Nařízení č. 3/2009, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Klatov č. 3/2009, kterým se vydává tržní řád

Rada města Klatov se na svém zasedání dne 8.12.2009 usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl.1

Úvodní ustanovení

(1)     Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky pro nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování služeb na území města Klatov mimo provozovnu k tomuto účelu určenou povolením nebo souhlasem anebo rozhodnutím podle stavebního zákona.

(2)     Tržní řád je závazný na celém území města Klatov, bez ohledu na to, zda jde o tržiště nebo tržní místa umístěná na pozemcích ve vlastnictví města nebo jiné právnické či fyzické osoby.

 

Čl.2

Základní pojmy

            Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)      Tržištěm neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek.

b)      Tržním místem prodejní místo mimo tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více prodejních místech prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném a bezprašném povrchu.

c)      Prodejním místem konkrétně určené místo na tržišti nebo na tržním místě, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení umístěných na místech stanovených tímto nařízením.

d)      Předsunutým prodejem prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle zvláštního zákona (stavební zákon), na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného charakteru jako v provozovně určené k tomuto účelu podle zvláštního zákona (stavební zákon), se kterou funkčně souvisí, je provozováno stejným podnikatelem a zřizuje se bezprostředně u uvedené provozovny.

e)      Místem pro nabídku zboží místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle zvláštního zákona (stavební zákon), na kterém se vystavuje zboží stejného druhu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí, je provozováno stejným podnikatelem jako uvedená provozovna.

f)        Restaurační zahrádkou prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle zvláštního zákona (stavební zákon), který je vybaven k poskytování služeb v rámci živnosti hostinská činnost, funkčně souvisí s provozovnou, ve kterém se provozuje hostinská činnost a je provozována stejným podnikatelem jako uvedená provozovna.

g)      Provozovatelem fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržiště a tržního místa, tj. osoba, která je povinna zajistit řádný provoz uvedených zařízení při respektování všech podmínek tohoto tržního řádu i dalších obecně závazných právních předpisů.

h)      Prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby.

i)        Pochůzkovým prodejem nabídka nebo prodej provozovaný formou pochůzky, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství; nerozhoduje, zda se prodejce pohybuje či stojí na místě.

j)        Podomním prodejem prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží, popř. poskytování služeb.

 

 

Čl.3

Místo pro prodej a poskytování služeb, omezení některých druhů prodeje 

(1)     Ke stánkovému a obdobnému prodeji zboží a poskytování služeb jsou určena tržiště a tržní místa vymezená v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(2)     Užívání pozemku k umístění restauračních předzahrádek a míst pro nabídku zboží na veřejných prostranstvích města je možné jen na základě povolení; žádost lze podat hospodářskému odboru Městského úřadu v Klatovech, a to v souladu s vyhláškou města Klatov o místních poplatcích.

(3)     Pochůzkový a podomní prodej je zakázán.

(4)     Předsunutý prodej (nevztahuje se na místa pro nabídku) je zakázán kromě prodeje občerstvení, který je možný vždy pouze po povolení vydaném na základě žádosti podané hospodářskému odboru MěÚ.

 

Čl.4

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 

(1)     Kapacita tržiště je uvedena v příloze č. 1.

(2)     Tržiště a tržní místa musí být vybavena dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby.

 

Čl.5

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti 

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích, tržních místech jsou prodávající a poskytovatelé služeb povinni postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zejména jsou povinni:

a)       prodávat zboží pouze na správcem tržiště určeném prodejním místě; z ložních ploch vozidel a přívěsů k prodeji upravených je povolen pouze prodej ovoce, zeleniny, mražených výrobků, rychlého občerstvení a obdobných druhů zboží,

b)       zabezpečit trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a míst pro prodej a poskytování služeb, dbát na kulturu a bezpečnost prodeje,

c)       průběžně odstraňovat odpad včetně obalů ze zboží na určené místo a po ukončení prodeje nebo poskytování služeb zanechat prodejní místo čistě uklizené, dostatečnost úklidu posoudí správce tržiště,

d)       řádně označit prodejní místo v souladu se zvláštním předpisem (živnostenský zákon); kontrolu provádí pověření pracovníci živnostenského odboru MěÚ Klatovy.

 

 

Čl.6

Doba prodeje a poskytování služeb na místech pro prodej zboží a poskytování služeb 

(1)     Provozní doba tržiště je uvedena v příloze č. 1 nařízení.

(2)     Na restauračních předzahrádkách je možný celoroční provoz od 8.00 do 22.00 hodin.

(3)     Do doby provozu se vždy započítává i doba nutná pro přípravu a úklid.

 

Čl.7

Povinnosti provozovatele 

(1)     Provozovatel řídí, organizuje a kontroluje provoz tržiště a zodpovídá za jeho správný chod v souladu s podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními právními předpisy, které se vztahují na zajištění jeho řádného provozu.

(2)     Provozovatel je povinen vést evidenci prodávajících, která musí obsahovat údaje v rozsahu uvedeném ve zvláštním právním předpise (zákon o ochraně spotřebitele) a předložit ji na žádost dozorovému orgánu, evidenci je povinen uchovávat po dobu jednoho roku ode dne provedení evidenčního záznamu.

(3)     Provozovatel (správce) tržiště přiděluje prodejní místa tak, aby byla zajištěna především bezpečnost a ochrana zdraví zákazníků i prodejců.

 

 

Čl.8

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

(1)     Toto nařízení se nevztahuje na:

a)       prodej tisku prostřednictvím kamelotů,

b)       prodej v souvislosti s neziskovými akcemi veřejně prospěšného charakteru (veřejně prospěšné sbírky apod.),

c)       průvodcovskou činnost v cestovním ruchu,

d)       hudební produkce.

(2)     Pokud je tato nabídka, prodej zboží a poskytování služeb umístěno na komunikacích, musí si provozovatel požádat příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle zvláštního předpisu (zákon o pozemních komunikacích).

 

 

Čl.9

Kontrola a sankce 

(1)     Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu provádí pověření pracovníci Městského úřadu Klatovy (zaměstnanci hospodářského odboru, správce tržiště) a Městská policie Klatovy.

(2)     Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů (zákon o přestupcích, zákon o obcích).

 

 

Čl.10

Závěrečná ustanovení 

(1)     Tímto nařízením se ruší tržní řád č. 2/2000.

(2)     Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města Klatov

 

Mgr. Věra Tomaierová                                                            

místostarostka města Klatov                                           

Ing. Jan Vrána

místostarosta města Klatov

 

Příloha tržního řádu města Klatov

Stanovení míst pro nabídku, prodej a poskytování služeb

1) Tržiště

Umístění: horní část náměstí Míru ohraničená parkovacími místy, silnicí a autobusovou zastávkou

Kapacita: max. 80 prodejních míst

Správce tržiště přiděluje prodávajícím místo na tržišti a vybírá místní poplatek.

Sortiment: zejména řemeslné výrobky, květiny, sezónní ovoce a zelenina, zahradnická sadba, uzeniny, tradiční sezónní výrobky (např. adventní věnce, velikonoční pomlázky apod.), oděvy, bižuterie, domácí potřeby, knihy, CD, obuv, nabídka služeb elektronických komunikací a pojištění, drogerie, kosmetika atd.

Prodej odsouhlasí zástupce provozovatele (správce tržiště).

Prodejní doba: každé pondělí, květen až říjen od 7.00 do 18.00, ostatní měsíce od 8.00 do 17.00 hodin

Výroční trhy (velikonoce, vánoce, památka zesnulých atd.) – max. 4 týdny před příslušným svátkem na základě povolení hospodářského odboru MěÚ:

V pracovní dny mimo tržní dny lze na tržišti prodávat pouze ovoce, zeleninu, ryby, med, zmrzlinu a občerstvení. Místo přiděluje a místní poplatek vybírá správce tržnice. Prodejní, reklamní, společenské a kulturní akce lze na tržišti konat na základě povolení hospodářského odboru MěÚ.

2) Tržní místa

2.1.

2.1.1. Tržní místo, na kterém lze provozovat cirkusy, přírodní divadla apod.

Pozemkové parcely pp.č. 97/1, 97/31, 97/56 v k.ú. Klatovy – travnaté pozemky v lokalitě Na Chuchli, a to v měsících duben až říjen na základě povolení hospodářského odboru MěÚ.

2.1.2. Tržní místo, na němž lze umístit zábavné atrakce v době klatovské pouti:

Pozemkové parcely pp.č. 3792/1, 3792/10, 3792/21 v k.ú. Klatovy – plochy na Erbenově náměstí za podmínek stanovených smluvně městem Klatovy a pořadatelem.

Tržní místa uvedená pod body 2.1.1. a 2.1.2. Přílohy jsou znázorněna v zákresu mapy na konci Přílohy.

2.2. Jednorázovým individuálním povolením může hospodářský odbor MěÚ povolit na celém katastrálním území města prodej zboží nebo poskytování služeb:

2.2.1 v pojízdných prodejnách, pomocí automatů, z pojízdných vozíků, v předsunutých prodejních místech,

2.2.2. prodej zboží nebo poskytování služeb, které je charakteristické pro určité období (letní turistická sezóna, svátky) - prodej občerstvení, zmrzliny, prodej ryb, atd.,

2.2.3. prodej zboží nebo poskytování služeb při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

3) Místa pro nabídku zboží

Místa pro nabídku zboží podléhají povolení hospodářského odboru MěÚ, a je-li toto místo na pozemní komunikaci, rovněž povolení příslušného silničního správního úřadu.

Mapový zákres tržních míst vymezených pod bodem 2.1.1. Přílohy
Mapový zákres tržních míst vymezených pod bodem 2.1.2. Přílohy


Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta

Ing. Václav Chroust

místostarosta

Ing. Martin Kříž

místostarosta