Umístění kontejnerů pro jarní úklid 2024

Město Klatovy upozorňuje občany města na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) v období od 11.03. do 31.03.2024 na území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).

Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).