Výběrové řízení - vedoucí hospodářského odboru

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,
na místo vedoucí(ho) Hospodářského odboru Městského úřadu Klatovy

Popis pracovní pozice:
 • Řízení činností a procesů hospodářského odboru, příprava investiční výstavby v oblasti komunikací a dopravy, příprava rekonstrukcí a údržby komunikací a chodníků včetně technické vybavenosti.

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:

Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:
 • Je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let.
 • Je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná.
 • Ovládá jednací jazyk.

2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:
 • Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
 • Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

Požadavky zaměstnavatele:
 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu zejména technického nebo stavebního zaměření.
 • Znalost příslušné legislativy, orientace v oblasti komunikací a dopravy.
 • Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi.
 • Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat.
 • Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.
 • Organizační a rozhodovací schopnosti.
 • Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.
 • Výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance.

Platová třída odpovídající druhu práce: 12
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971.
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Lhůta pro doručení přihlášky: do 3.3.2021, obálku označte heslem „Výběrové řízení - vedoucí HO - neotvírat".

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Klatovy 10.2.2021

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ