Směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice města Klatov

o vytvoření a použití účelových prostředků

Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Zastupitelstvo města Klatov schválilo na svém řádném zasedání dne 12.12.2017 usnesením č. 26 bod XI v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov:

Článek I.

Základní ustanovení

Město Klatovy v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo peněžní fond podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Fond rozvoje bydlení města Klatov (dále jen "Fond"), který slouží k poskytování zápůjček na vytvoření nových bytových jednotek formou nástaveb a vestaveb a zvelebení obytných budov podle dále stanovených pravidel a podmínek.

Zápůjčky jsou poskytovány v souladu s ustan. § 35 odst. 2 zákona o obcích, omezenému okruhu osob – vlastníkům nemovitostí na území města, ve veřejném zájmu – viz ustan. § 2 odst. 2 zákona o obcích, a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Článek II.

Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:

 • · příjmy ze splátek zápůjček na opravu bytového fondu ve vlastnictví města Klatov, včetně úroků,
 • · příjmy ze splátek zápůjček a úroků od ostatních vlastníků bytového fondu (soukromých a družstevních),
 • · finanční prostředky z rozpočtu města v případě, že zůstatek Fondu poklesne při vypsání výběrového řízení na poskytnutí zápůjček pod 2 mil. Kč,
 • · dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů,
 • · jiné příjmy.

Článek III.

Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno používat pouze takto:

 • · poskytování zápůjček při úrokové sazbě, jejíž roční výše odpovídá aktuální úrokové sazbě ČNB vztahující se k datu vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí zápůjček. Tato úroková sazba vychází z veřejné databáze ARAD a je rovna úrokové sazbě v kategorii 9 – Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně, snížené o 0,01 %. Lhůta splatnosti zápůjčky je standardně 2 roky nebo 4 roky, nejdelší lhůta splatnosti zápůjčky je 8 let, přičemž do této lhůty splatnosti se nezapočítává kalendářní rok, v němž byla zápůjčka poskytnuta,
 • · pokud finanční prostředky nacházející se ve fondu k 31.12. kalendářního roku převyšují částku 2 mil. Kč, lze je na základě rozhodnutí zastupitelstva města z fondu převést do rozpočtu města; zůstatek finančních prostředků ve Fondu rozvoje bydlení po vyjmutí však nesmí být nižší než 2 mil. Kč.

2. Výdaje fondu jsou též úhrady peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu a náklady posouzení žádostí dle článku IV. této vyhlášky.

3. Žadateli o zápůjčky z Fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy a bytové jednotky na území města a které přijmou závazek poskytnutou zápůjčku podle stanovených pravidel ve prospěch těchto obytných domů a bytových jednotek použít. V případě, že zápůjčka bude poskytnuta na investici do obytného domu nebo bytové jednotky v majetku města, odpovídá za použití zápůjčky právnická osoba zřízená k péči o majetek města.

4. Z fondu se poskytují tyto druhy zápůjček:

Poř. číslo

Název/účel

Lhůta splatnosti

Horní hranice

01

Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis. Kč

na 1 dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis. Kč

na 1 dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

07

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

09

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál)

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního prostoru

8 let

do 400 tis. Kč

na 1 byt

11

Nástavba bytu rušící ploché střechy

8 let

do 500 tis. Kč

na 1 byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis. Kč

na 1 dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis. Kč

na 1 dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis. Kč

na 1 dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis. Kč

na 1 byt

16

Vybudování nebo rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis. Kč

na 1 dům-čp.

17

Rekonstrukce vody, kanalizace, plynu, topení a ohřevu vody vč. instalace solárních panelů v domě

4 roky

do 100 tis. Kč

na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra v domě

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky 05 - obnova fasády domu, včetně oplechování a zápůjčky 06 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy. Po rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky ji lze čerpat pouze do 10 měsíců od uzavření smlouvy o zápůjčce na základě dokladu vystaveného dodavatelem v tomto období. Vyčerpaná částka je skutečnou zápůjčkou. Splácení zápůjčky začíná nejdéle druhý měsíc po vyčerpání zápůjčky, nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy. Splácí se rovnoměrnými měsíčními splátkami a je možno na základě žádosti vydlužitele dohodnout rychlejší splácení nebo mimořádnou splátku. Od podpisu smlouvy o zápůjčce do zahájení splácení platí vydlužitel měsíčně úroky z půjčené částky.

5. Požadovaný typ ručení:

a) ručení 1 bonitním ručitelem na každých půjčených 100 tis. Kč zápůjčky s doložením výše příjmů ručitele. Tento způsob ručení lze v případě, že je žadatelem o zápůjčku společenství vlastníků, použít i pro vyšší částku zápůjčky, pokud poměrná část zápůjčky připadající na jednu bytovou jednotku je max. 100 tis. Kč a každý vlastník bytové jednotky v domě žadatele uzavře ručitelský závazek zajišťující splacení zápůjčky.

b) zástava nemovitostí, na kterou je zápůjčka poskytnuta, v hodnotě min. 130% dlužné částky; hodnotu zástavy žadatel prokazuje znaleckým posudkem starým max. 1 rok.

U bytových jednotek ve vlastnictví města Klatovy se nezřizuje zástava nemovitostí. Pokud by došlo k převodu bytové jednotky z vydlužitele na nového vlastníka, je vydlužitel povinen zabezpečit splacení zápůjčky v plné výši.

Článek IV.

Posuzování žádostí

1. Osoby, které splňují podmínky dle článku IV. odst. 3 této vyhlášky, mohou získat zápůjčku z Fondu výhradně na základě podání a posouzení žádosti. Posouzení žádostí organizuje Městský úřad Klatovy (MěÚ) dle potřeby a možností Fondu. Řízení posuzování žádostí schvaluje Rada města Klatov.

2. Podmínky posuzování žádostí musí být vyvěšeny na úřední desce MěÚ, příp. jiným vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti se stanoví v délce maximálně 60 dnů ode dne vyvěšení podmínek.

3. Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle odst. 2. Žádost musí vždy obsahovat zejména:

a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce,

b) adresu bydliště žadatele nebo sídlo právnické osoby,

c) potvrzení o výši příjmů žadatele,

d) přesné označení předmětné obytné budovy:

 • · adresa, číslo popisné,
 • · prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu,
 • · stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o zápůjčku,

e) příslušnou projektovou dokumentaci,

f) předpokládaný rozpočet akce, na níž je zápůjčka žádána, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,

g) přesný popis účelu, na který je zápůjčka (nebo zápůjčky) požadována; při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně,

h) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,

i) požadovaná částka úvěru podle tabulky v čl. III a způsob jejího výpočtu,

j) návrh záruky za poskytovanou zápůjčku (viz čl. III, bod 5).

4. MěÚ může pro snadnější zpracování žádosti podle odst. 3 vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení podmínek.

5. Komise Fondu vyhodnotí předložené žádosti o zápůjčky a navrhne konkrétní závěr posouzení žádostí.

6. Zastupitelstvo města schvaluje objem finančních prostředků uvolněných na zápůjčky a konečný výsledek posuzování žádostí. Posuzování žádostí je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o zápůjčkách dle usnesení ZM. Proti výsledku posuzování žádostí se nelze odvolat.

7. O výsledku posuzování žádostí budou všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o zápůjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku posuzování žádostí.

8. Posuzování žádostí probíhá nejméně 1x v kalendářním roce.

9. Žádosti, které budou nesprávné nebo neúplné, nebudou do posuzování zařazeny.

10. Na poskytnutí zápůjčky není právní nárok.

Článek V.

Smlouva o zápůjčce

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou posouzením žádostí (dále jen "uživatelé"), uzavře město smlouvu o zápůjčce.

2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje

 • · smluvní strany,
 • · identifikace typu (účelu) zápůjčky dle čl. III,
 • · celková částka zápůjčky,
 • · lhůta splatnosti zápůjčky,
 • · režim splácení včetně uvedení dne v příslušném měsíci,
 • · režim čerpání,
 • · způsob splácení (příkazem, složenkou),
 • · závazek uživatele k užití zápůjčky k dohodnutému účelu,
 • · smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30 % pokuta),
 • · záruka na zápůjčku,
 • · dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu,
 • · souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a městského úřadu jako orgánu města Klatov a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání z účtu.

3. Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o zápůjčce předá dohodnutý počet exemplářů smluv peněžnímu ústavu ke zřízení účtu a provede převod prostředků z fondu na tento zřízený účet.

Článek VI.

Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře město Klatovy zvláštní smlouvu s peněžním ústavem.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Systém poskytování zápůjček upravený touto vyhláškou podléhá kontrole města a peněžního ústavu (finanční toky).

2. Městský úřad je povinen předložit zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření fondu společně s výsledky hospodaření města za předchozí rok.

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2018.

 

V Klatovech dne 18.12.2017.

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města

 

Ing. Václav Chroust

místostarosta města

 

Ing. Martin Kříž

místostarosta města