ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSVZ) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSVZ)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Umístění odboru: 

Vídeňská 66

Vedoucí odboru:  

Bc. Michaela Kanická

 

Kontakty:
Bošková Erika Mgr.vedoucí OSPOD 

376 347 292 

eboskova@mukt.cz
Burešová Lenka Mgr.terénní sociální pracovnice 376 347 260lburesova@mukt.cz 
Faberová Tereza Mgr.
terénní sociální pracovnice 
376 347 288
tfaberova@mukt.cz
Hamhalterová Markéta

výkon opatrovnictví, sociální práce

376 347 259

mhamhalterova@mukt.cz

Hořánková Renata DiS.
terénní sociální pracovnice  
376 347 273
rhorankova@mukt.cz
Hrachová Monika
administrativa odboru 
376 347 281
mhrachova@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr.

náhradní rodinná péče - SPOD

376 347 430

hjehlikova@mukt.cz
Kanická Michaela Bcvedoucí odboru 376 347 264 mkanicka@mukt.cz 
Kiklhornová Martina DiS.

výkon opatrovnictví, sociální práce

376 347 258

mkiklhornova@mukt.cz
Kosohorská Monika DiS.

terénní sociální pracovnice - SPOD

376 347 427

mkosohorska@mukt.cz
Kroupová Wawrečková Miroslava Bc.
terénní sociální pracovnice - SPOD
376 347 293
mwawreckovakroupova@mukt.cz
Lucáková Petra

ved. odd. sociální pomoci a péče, sociální práce

376 347 413

plucakova@mukt.cz

Mayerová Vladimíra Ing.výkon opatr., zvl. příjemce důchodu, romský asistent

376 347 283

vmayerova@mukt.cz 
Moserová Renata Mgr.protidrogový koordinátor, kurátor376 347 257 rmoserova@mukt.cz
Rathová Lucie Mgr
terénní sociální pracovnice - SPOD376 347 429
lrathova@mukt.cz
Růžičková Miroslava Mgr.

náhradní rodinná péče - SPOD

376 347 423

mruzickova@mukt.cz

Stahlová Kochman Veronika Mgr.
kurátor pro děti a mládež
376 347 401
vkochmanstahlova@mukt.cz
Šimandlová Martina DiS.
terénní sociální pracovnice - SPOD
376 347 294
msimandlova@mukt.cz
Tižová Michaela DiS.terénní sociální pracovnice - SPOD 376 347 428 mtizova@mukt.cz 
Voráčková Klára Mgr. kurátor pro děti a mládež376 347 299  kvorackova@mukt.cz  


Rozsah činnosti:

1) Činnosti na úseku samostatné působnosti

Oblast sociální péče a pomoci

 • vyřizuje žádosti o přijetí do Domu s byty zvláštního určení Podhůrecká 832 a Masarykova 391-393, Klatovy III.
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti 
 • spolupráce při tvorbě koncepcí na úseku sociální péče

Oblast sociálních služeb

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • spolupráce při plánování sociálních služeb, tvorbě komunitního plánování a monitorování plánu sociálních služeb

 

2) Činnosti na úseku přenesené působnosti

Oblast sociální péče a pomoci 

 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona
 • vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Oblast sociálních služeb

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, při tom spolupracuje s krajskou pobočkou ÚP a krajským úřadem

Oblast sociálně právní ochrany dětí

 • realizace opatření na ochranu dětí,
 • sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči,
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • zajišťování poradenské a preventivní činnosti,
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
 • plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí,
 • plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy

Standardy kvality SPOD Klatovy

 

Oblast protidrogové prevence

 • řešení problematiky protidrogové prevence
   

 

 

Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Podhůrecká ul.

 

Životní situace 

 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ