Oznámení o zahájení územního řízení - Oplocení - Farma Nedanice - změna č. 4 - Agrosan s.r.o., Makov 10, 339 01 Předslav

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/1012/21/Ka

Č.j.:

OVÚP/1287/21/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

12.02.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Agrosan s.r.o., IČO 04203747, Makov 10, Předslav, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 01.02.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře)

změna č. 4

změna územního rozhodnutí č.j. OVÚP/2688/17/Ka ze dne 21.04.2017 ve spisu zn. OVÚP/1044/17/Ka
(1. změna byla vydána dne 17.10.2018 pod č.j. OVÚP/7280/18/Ka ve spisu zn. OVÚP/6353/18/Ka)
(2. změna byla vydána dne 14.12.2018 pod č.j. OVÚP/8864/18/Ka ve spisu zn. OVÚP/7846/18/Ka)
(3. změna byla vydána dne 102.12.2019 pod č.j. OVÚP/8601/19/Ka ve spisu zn. OVÚP/7075/19/Ka)

celkově na pozemcích parc. č. 1046/1, 1046/12, 1046/18, 1046/19, 1050/1, 1050/4, 1050/7, 1050/13 v katastrálním území Nedanice, parc. č. 730, 732, 733/1, 782/3, 785, 789, 795/1 v katastrálním území Petrovice u Měčína, st. p. 54/3, parc. č. 221/14, 221/15, 221/28, 223, 224/1, 226/10, 227/2, 227/3, 227/7, 235/2, 235/3, 239, 240, 242/1, 247/10, 248, 250/7, 281/10, 304/6, 307/1, 307/2, 312, 314, 315 v katastrálním území Makov u Předslavi.

Z toho nově jsou oploceny pozemky: parc. č. 1046/1, 1046/12, 1046/18, 1046/19 v katastrálním území Nedanice, parc. č. 730, 732, 733/1 v katastrálním území Petrovice u Měčína, parc. č. 242/1, 281/10, 307/1, 312 v katastrálním území Makov u Předslavi.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Změna obsahuje:

a) změnu rozsahu oplocení původní oplocené plochy – nyní nazvané jako „Hlavní část – Farma Nedanice“ - v souvislosti se zvýšením počtu zájmových pozemků a scelením pozemků v katastrálních územích Nedanice, Petrovice u Měčína a Makov u Předslavi

ad. a) změna se týká rozšíření oplocení pozemků pro chov lesní zvěře a oplocení pro chov hospodářských zvířat

- celková plocha oplocených pozemků bude 394 223 m2 (původně byla 160 121 m2; po 1. změně 183 489 m2; po 2. změně 264 347 m2; po 3. změně 350 365 m2)

- celková délka oplocení - obvod farmy bude - 3 326 m (původně 2 283,56m; po 1. změně byla délka 2 252,280m; po 2. změně délka 2 582,28 m; po 3. změně 2 668,38 m)

- oplocení – el. ohradník v. 1800 mm – celková dl. 787,65 m – zůstává nezměněno

- vrata umístěna v místě stávajících zemědělských sjezdů šířky 5,20m - celkem 4 ks - zůstává nezměněno (v 1.změně 4 ks, ve 2.změně 3ks)

b) změna rozsahu oplocení „Adaptační části – Farma Nedanice“, která slouží pouze pro jelení zvěř (nikoli pro dobytek), jako prostor pro oddělení nevhodných samců (z chovného hlediska) od samic po dobu jelení říje; a také při nákupu nového kusu jelení zvěře jako prostor povinné karantény. Adaptační část je celoročně prostupná pro migrující živočichy prostřednictvím otevřených úseků plotových panelů na 3 místech – umístěných na křížení vodního toku Petrovický potok. V těchto místech je u plotových panelů zřízeno kyvné zařízení, aby nebylo bráněno průtoku v případě zvýšení vodní hladiny.

ad. b) adaptační část

- celková nová plocha oplocených pozemků bude 122 556 m2 (ve 3. změně povoleno 73 498 m2)

- celková nová délka oplocení - 2 177,8 m (ve 3. změně povoleno 1 553,34 m)

- nová vrata šířky 5,20m - 1 ks (ve 3. změně povoleno 1 ks) celkem 2 ks

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1053, 1061, 1063,1064/1 v katastrálním území Nedanice, parc. č. 662/9, 662/10, 727, 731, 734/1, 934/1, 1358, 1361, 1362, 1368/1, 734/2, 662/7, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 784, 794, 1347/2, 1357 v katastrálním území Petrovice u Měčína, parc. č. 212, 244, 246/1, 246/2, 247/7, 278/1, 279/1, 281/12, 285/1, 308, 309/1, 313, 228/6, 227/10, 230/12, 233/2, 231/3, 247/2, 268/5, 268/4, 268/2, 307/3, 250/12, 251/4, 224/2, 306, 221/17, 221/18, 221/16, 221/22, 304/1 v katastrálním území Makov u Předslavi

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a) (žadatel)

Agrosan s.r.o., IDDS: udq58af

Účastníci dle § 85 odst.1, písm. b) (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)

Město Měčín, IDDS: m5sbhpm
Obec Předslav, IDDS: cjsbrxa

Účastníci dle § 85 odst.2, písm.a) (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

RENTAL DEALING s.r.o., IDDS: 6b7buss

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (doručení veřejnou vyhláškou)

parc. č. 1053, 1061, 1063,1064/1 v katastrálním území Nedanice, parc. č. 662/9, 662/10, 727, 731, 734/1, 934/1, 1358, 1361, 1362, 1368/1, 734/2, 662/7, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 784, 794, 1347/2, 1357 v katastrálním území Petrovice u Měčína, parc. č. 212, 244, 246/1, 246/2, 247/7, 278/1, 279/1, 281/12, 285/1, 308, 309/1, 313, 228/6, 227/10, 230/12, 233/2, 231/3, 247/2, 268/5, 268/4, 268/2, 307/3, 250/12, 251/4, 224/2, 306, 221/17, 221/18, 221/16, 221/22, 304/1 v katastrálním území Makov u Předslavi

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Městský úřad Měčín, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Nedanice a v obci Petrovice u Měčína po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Předslav, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Makov u Předslavi po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)