| MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města KlatovObecně závazná vyhláška města Klatov č. 2/2006


o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Klatov 


Zastupitelstvo města Klatov se usneslo na svém 30. zasedání dne 12.9.2006 vydat  podle ustan. § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle ustan. § 29, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Část první


Úvodní ustanovení


 


Článek 1


Účel vyhlášky


1/   Vyhláška vymezuje závazné části změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru města Klatovy, schváleného zastupitelstvem města dne 12.9.2006 /dále jen „územní plán“/, včetně vyhlášení závazné části změn č. 1-7 ÚPN SÚ Klatovy.


2/   Změny ÚPN SÚ Klatovy byly schváleny zastupitelstvem města: č. 1 a 2 - 8.9.1998 na 30. zasedání ZM ; č. 3 - 20.6.2000 na 12. zasedání ZM; č. 4 - 29.1.2002 na 26. zasedání ZM; č. 5 - 11.2.2003 na 4. zasedání ZM; č. 6 - 14.9.2004 na 15. zasedání ZM; č. 7 - 29.3.2005 na 20. zasedání ZM


3/   Vyhláška stanoví závazné regulativy pro změny funkčního a prostorového uspořádání území, omezující podmínky a režim využívání místního systému ekologické stability a stanoví podmínky pro upřesnění rozsahu a polohy veřejně prospěšných staveb.


 


Článek 2


Rozsah platnosti


Tato vyhláška platí pro správní území města Klatovy, které je identifikováno katastry Klatovy, Luby u Klatov, Sobětice, Beňovy, Tajanov, Kal, Štěpánovice, Chaloupky (letiště), jak je vymezují jeho grafické přílohy.Článek 3


Vymezení pojmů


1/ Závazné regulativy jsou:


a/ zásady pro uspořádání území


b/ limity pro využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území.


2/   Urbanizované území tvoří dále uvedené plochy zastavěné a určené k zastavění:


a/ území bydlení


b/ území se smíšenou funkcí


c/ území se smíšenou funkcí centrální zóny


d/ plochy občanské vybavenosti


e/ území pro výrobu


f/ plochy pro sport a rekreaci


g/ plochy pro zařízení technického vybavení


h/ plochy pro dopravu


i/  plochy veřejné zeleně v zastavěném území


3/   Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určené k zastavění.      Část druhá


Struktura osídlení území


 


Článek 4


1/ Město Klatovy plní funkce obytnou, obslužnou, správní a výrobní.


2/ Město Klatovy, v jehož katastrálním území se nachází sídla Beňovy, Činov, Chaloupky a Pihovice, se rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek.


3/ Samostatně urbanizované části tvoří sídla Luby u Klatov, Sobětice, Tajanov, Kal a Štěpánovice.


4/ Do města Klatov jsou integrovány další sídla, které územní plán města Klatovy řeší pouze v rovině bilancí zájmového území. Jedná se o sídla Dehtín, Drslavice, Habartice, Kosmáčov, Křištín, Kvaslice, Kydliny, Lažánky, Otín, Střeziměř, Točník, Tupadly,  Věckovice, Vícenice a Vítkovice.


5/ Ve volné krajině, mimo zastavěnou část sídel, nebudou vytvářena nová sídla, sídelní lokality a samoty ani lokality rekreační výstavby.Část třetí


       Regulace funkčního uspořádání území


Článek 5


Funkční uspořádání území


1/ Funkční uspořádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické příloze „Funkční využití“.


2/ Územní plán vymezuje tyto druhy polyfunkčních území:


území bydlení   (B)


území se smíšenou funkcí   (Sm)


území se smíšenou funkcí centrální zóny   (Sm - CZ)


plochy občanské vybavenosti   (OV)


území pro výrobu   (V)


3/ Pro každé polyfunkční území jsou stanoveny základní funkce plochy a druhy staveb a zařízení, které je v něm možno umisťovat.


4/ Územní plán vymezuje tyto druhy monofunkčních ploch:


plochy pro sport a rekreaci   (SR)


plochy veřejné zeleně v zastavěném území, plochy lesa  (VZ)


plochy pro dopravu   (D)


plochy pro zařízení technického vybavení   (TI)


vodní plochy a toky


plochy rezerv


5/ Pro každou monofunkční plochu jsou stanoveny druhy ploch, staveb a zařízení, které zahrnuje a které je v ní možno umisťovat.


6/ Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny.
Článek 6


Funkční využití


1/ Území bydlení (B)


a)   Území je určeno převážně pro bydlení


b)  V území je přípustné umisťovat:


 -   rodinné domy, vícepodlažní bytové domy


 -  stavby plnící doplňkovou funkci bydlení (garáže pro obsluhu tohoto území, zahradní altány, skleníky do 25 m2)


c)   V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat:


-    stavby a zařízení občanské  vybavenosti sloužící pro obsluhu tohoto území a nenarušuje trvalé bydlení


2/ Území se smíšenou funkcí (Sm)


a)   Území je určeno pro bydlení, nerušící zařízení drobné výroby, služeb a skladů, které nesmí narušovat trvalé bydlení. Na vesnicích se toto území označuje jako území pro venkovské bydlení, která slouží současně pro bydlení a rekreaci s odpovídajícím zázemím včetně užitkových zahrad  a chovem drobného zvířectva.


b)  V území je přípustné umisťovat:


-   bydlení rodinného charakteru, ostatní obytné domy


-   zařízení místní správy, školství, vědy a výzkumu


-   kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení


-   zařízení maloobchodu, veřejné ubytování a stravování


-   nerušící zařízení drobné výroby a služeb, sklady, nenáročné na dopravu


-   zahradnictví


c) V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat:


-   zábavní zařízení


-   rekreační domky a chalupy 


3/ Smíšené území centrální  zóny  (Sm-CZ)


a)  Území je určeno pro bydlení a komerční vybavenost i nadmístního významu


b)  V území je přípustné umisťovat:


-   zařízení maloobchodu, veřejné ubytování a stravování


4/ Plochy občanské vybavenosti (OV)


a)   Území občanské vybavenosti je určeno pro umisťování zařízení, které zajišťuje obsluhu města i zájmového území: správy, školství, církve, kultury, sportu, pošt, veřejného stravování a ubytování, obchodu, sociální péče, zdravotnictví, vědy a výzkumu, požární ochrany, nevýrobních služeb


b)  Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen takové zařízení občanského vybavení, pro které jsou určeny. Na plochách neupřesněných je možno umisťovat kterékoli z uvedených druhů občanského vybavení.


5/ Území pro výrobu (V)


a)   Území je určeno pro zařízení výroby, průmyslu a služeb, které by mohlo mít rušivé účinky pro bydlení


b)  V území je přípustné umisťovat:


-    obchodní (nákupní střediska), administrativní a správní budovy a zařízení


-    zařízení vědy a výzkumu


-    všechny druhy zařízení průmyslu, výroby, skladů, stavební dvory a zařízení pro údržbu technického vybavení a komunikací


-    veřejné čerpací stanice pohonných hmot


c)   V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat:


-    byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení


-    zábavní zařízení


-    všechny druhy zařízení zemědělské, lesnické a rybářské výroby


6/ Plochy pro sport a rekreaci (SR)


a)   Plochy jsou určeny jako klidová zóna rekreačního charakteru s možností umístění cyklostezek, stezek pro pěší a rekreační zeleně


b)  V území je přípustné umisťovat:


-    sportovní areály celoměstského významu (koupaliště, stadiony, hřiště) a  zahrádkářské osady (příměstská forma rekreace)


-    zahrádkářské chaty  se zastavěnou plochou do 40 m2.


-    skleníky


c)   Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen takové zařízení občanského vybavení, pro které jsou určeny. Nelze zde umisťovat stavby pro bydlení, garáže nebo stavby nesouvisející s rekreační funkcí území.


7/ Plochy pro zařízení technického vybavení (TV)


a)   Plochy technického vybavení jsou určeny pro umisťování staveb a zařízení: pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, pro zpracování a likvidaci odpadů, spojů


8/ Plochy pro dopravu (D)      


a) Plochy pro dopravu jsou podrobněji rozčleněny na plochy staveb a zařízení: dráhy, pozemních komunikací (státní, místní - pěší zóny, veřejná prostranství, cyklostezky), letiště, garáže  a pro odstavování motorových vozidel (parkoviště)


b) Podrobnější určení je provedeno odkazem v grafické části


c) Plochy pro dopravu je přípustné využívat jen ve shodě s jejich podrobnějším určením


9/ Plochy veřejné zeleně (VZ)


a) Plochy zeleně jsou podrobněji rozčleněny na: veřejnou zeleň v zastavěném území a pozemky určené k plnění funkcí lesa


b) Podrobnější určení je provedeno odkazem v textové a grafické části


c) Plochy zeleně je přípustné využívat jen ve shodě s jejich podrobnějším určením. Na těchto plochách nebudou umisťovány žádné stavby, kromě staveb liniových, při jejichž umisťování je nutné brát   ohled na stávající vzrostlé dřeviny a další prvky sadových úprav.


10/ Vodní plochy a toky


a) Jsou vymezeny plochy: vodních toků, rybníků, požárních a víceúčelových nádrží


b) Podrobnější vymezení využití plochy je určeno odkazem v grafické příloze „Funkční využití“


11/ Plochy rezerv


a) Plochy rezerv jsou zvlášť vymezené části nezastavitelných ploch určených pro výhledové rozšíření zastavěného území obce


b) Plochy rezerv funkčně upřesněné jsou vymezeny se stanovením výhledového polyfunkčního území nebo monofunkční plochy


c) Plochy rezerv je možno zastavovat a pro výhledové funkce využívat až po jejich převedení na polyfunkčního území nebo monofunkční plochu a to změnou územního plánuČlánek 7


Regulace funkčního využití území


1/ Na pozemcích, v zařízeních a objektech je dále možno provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona – ustan. § 87 a 102 odst. 3 stavebního zákona.


2/ Stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území - je možno pouze v souladu s charakteristikou území nebo plochy.


3/ O umisťování výjimečně přípustných staveb a zařízení v polyfunkčním území rozhoduje - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť - stavební úřad.


4/ Umisťování zařízení technického vybavení, sloužících pro obsluhu jednotlivých území nebo ploch je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkce nepřekročí přípustnou míru.


5/ Umisťování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla sloužící pro obsluhu jednotlivých území a ploch je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkce nepřekročí přípustnou míru.


6/ Ve všech druzích polyfunkčních ploch a zastavitelných monofunkčních ploch je přípustné umisťovat: komunikace vozidlové, pěší a cyklostezky sloužící pro obsluhu tohoto území a zeleň.


7/ Výčet přípustných a výjimečně přípustných objektů, staveb a zařízení stanovených vyhláškou je možno upřesnit v podrobnější územně plánovací dokumentaci (územní plán zóny, regulační plán).Článek 8


Nezastavitelné plochy


1/ Nezastavitelné jsou monofunkční plochy: zemědělsky využívaného půdního fondu, zeleně, pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní plochy aj.(viz. čl. 14).


2/ Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou drobných staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků.Článek 9


Rozvojová území


1/   Rozvojové území je územním plánem zvláště vymezené polyfunkční území nebo monofunkční plocha. V grafické příloze „Funkční využití území“ označeno jako návrh.


2/   V rozvojovém území dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů nebo ke změně charakteru zastavění.


3/   Pro rozsáhlejší území nebo území zastavované stavbami více investorů může stavební úřad požadovat zpracování podrobnější územně-plánovací dokumentace nebo urbanistické studie.


4/   Běžná údržba a nutné opravy stávajících objektů v rozvojovém území nejsou omezeny.Článek 10


Stabilizovaná území


1/   Stabilizované území je územním plánem vymezeno v grafické příloze „Funkční využití území“ negativně vůči území rozvojovému (označeno jako stav).


2/   Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaného území se nebude podstatně měnit


3/   Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území - jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmota objektu hmotám okolní zástavby.


4/   Regulační podmínky stanoví stavební úřad pro stavby ve stabilizovaném území v územním řízení jejich odvozením z okolní zástavby.Článek 11


Území zvýšených nároků na výstavbu


1/   Jako území zvýšených nároků na výstavbu vymezuje územní plán ty části sídelního útvaru, které pro svoji historickou, urbanistickou, architektonickou nebo kulturní úroveň vyžadují vyšší než obvyklou kvalitu urbanistického a architektonického řešení zastavění a staveb.


2/   Je vymezeno následující území: historické centrum sídelního útvaru - Městská památková zóna Klatovy (vyhlášena v roce 1992).Část čtvrtá


Regulace prostorového využití území


Článek 12


Prostorové uspořádání území


1/   Klatovy budou mít charakter polyfunkčního sídla, střediska osídlení celého správního území. Zůstane zachována stávající urbanistická struktura a rozčleněním na bloky.


2/   Ostatní části (sídla) mají výrazný venkovský charakter s nízkopodlažní zástavbou a výrazným podílem rekreačních objektů.


 


Článek 13


Regulace prostorového využití území


 


1/   Objekty je možno stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hustotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území.


2/   Jednotlivé společensky významné objekty mohou být výjimečně vyšší než je stanoveno limitem jen v případě, že taková komplexně posouzená výjimka bude schválena v podrobnější územně plánovací dokumentaci.


3/   Pro zastavitelné plochy stanoví limity prostorového využití území:


a)   stavební úřad v územním rozhodnutí, a to s přihlédnutím k charakteru okolní zástavby


b)  podrobnější územně plánovací dokumentaceČlánek 14


Ostatní limity využití území a další omezení


1/  Při využívání území musí být dodržovány podmínky  a ochranná  pásma:


a) dopravní infrastruktury : dopravního koridoru, pozemních komunikací, drah (železnic), letišť


b) vedení a zařízení technické infrastruktury : koridory technické infrastruktury, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování  plynem, elektrickou energií, teplem, jinými produkty, telekomunikace, odpady (skládky)


c) podzemních a povrchových vod, přírodních léčivých zdrojů, ochrana před záplavami


d) ochrany přírody a krajiny, ÚSES,  zemědělského půdního fondu,  pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostných surovin


e) ochrany staveb (hygienická, bezpečnostní pásma – hřbitovy, veterinární zařízení, objekty důležité pro obranu státu, aj.)


f) ochrany památekČlánek 15


Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability


1/  Územní systém ekologické stability tvoří nadregionální biokoridor řeky Úhlavy (údolní niva s trvalými travními porosty), biokoridor Točnického potoka, dále biokoridory dle grafické části návrhu územního systému ekologické stability a tyto vyhlášené nebo navrhované významné krajinné prvky nebo jejich části:


a)   Stráně pod Klatovským Borem, tj. pozemky č.parc. 2162 a 1883/3.


b)  Skalní výchoz  „Bubnování“ a přilehlé trvalé travní porosty


c)   Zaječí vrch - opuštěné žulové lomy


d)  Špalkovské rybníky s navazujícími mělkými údolími východním a severovýchodním směrem s trvalými travními porosty a lesním remízem č.parc. 3257/2 v k.ú. Klatovy


e)  Mokřad při silnici III/19122 Klatovy - Ostřetice při odbočce od zahrádkářské osady Harfa k opuštěnému lomu „Lomeček“


f)  Lom na Výhořici - část zahrnutá v prostoru střelnice myslivecké společnosti Vrhaveč


g)  Opuštěný vápencový lom na Výhořičce


Podrobnější vymezení jednotlivých významných krajinných prvků je obsaženo v dokumentaci odboru ŽP MěÚ Klatovy.


Ostatní vyhlášené významné krajinné prvky jsou s příslušnými omezeními činností zahrnuty v plochách veřejné zeleně, a to:


Lesopark Hůrka vymezený okrajem areálu školy Tolstého, fotbalového hřiště, dále na jižním okraji mezí přetínající zemědělsky obdělávané pozemky při silnici I/22 Klatovy- Domažlice, polní cestou od kostela sv. Martina k městské části Beňovy a na západním okraji místní komunikací od městské části Beňovy při zahrádkářské osadě „Pod Hůrkou“. (Podrobnější vymezení viz. příloha č.2). V tomto území nesmí být povolovány ani umisťovány žádné další stavby s výjimkou staveb liniových a občanského vybavení posilujících rekreační funkce území a nesmí být měněn stávající způsob využití území vyjma změn posilujících ekologickou stabilitu.


Křesťanský a Šibeniční vršek. Šibeniční vršek je vymezen okraji stávající zástavby a ulicí Ke spravedlnosti a Koldinovou, Křesťanský vršek vymezuje ulice Borská, areál nemocnice a směrem severním zemědělsky obdělávané pozemky (podrobnější vymezení viz. příloha č.2).V tomto území nesmí být povolovány ani  umisťovány žádné další stavby kromě staveb liniových, nesmí být měněn způsob využití stávajících staveb a ani nesmí být nijak rozšiřovány. Udržovací práce nejsou zakázány.


Bývalé městské lomy u hřbitova, jejichž jižní okraj tvoří ulice Gorkého, západní hranici    stávající zástavba a hřbitov ,severní okraj vytěženého území a východní okraj stávající zástavba rodinnými domky. (Podrobnější vymezení viz. příloha č. 2). V tomto území nesmí být povolovány ani umisťovány žádné další stavby kromě staveb liniových,nesmí být měněn způsob využití stávajících staveb a ani nesmí být nijak rozšiřovány. Udržovací práce nejsou zakázány.


Husovy sady – Vodojem jsou vymezeny ulicemi Studentskou, K vodojemu, Jabloňovou a hřištěm II. ZŠ (podrobnější vymezení viz. příloha č. 2). V tomto území nesmí být povolovány ani umisťovány žádné další stavby kromě staveb liniových.


Mercadinovy sady jsou vymezeny ulicemi 5.května, Puškinovou  a Sadovou, jižní okraj je tvořen zemědělsky obhospodařovanými pozemky (podrobnější vymezení viz. příloha č. 2). V tomto území nesmí být povolovány ani umisťovány žádné další stavby kromě staveb liniových, nesmí být měněn způsob využití stávajících staveb a ani nesmí být nijak rozšiřovány. Udržovací práce  nejsou zakázány. Nesmí být též měněn stávající způsob využití území vyjma změn posilujících ekologickou stabilitu.


Navržený lesopark za židovským hřbitovem vymezený rozsahem pozemku č.parc. 2470/1 v k.ú. Klatovy. Zde nesmí být umisťovány ani povolovány žádné stavby.


2/  Na územích uvedených v odst. 1 a na územích biokoridorů dle grafické části územního  systému ekologické stability nebudou umisťovány ani povolovány žádné stavby kromě staveb liniových pro dopravu a rozvod energií nebo vodohospodářských staveb. Úpravy a opravy stavebních objektů se připouští.


Tato omezení neplatí v současně zastavěném území města a městských částí, v územích určených k zastavění podle schváleného územního plánu a územích  k zastavění určených na základě již vydaných územních rozhodnutí nebo opatření naroveň jim postavených. I zde je však nutno dbát  požadavků ochrany přírody a krajiny.


3/  Na územích uvedených v odstavci 1 a na územích biokoridorů dle grafické části územního  systému ekologické stability nebude měněn způsob využití území směrem ke snížení ekologické stability (např. změny druhu pozemku z louky do orné půdy, těžba nerostů apod.). Připouští se stejné výjimky, jako jsou uvedeny v odstavci (2). Možná je též těžba štěrkopísků v údolní nivě Úhlavy.Část pátá


Veřejně prospěšné stavby


 Článek 16


Plochy pro veřejně prospěšné stavby


1/  Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v grafických  přílohách jednotlivých změn.


2/  Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v textových přílohách jednotlivých změn a v příloze č. 1 této vyhlášky.


3/   Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby ( příloha č. 2 vyhlášky a textové přílohy jednotlivých změn) je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.


 


Část šestá


Závěrečná ustanovení


Článek 17


Uložení dokumentace


Dokumentace Územního plánu sídelního útvaru města Klatov je uložena na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního rozvoje, odboru rozvoje města a Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.


 


Článek 18


Přílohy územního plánu


Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky jsou přílohy: kompletní paré změny Územního plánu sídelního útvaru Klatovy č. 1-8 včetně seznamu veřejně prospěšných staveb.Článek 19


Změny územního plánu


Změny územního plánu pořizuje město Klatovy na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Změny ÚP budou zpracovány v souladu s platnými předpisy. Změny ÚP schvaluje zastupitelstvo města.Článek 20


Aktualizace územního plánu


Pokud se stane územní plán pro větší množství změn nepřehledným, zajistí město zpracování aktualizovaného Hlavního výkresu. Pokud přestane územní plán plnit funkci z důvodů naplnění jeho záměrů nebo pro změnu požadavků na využití území, rozhodne zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu. Do doby schválení nového územního plánu zůstává v platnosti stávající územní plán.Článek 21


Zrušovací ustanovení


Touto vyhláškou se ruší Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Klatov č. 1/1994 ze dne 1.11.1994.Článek 22


Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení dle § 12 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.


 V Klatovech dne 12.9.2006


Karel Mráz


starosta


 


Mgr. Věra Tomaierová                                                              


místostarostka                                                                            


 


Ing. Jan Vrána


místostarostaPříloha č. 1


k vyhlášce o závazných částech ÚPN SÚ Klatovy


Seznam veřejně prospěšných staveb vymezených v závazné části územního plánu sídelního útvaru města Klatovy (schváleno 1.11.1994)


1/         skládka TKO   (bližší vymezení viz. příloha č. 2)


2/         spalovna odpadů Pod Borem


3/         rozšíření ČOV Pod Borem


4/         obytná zóna Horažďovické předměstí


5/         penzion pro důchodce v Plánickém sídlišti dle vypracované studie


6/         sociální ubytovna na Domažlickém předměstí dle vypracované studie


7/         dům dětí, sportovní centrum u Čedíku


8/         rozšíření stávající nemocnice


9/         škola nad Rybníčky


10/       nová rozvodna 110/22 kV


11/       kanalizace Luby   (východní část obce v nivě Drnového potoka)


12/       podzemní parkování v prostoru Pod Valy - Podbranská - Vídeňská


13/       dopravní propojení ulic:    a)   Plánická - Puškinova


                                                           b)   Jaselská - Domažlická


                                                           c)   5. května - Domažlická


14/       obchvat města:                  a)   přeložka silnice č. I/27 v úseku Luby - Štěpánovice (východní směr)


                                                           b)      přeložka silnice I/22 v úseku Sobětice - Luby – Beňovy


                                                           c)       propojení silnic I/22 a I/27 průmyslovým územím Pod Borem


15/       místní komunikace a inženýrské sítě v sídelních útvarech


 


Změna č. 1 a 2 ÚPN SÚ Klatovy (schváleno ZM 8.9.1998) – VPS beze změny


 


Změna č. 3 ÚPN SÚ Klatovy ( schváleno ZM 20.6.2000)


1/         směrová úprava trasy obchvatové komunikace I.třídy v trase Štěpánovice - Luby a Luby - Beňovy v podrobnějších studií na výstavbu obchvatu města Klatovy (zpracovatel Pragoprojekt Praha a.s. a Ing. Smíšek) – návrh


2/         změna komunikačního systému pro zástavbu rodinných domů v Tajanově na parc.č. 273/1 kat.území Tajanov u Tupadel


3/         doplnění koridorů cyklotras v Klatovech


4/         změna funkčního využití pozemků st.p.č. 78, 82/1, parc.č. 148/3 a st.p.č. 262/1, 262/2, 262, parc.č. 3445/2, 305/2, 307, 308 kat.území Klatovy z ploch se smíšenou funkcí na parkoviště (P)


 


Změna č. 4 ÚPN SÚ Klatovy ( schváleno ZM 29.1.2002) – VPS beze změny


 


Změna č. 5 ÚPN SÚ Klatovy ( schváleno ZM 11.2.2003)


1/         kanalizační sběrač Klatovy – Běšiny


2/         místní sběrná komunikace od rozvodny ZČE na Domažlickém předměstí k místní komunikaci Luby – Týnec s napojením průmyslové zóny Za Tratí a smíšené zóny zahradnictví s koridory infrastruktury


3/         parkoviště u rozvodny ZČE


4/         komunikace Pod Borem – propojení II/185 a I/27 vč. koridoru infrastruktury – kanalizace, vodovod Klatovy – Štěpánovice – Dehtín


5/         kanalizační sběrač Klatovy, Tajanov – Kal (Bezděkov)


6/         cyklostezka Klatovy – Vrhaveč 


 


Změna č. 6 ÚPN SÚ Klatovy ( schváleno ZM 14.9.2004)


 


Opatření na ochranu proti povodním (dle studie zpracované Hydroprojektem a.s. Praha)


1/         Lubské předměstí – odvedení srážkových vod do Drnového potoka - mimo kanalizační síť města, úprava okolí státní silnice I/27


2/         Pražské předměstí – odvedení srážkových vod kanalizací do Drnového potoka (lokalita Za hřbitovem)


3/         Kal – opatření realizována po povodni v r. 2002         


4/         Tajanov - východ – k omezení eroze navrženo zatravnění pozemků, zpomalení odtoku rozdělením povodí mezí, na okraji zástavby extravilánový příkop a odvedení srážkových vod do Úhlavy


5/         Tajanov - západ – úprava propustku Tupadelského potoka pod silnicí III/18515 a zřízení protipovodňové hráze omazující rozlití severně od komunikace a její následné přelití


6/         Činov – záchytný extravilánový příkop na severním okraji zastavěného území a odvedení přívalových vod do přilehlého rybníka


7/         Otín – zatravnění svažitých pozemků mezi lesy a rozdělení spádnice protierozní mezí. Zřízení záchytného příkopu podél stávající cesty a odvedení srážkových vod do přilehlých lesních porostů


 


Změna č. 7 ÚPN SÚ Klatovy ( schváleno ZM 29.3.2005)


1/         upřesnění trasy obchvatu státní silnice I/27, včetně navržených zařízení a objektů podle zpracovaného návrhu pro územní řízení (dotčená k.ú. Klatovy, Luby, Sobětice, Štěpánovice)


2/         upřesnění trasy cyklostezky Luby + Sobětice (dotčená k.ú. Klatovy, Luby, Sobětice)


3/         protipovodňové opatření v k.ú. Kal - extravilánový příkop


4/         odkanalizování splaškových vod u výrobní zóny Chaloupky - výtlačný řad kanalizacePříloha č. 2


k vyhlášce o závazných částech ÚPN SÚ Klatovy


Podrobnější vymezení jednotlivých významných krajinných prvků a ploch pro veřejně prospěšné stavby.


Pozemky tvořící lesopark Hůrka a přilehlé plochy:


č. parc. v k.ú. Klatovy:   1259/1; 1259/5; 1301; 1304; 1347/1; 1242/1; 1242/2; 1257; 1254; 1260/1; 1261; 1262; 1265; 1266; 1279/1; 1279/3; 1280/1; 1280/2; 1280/4; 1341/2; 1243; 1244; 2306/5; 2306/6; 1239/3; 1246; 1249; 3520; 3521


Pozemky Křesťanský a Šibeniční vršek:


č. parc. v k.ú. Klatovy:   2080/1; 2080/4; 2071/3; 2019; 2020; 2012/2; 2012/3


Pozemky bývalých městských lomů u hřbitova:


č. parc. v k.ú. Klatovy:   2485/1; 2485/2


Pozemky Husových sadů:


č. parc. v k.ú. Klatovy:   3209/27; 3209/3; 3206/2; 3206/152; 3206/153


Pozemky Marcadinových sadů:


č. parc. v k.ú. Klatovy:   546; 551/1; 551/2; 546; 548; 569; 552; 636/2; 631/1; 631/2; 630; 628/1


Skládka TKO „Štěpánovice“ bude umístěna na pozemcích č. parc. dle KN:


k.ú. Dehtín: 723/1; 1007/2; 638; 634; 651; 652; 648/1; 629/1; 628; 624; 664; 659; 1006; 621; 557


k.ú. Štěpánovice: 119; 118; 117/2; 116/1; 116/2; 117/1; 113/1; 102/2; 128; 142/1; 144; 146/2; 146/9; 146/20


 


Účinnost 23.11.2006


 


 
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ