Veřejné projednání analytické části strategických dokumentů města Klatovy

ESF - Operační program Zaměstnanost 

Veřejné projednání analytické části strategických dokumentů města Klatovy

Vážení spoluobčané,

město Klatovy dlouhodobě pracuje na tvorbě strategických dokumentů. Ty mají napomoci tomu, aby se občané, firmy i návštěvníci města, pokud chtějí, mohli orientovat v záležitostech záměrů města, jeho přístupu k řešení základních otázek jeho rozvoje.

V roce 2016 byl schválen nový územní plán, v roce 2017 Strategie rozvoje města pro období 2017-2025 s výhledem do roku 2030, v letech 2018-2019 bylo vyhotoveno 5 územních studií revitalizace veřejných prostranství. K strategickým dokumentům technického charakteru patří např. aktualizovaný Generel odvodnění z roku 2018 anebo Generel zásobování vodou města Klatovy z roku 2019.

Již od roku 2017 připravujeme zpracování rozvojových dokumentů v oblasti dopravy, veřejné infrastruktury a služeb, všechny oblasti jsou pak propojeny moderními technologiemi v rámci tzv. konceptu smart city. Usilujeme o vytvoření:

 Intenzivně jsme hledali jejich efektivní financování. V březnu 2019 jsme díky úsilí pracovníků odboru rozvoje města získali dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Projekt „Efektivní řízení města Klatovy“ obsahuje právě výše zmíněné strategie a generely. Výše finanční podpory EU může činit až 95 % všech způsobilých výdajů.

Smyslem projektu je zkvalitnit řízení města, ale i komunikaci „města“ a jeho občanů. Hlavním cílem projektu je posílení strategického řízení. Je třeba, abychom v základních otázkách vždy věděli „co, kdy, kde, jak a proč“ a neodpovídali si na tyto otázky až ve chvíli, kdy před námi vyvstanou. I proto města, obce, firmy připravují různé strategie, koncepce, generely.

Zpracováním dokumentů byly pověřeny zpracovatelské týmy, vzešlé z výběrového řízení. Ty mají dostatečné zkušenosti s obdobnými zakázkami.

Práce na projektu, tj. na tvorbě zmíněných dokumentů, byly zahájeny 01.04.2020. Hotovi budeme v říjnu 2021. Práce jsou rozděleny do 3 fází. První fáze je analytická, druhá návrhová, ve třetí fázi vyhotoví zpracovatelé čistopisy dokumentů. Zapracují také všechny připomínky a podněty, které vzejdou z předchozích fází. V průběhu realizace projektu jsou plánována 2 veřejná projednání, a to po ukončení 1. a 2. fáze prací.
Nyní jsme před dokončením první fáze – tj. „analytické části projektu“. Zpracovatelské týmy provedly rozsáhlé průzkumy, rozhovory, sběr dat, proběhlo též dotazníkové šetření otevřené všem zájemcům. Coronavirová pandemie sice vyvolala nutnost prodloužit termín analytické části, společnými silami jsme přesto vše zvládli. Jsme připraveni na první veřejné projednání.

Předpokládali jsme, že zájemcům z řad široké veřejnosti dokumenty a týmy, které je připravily, představíme na jednání v některém z městských sálů (kulturní dům, refektář jezuitské koleje), které umožňují četnou účast zájemců. Nouzový stav nám bohužel tento způsob projednání stále neumožňuje.
Rozhodli jsme se proto pro náhradní řešení. Dne 18.01.2021 jsme všechny výše uvedené analytické dokumenty zveřejnili na webu města. Uvítáme, když se s nimi seznámíte, když nám případně sdělíte své poznámky, připomínky, podněty, a to na e-mailovou adresu: strategie@mukt.cz.

V pondělí dne 15. února od 16:30 hodin pak zorganizujeme živé internetové vysílání z městského refektáře, kde budeme my a zástupci zpracovatelských týmů připraveni provést prezentaci dokumentů, zodpovědět Vaše připomínky a reagovat na příspěvky z diskuse. Do on-line přenosu se bude moci zapojit každý zájemce ze „svého domova“ (možná někteří doma nebudete) prostřednictvím počítače. Tento způsob projednání děláme poprvé, doufáme, že vše půjde tak, abychom byli všichni spokojeni.
Následovat bude druhá, návrhová část, její ukončení předpokládáme v červnu letošního roku. Poté se snad sejdeme již normálním způsobem, jak jsme zvyklí…

Budeme rádi, když nám svým aktivním přístupem pomůžete připravit smysluplné a praktické strategie a generely.

Ing. Václav Chroust, místostarosta města

 

Projekt je podpořen v rámci prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa, investiční priority 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy, specifického cíle 03.4.74.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; 03.4.74.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona, 80. výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).