných předpisů (zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění). 

 

Čl. 3

Podmínky pro stání vozidel a způsob zaplacení sjednané ceny

            (1) V oblastech města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy ke stání vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a jejichž výčet je uveden v Příloze č. 1 tohoto nařízení, je povoleno stání všem vozidlům po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání uvedenou na parkovacím lístku a po umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání. Mimo provozní dobu parkovacího automatu uvedenou na dodatkové tabulce je stání v časové zóně bezplatné.

            (2) V oblastech města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce a jejichž výčet je uveden v Přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení,  je umožněno stání vozidel v držení fyzických osob s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města Klatov nebo vozidel v držení podnikatelů se sídlem (místem podnikání) nebo jejich provozovnou ve vymezené oblasti města Klatov za podmínky, že po dobu stání je na viditelném místě za předním sklem vozidla umístěna parkovací karta vydaná MěÚ Klatovy.

(3) Parkovací karty vydává Městský úřad Klatovy po předložení průkazu totožnosti osobám oprávněným dle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a po předložení výpisu z příslušné veřejnoprávní evidence (obchodní nebo živnostenský rejstřík). Žadatel o vydání parkovací karty dále předloží technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla.

          (4) Platnost parkovací karty je jeden rok počínaje od 1. 1. do 31. 12. běžného roku.

  

Čl. 4

Kontrola, sankce 

            Porušení tohoto nařízení se postihuje podle příslušných právních předpisů.

 

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

            Zrušuje se nařízení města Klatov č. 2/2015, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov.

 

Čl. 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

V Klatovech dne 22. 1. 2016

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta

 

Ing. Václav Chroust 

místostarosta                               

 

Ing. Martin Kříž

místostarosta

 

 

Příloha č. 1

nařízení města Klatov č. 1/2016, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov

 

Oblasti města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy ke stání vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin

Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou ke stání silničních motorových vozidel za cenu hrazenou pomocí parkovacího automatu 

Seznam:

pro osobní automobily:

náměstí Míru v Klatovech - střed

náměstí Míru v Klatovech - spodní strana náměstí

parkovací plocha v ul. Nádražní, v Klatovech - u Pošty

parkovací plocha na náměstí Rybníčky u hotelu Beránek, v Klatovech

parkovací plocha na náměstí Rybníčky u samoobsluhy, v Klatovech

parkovací plocha v ulici Komenského, v Klatovech

parkovací plocha v ulici Jiráskova u hradeb, v Klatovech

parkovací plocha v ulici Podbranská, v Klatovech

parkovací plocha u kulturního domu, v Klatovech

 

pro autobusy :

Jiráskova ul., v Klatovech - horní část Jiráskovy ulice (u hradeb)


 

Příloha č. 2

nařízení města Klatov č. 1/2016, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov

 

Oblasti města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce

seznam: Ulice Václavská, Pavlíkova, Křížová, Krameriova, Zlatnická, Randova, Denisova, Čs. legií, Kpt. Jaroše, Vančurova, Plánická, Balbínova a II. nádvoří u čp. 59/I v Balbínově ulici v Klatovech


 

Příloha č. 3

nařízení města Klatov č. 1/2016, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov

 

Oblasti města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce,

seznam:

ul. Plánická (v úseku náměstí-Jiráskova), Pražská, Vídeňská (v úseku náměstí-Na Chmelnici), Na Chmelnici (v úseku Vídeňská-Tyršova), Rybníčky, náměstí Míru v Klatovech.

 

CENÍK PARKOVNÉHO A PARKOVACÍCH KARET

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ