Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Umístění odboru: 

Vídeňská 66

Vedoucí odboru:  

Bc. Michaela Kanická

Kontakty:

Bošková Erika Mgr.
vedoucí OSPOD 376 347 292 eboskova@mukt.cz
Burešová Lenka Mgr. terénní sociální pracovnice 376 347 260 lburesova@mukt.cz
Hamhalterová Markéta výkon opatrovnictví, sociální práce 376 347 259 mhamhalterova@mukt.cz
Hořánková Renata DiS. terénní sociální pracovnice 376 347 273 
rhorankova@mukt.cz
Hrachová Monika administrativa odboru 376 347 281 mhrachova@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr. náhradní rodinná péče - SPOD 376 347 430 hjehlikova@mukt.cz
Kanická Michaela Bc. vedoucí odboru 376 347 264 mkanicka@mukt.cz
Kiklhornová Martina DiS. výkon opatrovnictví, sociální práce 376 347 258 mkiklhornova@mukt.cz
Kosohorská Monika DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 427 mkosohorska@mukt.cz
Kroupová Wawrečková Miroslava Bc. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 293 mwawreckovakroupova@mukt.cz
Lucáková Petra ved. odd. sociální pomoci a péče, sociální práce 376 347 413 plucakova@mukt.cz
Mayerová Vladimíra Ing. výkon opatr., zvl. příjemce důchodu, romský asistent 376 347 283 vmayerova@mukt.cz
Partinglová Lenka Mgr.
protidrogový koordinátor, kurátor
376 347 220
lpartinglova@mukt.cz
Rathová Lucie Mgr. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 429 lrathova@mukt.cz
Růžičková Miroslava Mgr. náhradní rodinná péče - SPOD 376 347 423 mruzickova@mukt.cz
Stahlová Kochman Veronika Mgr kurátor pro děti a mládež 376 347 401 vkochmanstahlova@mukt.cz
Šimandlová Martina DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 294 msimandlova@mukt.cz
Tižová Michaela DiS. terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 428 mtizova@mukt.cz
  

 

Rozsah činnosti:

1) Činnosti na úseku samostatné působnosti

Oblast sociální péče a pomoci

 • vyřizuje žádosti o přijetí do Domu s byty zvláštního určení Podhůrecká 832 a Masarykova 391-393, Klatovy III.
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti 
 • spolupráce při tvorbě koncepcí na úseku sociální péče

Oblast sociálních služeb

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • spolupráce při plánování sociálních služeb, tvorbě komunitního plánování a monitorování plánu sociálních služeb

 

2) Činnosti na úseku přenesené působnosti

Oblast sociální péče a pomoci 

 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona
 • vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Oblast sociálních služeb

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, při tom spolupracuje s krajskou pobočkou ÚP a krajským úřadem

Oblast sociálně právní ochrany dětí

 • realizace opatření na ochranu dětí,
 • sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči,
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • zajišťování poradenské a preventivní činnosti,
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
 • plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí,
 • plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy

Standardy kvality SPOD Klatovy

 

Oblast protidrogové prevence

 • řešení problematiky protidrogové prevence
   

Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Podhůrecká ul.

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT