Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Umístění odboru: 

Vídeňská 66

Vedoucí odboru:  

Bc. Michaela Kanická

Kontakty:

Bošková Erika Mgr.
vedoucí OSPOD 376 347 292 eboskova@mukt.cz
Frančíková Jaroslava Bc.
terénní sociální pracovnice
376 347 260
jfrancikova@mukt.cz
Hamhalterová Markéta výkon opatrovnictví, parkovací průkazy 376 347 259 mhamhalterova@mukt.cz
Holečková Alena Bc., Dis. terénní sociální pracovnice 376 347 298 aholeckova@mukt.cz 
Hořánková Renata DiS. terénní sociální pracovnice 376 347 273 
rhorankova@mukt.cz
Hříšná Lenka Ing. Mgr.
terénní sociální pracovnice - SPOD 
376 347 427
lhrisna@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr. náhradní rodinná péče - SPOD 376 347 430 hjehlikova@mukt.cz
Kanická Michaela Bc. vedoucí odboru 376 347 264 mkanicka@mukt.cz
Kiklhornová Martina DiS. výkon opatrovnictví, sociální práce 376 347 258 mkiklhornova@mukt.cz
Kochman Stahlová Veronika Mgr. kurátor pro děti a mládež 
376 347 401 
vkochmanstahlova@mukt.cz 
Kosohorská Monika DiS.  terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 293 mkosohorska@mukt.cz 
Kubíková Jana Mgr., Dis.
terénní sociální pracovnice - SPOD 
376 347 429
jkubikova@mukt.cz
Lucáková Petra ved. odd. sociální pomoci a péče, sociální práce 376 347 413 plucakova@mukt.cz
Mayerová Vladimíra Ing. výkon opatr., zvl. příjemce důchodu, romský asistent 376 347 283 vmayerova@mukt.cz
Partinglová Lenka Mgr.
protidrogový koordinátor, kurátor
376 347 220
lpartinglova@mukt.cz
Pokorná Marika Bc.
kurátor pro děti a mládež
376 347 299
mpokorna@mukt.cz
Růžičková Miroslava Mgr. náhradní rodinná péče - SPOD 376 347 423 mruzickova@mukt.cz
Šimandlová Martina DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 294 msimandlova@mukt.cz
Tižová Michaela DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 428 mtizova@mukt.cz
Urbanová Lucie Mgr.
terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 288
lurbanova@mukt.cz
Vítková Monika ml.
administrativa odboru 
376 347 281
movitkova@mukt.cz
  

 

Rozsah činnosti:

1) Činnosti na úseku samostatné působnosti

Oblast sociální péče a pomoci

 • vyřizuje žádosti o přijetí do Domu s byty zvláštního určení Podhůrecká 832 a Masarykova 391-393, Klatovy III.
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti 
 • spolupráce při tvorbě koncepcí na úseku sociální péče

Oblast sociálních služeb

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • spolupráce při plánování sociálních služeb, tvorbě komunitního plánování a monitorování plánu sociálních služeb

 

2) Činnosti na úseku přenesené působnosti

Oblast sociální péče a pomoci 

 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona
 • vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Oblast sociálních služeb

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, při tom spolupracuje s krajskou pobočkou ÚP a krajským úřadem

Oblast sociálně právní ochrany dětí

 • realizace opatření na ochranu dětí,
 • sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči,
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • zajišťování poradenské a preventivní činnosti,
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
 • plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí,
 • plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy

Standardy kvality SPOD Klatovy

 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

předseda: Mgr. Radka Šustrová
členové: Mgr. Josef Moravec, MUDr. Michal Janek, MUDr. František Musil, Luboš Hošek, Bc. Michaela Kanická, Mgr.Erika Bošková, Mgr. Klára Voráčková, Mgr. Veronika Kochman Stahlová, Mgr. Jana Jandová, Ing. Petr Ulrych, MUDr. Irena Bijedičová, Mgr. Hana Kusáková, Mgr. Jana Bufková, Bc. Daniel Paška, Dis., Mgr. Michaela Dryjová

  

Oblast protidrogové prevence

 • řešení problematiky protidrogové prevence
   

Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Podhůrecká ul.

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT