Obecně závazná vyhláška o městské policii

 Obecně závazná vyhláška o městské policii

 Městské zastupitelstvo v Klatovech na základě ustanovení § 36, pís. h) a § 37 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 1, odst. 1) zákona ČNR 553/1991 Sb. o obecní policii schválilo dne 24.3.1992 tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Zřízení a organizace městské policie

§ 1 

 1. Městské zastupitelstvo ve městě Klatovy zřizuje městskou policii.
 2. Počet pracovníků městské policie (dále jen strážníků) stanoví městské zastupitelstvo.
 3. Městské zastupitelstvo schvaluje náklady na městskou policii v rámci schválení rozpočtu městského úřadu.

 

§ 2

 1. Strážníci tvoří jednotku městské policie.
 2. Jednotku městské policie řídí určený strážník (dále jen velitel MP), který podléhá přímo starostovi města. Velitele MP jmenuje městská rada.

 

§ 3

 1.  Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích strážníků starosta. Strážníci jsou v pracovním poměru k obci.

 

§ 4

 1. Strážníkem se může stát bezúhonný občan ČSFR starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu a oprávnění dle zák. č. 553/1991 Sb. Tuto způsobilost strážník dokládá osvědčením vydaným MV ČR.

 

Činnost a povinnosti strážníků

 § 5

 

 1. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se jejich činnost a povinnosti řídí ustanoveními zák. č. 553/1991 Sb.
 • Strážníci při zabezpečování veřejného pořádku zejména:dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku a dodržování pravidel občanského soužití
 • odhalují přestupky a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky
 • provádějí vyhledávací a kontrolní činnost na úseku veřejného pořádku, úseku místního hospodářství a dopravy a životního prostředí
 • spolupracují s odbory MěÚ při kontrolách společenských akcí a při prošetřování osob nesvéprávných a společensky nepřizpůsobivých

 

§ 6

 1. Strážníci při provádění zákroků a úkonů jsou povinni dbát cti, důstojnosti a vážnosti osob i své vlastní.
 2. Rozsah zákroků nebo úkonů v pracovní době i mimo pracovní dobu stanoví zák. č. 553/1991 Sb.

 

Oprávnění strážníků

 § 7

 

 1. Strážník je oprávněn v rozsahu a za podmínek stanovených zák. č. 553/191 Sb. zejména:
 • požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu na policii nebo na žádost příslušného orgánu města
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít donucovacích prostředků
 • použít psa
 • použít střelné zbraně

Služební zbraní se rozumí krátká kulová zbraň (pistole, revolver), jejímž držitelem je podle zvláštního předpisu obec.

 

Spolupráce s občany , policií a právnickými osobami

 § 8

 1. Městská policie spolupracuje s občany a právnickými osobami ve městě. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
 2. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.
 3. Po zajištění personálních a materiálních podmínek může spolupracovat s fyzickými a právnickými osobami při zajištění ochrany jejich majetku před odcizením a požáry (napojení bezpečnostních systémů), se souhlasem městské rady.

 

Ustanovení o stejnokroji a identifikaci

 § 9

 1. Strážník při plnění svých úkolů prokazuje svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města nebo služebním průkazem.
 2. Stejnokroj městské policie je v základu černé barvy. Stejnokroj nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem jiných sborů. Změny a doplňky stejnokroje schvaluje městská rada.
 3. Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivku s názvem "Městská policie Klatovy" nosí na záloktí rukávu.
 4. Při plnění svých úkolů nosí strážníci zásadně stejnokroj.
 5. Mimo stanovenou pracovní dobu lze příslušnost k městské policii prokázat pouze služebním průkazem.
 6. Pokud strážník neprokáže příslušnost k městské policii, nevylučuje to možnost zasáhnout, ale pouze za podmínek, za nichž by mohl ve stejné situaci zasáhnout kdokoliv.

 

Náhrada škody

§ 10

 1. Obec odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených touto vyhláškou v rozsahu stanoveném v zák. č. 553/1991 Sb.

 

Služební kázeň, pracovněprávní vztahy

 § 11

 1. Služební kázeň zavazuje strážníka k důslednému plnění povinností stanovených zákony, dalšími obecně závaznými předpisy a pokyny nadřízených (velitele městské policie a starosty).
 2. Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.
 3. Základní dobu týdenní služby včetně stanovení pružné doby služby určuje velitel městské policie.
 4. Strážník má nárok na peněžní a naturální náležitosti. Peněžními náležitostmi jsou funkční plat, příplatky a odměny. Naturálními náležitostmi jsou věcná plnění potřebná pro výkon služby.
 5. O funkčních platech strážníků rozhodne starosta na návrh velitele MP. O funkčním platu velitele MP rozhodne městská rada na návrh starosty.
 6. Funkční platy strážníků se stanoví dle obecně závazných mzdových předpisů pro pracovníky státní správy.

 

Závěrečná ustanovení

§ 12

 1. Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů městské policie.
 2. Ve věcech, které nejsou upraveny touto vyhláškou, se postupuje podle zák. č. 553/1991 Sb.

 

V Klatovech dne 24.3.1992

 

Ing. Jan Vrána

starosta města

 

Ing. Miroslav Hynčík

zástupce starosty

 

 

Vyvěšeno dne 26.3.1992

Sňato dne 12.4.1992

Účinnost 10.4.1992