Stanovení okruhu údajů zjišťovaných automatizovaným systémem pro účely poplatku za odpady

Informace podle ustanovení §14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2020


Ustanovení §14a odst. 5 zákona o místních poplatcích zní: „Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“

Pro účely správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zveřejňuje Finanční odbor, Městský úřad Klatovy jako správce tohoto místního poplatku okruh údajů, které si zjišťuje automatizovaným způsobem z rejstříků nebo evidencí:

1. U osob přestěhovaných – datum přestěhování, změnu místa přihlášení
2. U osob zemřelých – datum úmrtí
3. Věk poplatníka, který má trvalý pobyt v Klatovech - pro nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, příp. změnu sazby poplatku, jsou-li tyto podmíněny věkem poplatníka.

Výše uvedené údaje ani jejich změny není povinen poplatník správci poplatku ohlašovat.


Ing. Mgr. Hana Chalupová
vedoucí Finančního odboru
Městský úřad Klatovy