Komunitní plánování – Informace

Logo Evropské unie

Základní listina KPSS

 

V červnu 2020 byl na Klatovsku odstartován dvouletý projekt zahajující již 3. etapu komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“ je:

 • naplánovat optimální rozvoj sociálních služeb na celém území obce s rozšířenou působností Klatovy pro období let 2023–2025
 • zintenzivnit místní partnerství subjektů a organizací působících v sociální oblasti a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
 • zvýšit informovanost o sociálních službách, které pomáhají občanům v tíživých životních situacích.
Projekt "Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku" realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Klatovy a za finanční podpory z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015153.

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Jedná se o opakující se proces, v rámci kterého jsou mapovány aktuální potřeby místních občanů a problémy v sociální oblasti. Dle zjištěných výsledků jsou pak v rámci vytvořeného místního partnerství hledána řešení v zajištění potřebných služeb tak, aby odpovídaly zjištěným potřebám, místním specifikům a dostupným zdrojům.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • anketa pro veřejnost zaměřená na spokojenost občanů s životem v regionu
 • dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci obcí a měst na Klatovsku
 • dotazníkové šetření a rozhovory s místními poskytovateli sociálních služeb a rozhovory se zástupci dalších služeb a institucí sociálního charakteru v regionu
 • zpracování dokumentů shrnujících situaci v sociální oblasti:
  • základní socio-demografický popis území
  • popis poskytovaných sociálních služeb v území
  • popis zdrojů pro zajištění sociálních služeb
  • analýzy potřeb poskytovaných sociálních služeb
 • setkávání u kulatých stolů k různým potřebným tématům, jednání řídící skupiny
 • vytvoření webové sekce o komunitním plánování sociálních služeb a sociálních službách na webové stránce města Klatovy s informacemi o sociálních službách
 • aktualizace katalogu sociálních služeb, jeho tisk a distribuce
 • letáky s informacemi o sociálních či návazných službách, články o službách
 • vytvoření komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2023-2025 obsahující naplánované cíle a aktivity
 • vytvoření realizačního plánu na rok 2023 obsahující konkrétní aktivity na daný rok
 • další aktivity vyplývající z mapování stávající sociální situace a následných jednání

Kdo se může do komunitního plánování zapojit?

Každý, kdo se zajímá o sociální problematiku, zejm.:

 • zástupci obcí a měst, zastupitelé, příp. pracovníci obecních či městských úřadů
 • zástupci a pracovníci sociálních služeb (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, služby odborného poradenství) a dalších služeb sociálního charakteru
 • klienti sociálních služeb, občané nacházející se v sociálně nepříznivé situaci
 • odborná veřejnost – např. pracovníci veřejné správy, pracovníci, kteří se věnují sociální, zdravotní nebo rodinné problematice
 • široká veřejnost – místní občané zajímající se o sociální problematiku

Jak se lze do komunitního plánování zapojit?

 • vyplněním veřejné ankety, která bude zahájena v říjnu 2020
 • účastí na setkáních
 • připomínkováním návrhu komunitního plánu – prostřednictvím formuláře v závěru projektu
 • kontaktováním koordinátorky projektu kdykoliv v jeho průběhu s informacemi či zkušenostmi se sociální problematikou na Klatovsku

 Kontakty:

 • Koordinátorka projektu – Veronika Maroušková, Dis., Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz, tel.: 607 027 926
 • Metodik projektu – Mgr. Ondřej Raffel, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz, tel.: 775 764 418
 • Projektová manažerka – Ing. Tereza Eberlová, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz, tel.: 775 764 420
 • Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví – Bc. Michaela Kanická, e-mail: mkanicka@mukt.cz, tel.: 376 347 264