Odpady – formulář ohlášení pro fyzickou osobu

Městský úřad Klatovy, Finanční odbor

Ohlašovací povinnost / Změna poplatkové povinnosti 
PRO FYZICKÉ OSOBY TRVALE BYDLÍCÍ V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Číslo účtu pro placení poplatku: 888777399/0800

Jméno, příjmení, titul
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
U bytu – číslo bytu, podlaží
Kontaktní adresa
Telefonní spojení
E-mail
Poplatek hrazen od

Údaje o poplatnících, za které je poplatek odváděn:

Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt

POUČENÍ:

Ohlašovací povinnost je dána zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou města Klatovy č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ohlašovací povinnost musí splnit poplatník. Tuto povinnost za něj může splnit společný zástupce domácnosti, popř. vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, pokud za něj poplatek odvádí a uvede jej v tiskopise v části Údaje o poplatnících, za které je poplatek odváděn.

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) povinnosti nahlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu každou změnu poplatkové povinnosti do 15 dnů.

Svým podpisem uděluji městu Klatovy, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ: 255661, aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů s účinností od 24.4.2019, a dále s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovával mé osobní údaje uvedené na tomto tiskopise. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely administrace místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.