Krizové řízení a ochrana obyvatel

Ukrajina 2022 

Reformou státní správy k 1. 1. 2003 zanikla působnost okresních úřadů. Kompetence v oblasti krizového řízení byly přeneseny na obce s rozšířenou působností, tedy i na obec Klatovy. Určená obec tím zajišťuje připravenost svého správního obvodu na mimořádné události, pro­vádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Současná doba vnáší do chápání nepříznivých vlivů novou kvalitu. Vyžaduje, aby se k nim přistupovalo uceleně a cíle­vědomě, nikoli pouze tzv. metodou učení se z pokusů a omylů.

Management určený pro řešení krizí se nazývá krizový management, který lze chápat jako ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) věcně příslušných orgánů, právnických a fyzických osob užívají ke zvládnutí specifických činností.

Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly zkušenosti posledních let, nelze ji z reality života zcela vyloučit. Proto ustanovené a připravené orgány krizové řízení mohou v případě nutnosti svojí činností značně zmírnit či odvrátit následky mimořádných událostí a tím ochránit životy a majetek spoluobčanů.

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů. Krizová situace je stav, kde jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.