Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Umístění odboru: 

Vídeňská 66

Vedoucí odboru:  

Bc. Michaela Kanická

Kontakty:

Bošková Erika Mgr.
vedoucí OSPOD 376 347 292 eboskova@mukt.cz
Frančíková Jaroslava Mgr.
terénní sociální pracovnice- SPOD
376 347 260
jfrancikova@mukt.cz
Hamhalterová Markéta veřejný opatrovník, agenda bytů v Domech pro seniory a agenda parkovacích průkazů 376 347 259 mhamhalterova@mukt.cz
Holečková Alena Bc., Dis. terénní sociální pracovnice - SPOD376 347 298 aholeckova@mukt.cz 
Hořánková Renata DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 273 
rhorankova@mukt.cz
Hříšná Lenka Ing. Mgr.
terénní sociální pracovnice - SPOD 
376 347 427
lhrisna@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr. náhradní rodinná péče - SPOD 376 347 430 hjehlikova@mukt.cz
Kanická Michaela Bc. vedoucí odboru 376 347 264 mkanicka@mukt.cz
Kiklhornová Martina DiS. sociální pracovnice, veřejný opatrovník 376 347 258 mkiklhornova@mukt.cz
Kochman Stahlová Veronika Mgr. kurátor pro děti a mládež 
376 347 401 
vkochmanstahlova@mukt.cz 
Kosohorská Monika DiS.  terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 293 mkosohorska@mukt.cz 
Kubíková Jana Mgr., Dis.
terénní sociální pracovnice - SPOD 
376 347 429
jkubikova@mukt.cz
Lucáková Petra Bc. vedoucí odd. sociální péče a pomoci, sociální pracovnice 376 347 413 plucakova@mukt.cz
Mayerová Vladimíra Ing. sociální pracovnice, veřejný opatrovník, romský poradce, agenda zvl. příjemce důchodů 376 347 283 vmayerova@mukt.cz
Partinglová Lenka Mgr.
sociální pracovnice, sociální kurátor, protidrogový koordinátor
376 347 220
lpartinglova@mukt.cz
Růžičková Miroslava Mgr. terénní sociální pracovnice SPOD - náhradní rodinná péče 376 347 423 mruzickova@mukt.cz
Šimandlová Martina DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 294 msimandlova@mukt.cz
Tižová Michaela DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 428 mtizova@mukt.cz
Urbanová Lucie Mgr.
terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 288
lurbanova@mukt.cz
Kolářová Lenka
administrativa odboru 
376 347 281
lkolarova@mukt.cz
Voráčková Klára Mgr.kurátor pro děti a mládež 376 347 299 kvorackova@mukt.cz 
  

 

Rozsah činnosti:

1) Činnosti na úseku samostatné působnosti

Oblast sociální péče a pomoci

 • evidence žádostí o přidělení bytů v Domech pro seniory na adresách Podhůrecká 832 a Masarykova 391-393, Klatovy III.
 • zajištění agendy sociálního bydlení v Klatovech
 • realizace komunitního plánování sociálních služeb včetně mapování potřebnosti sociálních služeb na území správního obvodu, spolupráce s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při plánování a realizaci sociálních služeb
 • zajištění informovanosti osob o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území správního obvodu
 • koordinace protidrogové politiky obce, spolupráce se státními orgány, orgány kraje a s poskytovateli soc. služeb v oblasti protidrogové politik

2) Činnosti na úseku přenesené působnosti

Oblast sociální péče a pomoci 

 

 • realizace činností sociální práce a koordinace poskytování soc. služeb
 • realizace depistážní činnosti (vyhledávání jedinců, rodin nebo skupin osob ohrožených soc. vyloučením)
 • realizace sociálních šetření u osob nacházejících se v nepříznivé soc. situaci
 • zajištění sociální prevence a poskytování základního sociálního a odborného sociálního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez              přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby, osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby a osobám ohroženým rizikovým způsobem života, apod.
 • seznamování občanů s nabídkou obecního úřadu v agendě sociální práce
 • výkon veřejného opatrovnictví osobám omezeným ve svéprávnosti
 • zajištění agendy zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu
 • zastoupení osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • vydávání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením
Oblast sociálně právní ochrany dětí

 

 • realizace opatření na ochranu dětí,
 • sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči,
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • zajišťování poradenské a preventivní činnosti,
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
 • zajištění výkonu kolizního opatrovnictví
 • plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí,
 • plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy

Standardy kvality SPOD Klatovy

 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

předseda: Mgr. Radka Šustrová
členové: Mgr. Josef Moravec, MUDr. Michal Janek, MUDr. František Musil, Luboš Hošek, Bc. Michaela Kanická, Mgr.Erika Bošková, Mgr. Klára Voráčková, Mgr. Veronika Kochman Stahlová, Mgr. Jana Jandová, Ing. Petr Ulrych, MUDr. Irena Bijedičová, Mgr. Hana Kusáková, Mgr. Jana Bufková, Bc. Daniel Paška, Dis., Mgr. Michaela Dryjová

  

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT