Nařízení města Klatov č. 1/2018, o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované obce, ve znění nařízení č. 5/2023

Nařízení města Klatov č. 1/2018,


o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované obce,

ve znění nařízení č. 5/2023

Čl.1

Základní ustanovení

Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti na místních komunikacích a rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rovněž toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2.

Vymezení některých pojmů

  1. Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

a) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

  1. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí: zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).
  2. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).
  3. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. (§ 26 odst. 6 zákona).
  4. Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).
  5. Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

Čl. 3

Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích je uveden v plánu zimní údržby místních komunikací, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 4

Sankce

Při porušení povinností stanovených tímto nařízením mohou být uloženy sankce v souladu s příslušnými právními předpisy.

Čl. 5

Účinnost

1. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Klatov č. 2/2009 o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované obce ve znění nařízení č. 3/2010, 2/2011 a 2/2012.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města Klatov

Ing. Václav Chroust Ing. Martin Kříž

místostarosta města Klatov místostarosta města Klatov

Vyvěšeno na úřední desku:

Sejmuto z úřední desky:


„Příloha č. 1 nařízení města Klatov č. 1/2018

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

1. Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komunikací na straně druhé. Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědností vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. Upřesnění některých základních pojmů použitých v tomto plánu

2.1 Vlastníkem místních komunikací je město Klatovy (§ 9 odst. 1 zákona).

2.2 Správcem místních komunikací jsou Technické služby města Klatovy, příspěvková organizace, IČ: 000 74 942.

2.3 Správce místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit (§27 odst. 2 a odst. 6 zákona). Vlastník ručí za splnění povinnosti k náhradě škody.

2.4 Správce místní komunikace je povinen nahradit škody vzniklé, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit (§27 odst. 3 a odst. 6 zákona). Vlastník ručí za splnění povinnosti k náhradě škody.

2.5 Ekonomické možnosti správce místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

2.6 Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky komunikací, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 5 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

2.7 Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem správce místní komunikace.

3. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

3.1 Odklízení sněhu mechanickými prostředky - je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.

3.2 Zdrsnění náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí posypem inertními nebo chemickými materiály. Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo na zhutněném sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé, a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

3.3 Údržba chodníků

Správce místních komunikací odstraňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu.

3.4 Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový to druh práce zajišťují, se ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na přechodech pro chodce na úzkých chodnících, na určených schodech a podobně.

4. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

4.1 Při odstraňování sněhu

- v době pracovní nejdéle do 30 min od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm,

- v době mimopracovní - při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

4.2 Při posypu inertními (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti - v době pracovní - nejdéle do 30 min po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,

- v době mimopracovní - při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

5. Stanovení pořadí údržby místních komunikací

Na základě § 46 vyhlášky je zajišťována sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy a schůdnost místních komunikací IV. třídy v těchto lhůtách:

a) I. pořadí důležitosti - do 4 hodin po spadu sněhu,

b) II. pořadí důležitosti - do 12 hodin po spadu sněhu,

c) III. pořadí důležitosti - po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hod.

V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé, nepřetržité sněhové srážky) se budou přednostně udržovat pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.

Grafické znázornění je součástí Plánu zimní údržby.

6. Stanovení pořadí údržby místních komunikací

Pořadí důležitosti - strojní údržba

Při stanovení pořadí důležitosti zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací se přihlíží k intenzitě dopravy, vedení tras autobusové dopravy, příjezdové komunikaci k nemocnici a dalším významným sběrným komunikacím.

Ruční provádění zimní údržby

Pro zajištění schůdnosti ostatních prostranství (schody, přechody, zastávky MHD) se současně provádí:

schodiště, přístupové chodníky okolo škol, kde nelze použít strojní údržbu

čištění přechodů směrem do centra,

čištění zastávek autobusové dopravy.

Úklid sněhu s odvozem

1. náměstí, pěší zóna,

2. příjezdové komunikace k náměstí,

3. autobusové zastávky,

4. parkovací plochy.

I. pořadí důležitosti - vozovka

Kpt. Jaroše, náměstí Míru včetně parkovacích ploch, Nádražní, V Řekách, Dragounská, Vrbova, U Zastávky, Sadová, Šumavská, Havlíčkova (úsek Dragounská - Za Kasárny), Za Kasárny, V Nuzných, Za Tratí, Dukelská, nábřeží Kpt. Nálepky (úsek Dukelská - Kollárova), Kollárova (úsek Nádražní - Plzeňská), Pražská, Vídeňská, Podbranská, Studentská, Národních mučedníků, Suvorovova (úsek Plánická - Studentská), Komenského, Šmilovského, Měchurova, Kepkova, Podhůrecká, Cibulkova (úsek Podhůrecká - Nádražní), Hlávkova, Voříškova (úsek Podhůrecká - Nádražní), Mánesova, Franty Šumavského, spojovací komunikace Luby - Sobětice, Tylovo nábřeží (úsek Nádražní - Kollárova), Dr. Sedláka, Pod Koníčky, Koldinova část od ul. Pod Koníčky k ul. Štěpánovická, U Čedíku, propojovací komunikace Sobětice - Lažánky

I. pořadí důležitosti - chodníky

Pavlíkova, Denisova, Vídeňská, Balbínova, Plánická, Kpt. Jaroše, Pražská, náměstí Míru, Vančurova, Čs. legií, Zlatnická, Václavská, Krameriova, Křížová, Randova, Národních mučedníků, Hostašova, Vrchlického sady, Hostašovo sady, Pod Valy, Komenského, Podbranská, Tyršova, Plzeňská, Plzeňská - schody ke hřibitovu, Domažlická, Jiráskova, Dobrovského, Divadelní, Čapkova, Žižkova (úsek Vídeňská - Národních mučedníků), Dukelská, Nuderova (úsek Plánická - ke garážím), Puškinova (ke školní jídelně), ul. 5. května, Vrbova, Voříškova, Nádražní, Podhůrecká, Tolstého (úsek Podhůrecká - Družstevní), Pod Koníčky, Koldinova (úsek Kollárova - Dukelská), K Letišti, Kollárova, nábřeží Kpt. Nálepky (úsek U Pazderny - Dukelská), Rybníčky.

II. pořadí důležitosti - vozovka

Hřbitovní, Čejkova, Jateční, Máchova (úsek Podhůrecká - Nerudova), Nerudova (úsek Cibulkova - Máchova), Tolstého (úsek Podhůrecká - Družstevní), Čechova, Akátová, Suvorovova, Studentská (zbývající část), K Zaječímu vrchu, U Parku, Procházkova, Palackého, Masarykova, Žižkova (úsek Šmeralova - Lidická), Šmeralova, Družstevní, Cibulkova (zbývající část), Čapkova, U Retexu, Nuderova (úsek Plánická - ke garážím), Pod Vrškem, Karafiátova, Zahradní, komunikace Luby - Lomec, Luby - K Výhořici, Luby - Za Tatranem, Plánická, Balbínova, Denisova, Vančurova, Zlatnická, Čs. legií, Jirsíkova, Krameriova, Pavlíkova, Václavská, Křížová, Divadelní, Masarykova, Niederleho, Rybníčky, napojení od Penny k ul. Voříškova, napojení od Albert k ul. 5. května, nábřeží Kpt. Nálepky (zbývající část), Podborská, Průmyslová, K Pile, Schiffauerova, příjezd k nádvoří čp. 59/I. z ul. Tyršova, Hálkova, Mayerova, V. Glose, komunikace v přidružených obcích - Čínov, Dehtín, Dobrá Voda, Drslavice, Chaloupky včetně spojovací komunikace mezi silnicí III/11766 a II/191, Věckovice, Habartice, Kal, Beňovy, Kydliny, Luby, Otín, Pihovice, Sobětice, Kosmáčov, Lažánky, Střeziměř, Křištín, Štěpánovice, Tajanov, Točník, Tupadly, Vícenice .

Parkovací plochy - Podbranská, Rybníčky, Jiráskova, Dobrovského (u ZKD), Gorkého, Pod Koníčky, Pod Nemocnicí, u Kulturního domu, U Pošty, Komenského, u plaveckého bazénu, Husovo náměstí, u zimního stadionu, Tyršova - U Princů, Aretinova, Vídeňská u UNICOS, nádvoří čp. 59/I. a 58/I., Erbenovo náměstí, parkovací plocha u sběrného dvora, parkovací plocha Podhůrecká ul., parkovací plocha Kollárova, parkovací plocha Na Chuchli, parkovací plocha Fr. Šumavského, parkovací plocha u bývalého Masokombinátu.

II. pořadí důležitosti - chodníky

Studentská, Šmilovského, Měchurova, Gorkého, Masarykova, Koldinova, Dr. Sedláka, Cibulkova, Mánesova, Dragounská, V Řekách, Osvaldova, Spořilovská, Luby u MŠ, Bozděchova, Školní, nábřeží Kpt. Nálepky (zbývající část), Suvorovova, Masarykova schody, Tylovo nábřeží (úsek Nádražní - Kollárova), Jiráskova - schody, U Čedíku.

III. pořadí důležitosti - vozovka

Alešova, Arbesova, Aretinova, B. Němcové, Bezručova, Borská, Bozděchova, Budovcova, Bullmanova, Cibulkova (zbývající část), Domažlické předměstí, Dr. Riegra, Dvořákova, Fráni Šrámka, Haise Týneckého, Hammerschmiedtova, Havlíčkova (zbývající část), Husovo náměstí, Jabloňová, Ječná, Žitná, Jungmannova, K Vodojemu, Kličkova, Klostermannova, Koldinova (zbývající část), Koperníkova, Korálkova, Kounicova, Krátká, Krejčího nábřeží, Kryštofa Haranta, Křižíkova, Kvapilova, Květná, Lesní, Lidická, Luční, Lipová, Macharova, Machníkova, Máchova (zbývající část), Maškova, Milady Horákové, Na Bělidle, Na Chmelnici, Na Chuchli, nábřeží Kpt. Nálepky (zbývající část), Nerudova (zbývající část), Neumannova, Nuderova (zbývající část), Ostravská, Pod Hůrkou, Pod Koníčky, Pod Nemocnicí, Pod Vrškem, Prusíkova, Purkyňova, Reinsbergerova, Revoluční, Rolní, Rozvoj, Sídliště U Pošty, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Školní, Štorchova, Tolstého (zbývající část), U Parku, U Pazderny, U Plynárny, Úzká, Voříškova (zbývající část), V Nuzných, Wolkerova, Za Beránkem, Zahradní (zbývající část), Žižkova (zbývající část), Luby - sídliště, propojovací komunikace mezi ul. Za Kasárny a Domažlickým předměstím, komunikace mezi ul. Karafiátova a Domažlická, K Čínovu, Tylovo nábřeží (obytná zóna), Karla Holého, Plánická (Na Klášterce), ul. Čechova (zbývající část).

III. pořadí důležitosti - chodníky

Akátová, Alešova, Arbesova, Aretinova, B. Němcové, Bezručova, Borská, Budovcova, Bulmannova, Čechova, Čejkova, Domažlické předměstí, Dr. Riegra, Družstevní, Dvořákova, Fráni Šrámka, Franty Šumavského, Haise Týneckého, Hammerschmiedtova, Hlávkova, Hřbitovní, Husovo náměstí, Jabloňová, Jateční, Ječná, Žitná, Jungmannova, K Vodojemu, K Zaječímu vrchu, Karafiátova, Ke Spravedlnosti, Kepkova, Kličkova, Koperníkova, Korálkova, Kounicova, Krátká, Krejčího nábřeží, Kryštofa Haranta, Křižíkova, Kvapilova, Květná, Lesní, Lidická, Lipová, Luční, Macharova, Máchova, Maškova, Milady Horákové, Na Bělidle, Na Chmelnici, Na Chuchli, Nerudova (zbývající část), Neumannova, Niederleho, Nuderova (zbývající část), Ostravská, Palackého, Pod Hůrkou, Pod Koníčky - sídliště, Pod Nemocnicí, Pod Vrškem, Podhůrecká (zbývající část), Procházkova, Prusíkova, Purkyňova, Puškinova (zbývající část) Reinsbergerova, Revoluční, Rolní, Rozvoj, Sídliště U Pošty, Smetanova, Spojovací, Šmeralova, Štorchova, Šumavská, Tolstého (zbývající část), Tylovo nábřeží (zbývající část), U Parku, U Pazderny, U Plynárny, U Retexu, U Slunce, U Zastávky, Úzká, Vaňkova, V Nuzných, Wolkerova, Za Beránkem, Za Kasárny, Za Tratí, Zahradní, Žižkova (zbývající část), městský park, cyklostezky kromě cyklostezek uvedených v bodě 7, chodníky v přidružených obcích: Čínov, Dehtín, Habartice, Kal, Luby, Otín, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov, Střeziměř, Točník, Vícenice, Tupadly, Průmyslová, K Pile, Schiffauerova, Štěpánovická část od ul. Koldinova ke 2. kruhovému objezdu, V. Glose, K Čínovu, Hálkova.

Organizace zimní údržby - zajišťuje správce komunikací Technické služby města Klatov

rozpis služeb a pohotovostí,

smlouvy s dodavatelskými subjekty k zajištění schůdnosti v Klatovech a v integrovaných obcích,

smlouvy s dodavatelskými subjekty k zajištění sjízdnosti v Klatovech a v integrovaných obcích.

Mechanismy pro zimní údržbu komunikací

2 x autosypač

2 x traktor Zetor s radlicemi

2 x traktor s radlicí a rozmetadlem

2 x Multicar M-25 sypač s radlicí

2 x nakladač (sníh, posypový materiál)

1 x Ladog (sypač s radlicí)

4 x malotraktor (s radličkou a posypem)

1x komunální stroj Avant (s radlicí a posypem)

7. Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí

- komunikace přes les Husín v k.ú. Tajanov,

- cyklostezka v úseku od městského parku k nádraží ČD Luby,

- přístupové komunikace v zahrádkářských koloniích,

- obslužné komunikace podél SZ obchvatu (cyklotrasa),

- cyklostezka Štěpánovická od 2. kruhového objezdu k silnici I/27 a podél silnice I/27,

- cyklostezka Beňovy,

- veřejná účelová komunikace Kydliny.