Územní plán Klatovy - změna č. 2

Územní plán Klatovy – změna č. 2

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo města Klatovy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů / stavební zákon /, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení / správní řád /, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

změnu č. 2 Územního plánu Klatovy

včetně Úplného znění ÚP Klatovy po vydání změny č. 2

1. Textová část změny územního plánu – zpracována dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

2. Grafická část změny územního plánu – zpracována dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

O d ů v o d n ě n í

1. Textová část odůvodnění změny – zpracována dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

a) Postup při pořízení – pořízení změny územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Klatov dne 23.9.2019 usnesením zastupitelstva č. 6 bod V. Pořizovatel zpracoval návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy v říjnu 2019 a v souladu s § 47, odst. 2 stavebního zákona zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky a požadavky na obsah územního plánu. Navrhované řešení vychází z konkrétních požadavků Města Klatovy a majitelů pozemků. KÚPK – odbor životního prostředí, nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů návrhu zadání změny č. 2 ÚP Klatovy z hlediska vlivů na životní prostředí. Zadání změny bylo schváleno dne 28.1.2020 usnesením zastupitelstva č. 9 bod V. Změna č. 2 ÚP Klatovy obsahuje 21 záměrů – 17 záměrů vyznačeno v grafice + 4 záměry řešeny úpravou textové části ÚP (úprava regulativů, zápis VPS – protipovodňový příkop, zápis PPO – suchý poldr apod.).

Na základě předaných podkladů z projednávání návrhu zadání – stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených orgánů a správců sítí, zpracovatel změny ÚP – Aulík Fišer architekti s.r.o. Praha, vyhotovil návrh změny č. 2 ÚP Klatovy a dne 20.8.2020 se konalo společné jednání k tomuto návrhu. Pořizovatel oznámil termín konání společného jednání o návrhu změny ÚP dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu s výzvou k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání. Rovněž byli upozorněni, že ke stanoviskům uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží. V předepsané lhůtě bylo uplatněno 1 stanovisko na úpravu ze strany dotčených orgánů – KÚPK, odbor ŽP, orgán ZPF upozorňoval, že nové zastavitelné plochy Z02/05, Z02/09 a Z02/10 představují 0,81 ha záboru zemědělské půdy, z toho je 0,34 ha půdy II. třídy ochrany – ZPF požadoval nezbytnost záboru řádně zdůvodnit dle § 4 odst. 1 a v případě záboru 0,34 ha doplnit podrobné a jednoznačné prokázání výrazně převyšujícího veřejného zájmu navrhovaného záměru nad veřejným zájmem ochrany ZPF dle § 4 odst. 3 zákona; dále Povodí Vltavy s.p. závod Berounka požadoval do grafické části zapracovat aktuální rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území. Toto bylo respektováno a v návrhu pro veřejné projednání upraveno a doplněno.

Stanovisko krajského úřadu č.j. PK-RR/3953/20 obdržel pořizovatel dne 8.10.2020 s konstatováním, že návrh změny č. 2 ÚP Klatovy lze veřejně projednat.

Veřejné projednání upraveného návrhu změny č. 2 se konalo dne 18.11.2020 - jednání s výkladem bylo svoláno v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona. Pořizovatel oznámil termín konání veřejného projednání dne 14.10.2020 (návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí od 14.10.2020 do 27.11.2020) s upozorněním, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou a dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny, a každý může uplatnit své připomínky. Rovněž byli upozorněni, že ke stanoviskům uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.

K předloženému návrhu změny bylo uplatněno 1 stanovisko ze strany dotčených orgánů – KÚPK, odbor ŽP, orgán ZPF nesouhlasil s návrhem lokality Z02/05 v k.ú. Čínov – v části Čínov jsou stávající nevyužité zastavitelné plochy a záměrem by došlo k navýšení záboru ZPF o dalších 0,17 ha a s návrhem lokality Z02/10 v k.ú. Sobětice u Klatov - lokalita Z02/10 v části Lažánky představuje 0,3 ha záboru zemědělské půdy a v dokumentaci nebyla dostatečně zdůvodněna nezbytnost dalších záborů zemědělské půdy. Námitky ani připomínky občanů a vlastníků pozemků a staveb, fyzických a právnických osob dotčených změnou nebyly uplatněny.

Na základě vyhodnocení obdržených stanovisek a vyjádření k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Klatovy s pověřeným zastupitelem, bylo rozhodnuto o doplnění odůvodnění sporných lokalit Z02/10 v části Lažánky – k.ú. Sobětice u Klatov a Z02/05 v části Čínov – k.ú. Klatovy a dne 22.12.2020 bylo požádáno o přehodnocení stanoviska KÚPK, odboru ŽP – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Na základě tohoto doplnění odůvodnění - upřesnění požadovaných záborů ZPF - bylo dne 31.12 2020 doručeno nové stanovisko orgánu ochrany ZPF s tím, že k návrhu změny č. 2 ÚP Klatovy nemá připomínky.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů – z Politiky územního rozvoje ČR nevyplývají pro rozsah změny č.2 ÚP Klatovy žádné požadavky. Navržená změna ÚP respektuje a vychází z požadavků Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a nemá vliv na řešení širších územních vazeb, viz stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 8.10.2020 zn. PK-RR/3953/20. Uvedeno je v odůvodnění ÚP zpracovaném projektantem.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování – zpracování změny ÚP je v souladu s cíli územního plánování a požadavky na aktualizaci funkčního využití území dle současných znalostí o území, vytváření podmínek pro ochranu hodnot území a ochranu před negativními vlivy.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – návrh změny je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů, souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – návrh změny je v souladu. Připomínky a požadavky dotčených orgánů na obsah zadání byly v návrhu respektovány.

f) Vyhodnocení splnění požadavků zadání – návrh změny ÚP zpracován v souladu s projednaným a schváleným zadáním a respektováním uplatněných stanovisek dotčených orgánů.

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení – je nedílnou součástí tohoto odůvodnění, uvedeno je v odůvodnění změny č. 2 ÚP Klatovy zpracovaném projektantem.

h) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí – při projednání zadání změny ÚP bylo KÚPK – odborem životního prostředí nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa – je nedílnou součástí odůvodnění zpracovaným projektantem.

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění – k návrhu změny č. 2 ÚP Klatovy nebyly uplatněny.

k) Vyhodnocení připomínek – k návrhu změny územního plánu Klatovy nabyly uplatněny žádné připomínky.

Poučení:

Proti změně č. 2 Územního plánu Klatovy, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města

Ing. Václav Chroust Ing. Martin Kříž

místostarosta místostarosta

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: