Formulář pro fyzické osoby – vlastníky B/RD/RO, ve kterém není hlášena žádná fyz. osoba

Městský úřad Klatovy, Finanční odbor

Ohlašovací povinnost/  Změna poplatkové povinnosti 
PRO VLASTNÍKY BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU, VE KTERÉM NENÍ HLÁŠENA ŽÁDNÁ FYZICKÁ OSOBA
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Číslo účtu pro placení poplatku: 888777399/0800

Jméno, příjmení, titul
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Kontaktní adresa
Telefonní spojení
E-mail
Poplatek hrazen od
Identifikace nemovitosti
Katastrální území
Ulice a číslo popisné/evidenční

POUČENÍ:

Ohlašovací povinnost je dána zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou města Klatovy č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) povinnosti nahlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu každou změnu poplatkové povinnosti do 15 dnů.

Svým podpisem uděluji městu Klatovy, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ: 255661, aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů s účinností od 24.4.2019, a dále s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovával mé osobní údaje uvedené na tomto tiskopise. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely administrace místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.