Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v dubnu 2021

Oprava MK a výměna vodovodu v Pražské ulici:
Oprava povrchu silnice a chodníků včetně odvodnění komunikace, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce šachet kanalizačního řadu, položení kabelu Metropolitní sítě, rekonstrukce kabelu ČEZ.
Termín provedení: 06.04. – 15.06.2021.
Celá stavba bude provedena za úplné uzavírky Pražské ulice. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Vjezd do Západní zóny bude umožněn pouze dopravní obsluze od náměstí Míru podél kostela Balbínovou ulicí, výjezd ze zóny bude pro vozidla do 3,5 t provizorně zřízen přes pěší zónu na náměstí Randovou ulicí. Dále bude umožněn průjezd vozidel do Východní zóny (Plánické ulice) křižovatkami Čsl. legií, Pražská nebo Zlatnická, Pražská.
Provoz bude usměrněn dopravním značením.
Vjíždět do Pražské ulice pro případné zásobování bude možno pouze po předchozí domluvě se stavbyvedoucím.


Rekonstrukce MK a výměna vodovodu v ulici Rybníčky:
Oprava povrchu silnice, parkovacích ploch, chodníků včetně odvodnění komunikace, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodního řadu, položení kabelu Metropolitní sítě, položení kabelu T-Mobile, rekonstrukce kabelu ČEZ.
Termín provedení: 06.04. – 15.06.2021.
Celá stavba bude provedena za úplné uzavírky ulice Rybníčky (před hotelem Beránek).
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Vjíždět do ulice pro případné zásobování bude možno pouze po předchozí domluvě se stavbyvedoucím.

Luby u pily-prodloužení obytné zóny:
Výstavba nového povrchu komunikace formou „Obytné zóny“ včetně čtyř parkovacích míst a odvodnění, které bude provedeno zatrubněním stávajícího příkopu, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení, výstavba chodníku propojujícího tuto lokalitu se silnicí na Sobětice.
Termín provedení: 15.03. – 30.06.2021.
Celá stavba bude provedena za úplné uzavírky ulice. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Parkovací pruh Procházkova ulice
Výstavba parkovacího pruhu pro osobní automobily (podélného stání), přestavba chodníku, přeložka plynovodu v části ulice Procházkova, před domy čp. 83 a 84/V.
Termíny provedení:
Přeložka plynovodu – výkop + pokládka potrubí se záhozem: 08.03. – 12.03.2021,
- administrativní část přeložky plynovodu: 12.03. – 15.04.2021,
- zrušení původní trasy + přepojení nové přeložky: 15.04. – 19.04.2021,
Parkoviště + chodník: 15.04. – 20.06.2021.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky provozu – vyblokování jednoho jízdního pruhu. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Fráni Šrámka, Domažlické předměstí
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů a sloupů VO, pokládka kabelu
T-Mobile.
Termíny provedení:
Vodovod: 08.03. – 11.04.2021,
MK+VO+T-Mobile: 06.04. – 07.05.2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Karafiátová v úseku Mánesova-Fráni Šrámka
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů a sloupů VO, pokládka kabelu
T-Mobile.
Termíny provedení:
Vodovod: 12.04. – 15.05.2021,
MK+VO+T-Mobile: 10.05. – 01.06.2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Milady Horákové, v úseku Karafiátová-Domažlická
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Plynovod: 15.03. – 26.03.2021,
Vodovod: 17.05. – 29.05.2021,
MK+VO+T-Mobile: 31.05. – 12.06.2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Chodník Domažlická, v úseku Mánesova-chodníková lávka vlevo
Rekonstrukce plynovodu: 15.03. – 16.04.2021.
Stavba bude provedena za uzavírky jednoho jízdního pruhu silnice I. třídy ve směru od Domažlic a uzavírky chodníku v této části. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.


Chodník Domažlická, v úseku železniční viadukt-Podhůrecká
Oprava plynovodního řadu umístěného v silnici I. třídy: 29.03. – 30.04.2021.
Stavba bude provedena za uzavírky jednoho jízdního pruhu silnice I. třídy ve směru od centra a částečné uzavírky chodníku v této části. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.

Další akce se zahájením od měsíce května 2021:
Oprava MK + výměna veřejného osvětlení „za svítidly EZR“ v obci Štěpánovice:
03.05. – 18.06.2021.
Oprava MK + výměna veřejného osvětlení před čp. 407 – 411/IV v ulici U Slunce:
03.05. – 10.06.2021.

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
• Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.Hospodářský odbor MěÚ Klatovy