Odbor živnostenský (ŽO)

Umístění odboru: 

Vídeňská 66

Vedoucí odboru:

Ing. Miluše Lejsková

Kontakty:

Bastlová Jana
živnosti, registrace
376 347 513
jbastlova@mukt.cz
Jelínková Kateřina Mgr.
živnosti, registrace
376 347 514
kjelinkova@mukt.cz
Kislingerová Jaroslava Ing.
živnostenská kontrola
376 347 522
jkislingerova@mukt.cz
Lejsková Miluše Ing.
vedoucí odboru
376 347 511
mlejskova@mukt.cz
Popelík Zdeněk
živnostenská kontrola
376 347 525
zpopelik@mukt.cz


Rozsah činnosti:
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává   funkci orgánu státní správy   I. stupně pro   oblast   živností koncesovaných, ohlašovacích řemeslných, ohlašovacích vázaných a živnosti ohlašovací volné,
 • plní funkci Centrálního registračního místa, kde může podnikatel společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi učinit příslušné oznámení i vůči dalším správním orgánům (finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně),
 • v rámci projektu CZECH POINT vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy,
 • provádí vidimaci a legalizaci v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), 
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
 • provádí živnostenskou kontrolu a projednává přestupky fyzických a právnických osob za porušení povinností podle živnostenského zákona,
 • koordinuje a spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru,   s orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy, sdruženími podnikatelů,
 • vede archivaci a evidenci spisových materiálů podnikatelů,
 • vykonává dozor nad dodržováním ostatních právních předpisů v rozsahu svěřeném do pravomoci obecním živnostenským úřadům (zákon o ochraně spotřebitele, zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu, zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ad.),
 • vybírá správní poplatky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn za úkony podle živnostenského zákona a zákona o zemědělství,
 • zajišťuje inkaso příjmů včetně vymáhání pohledávek na svěřeném úseku,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku

   

  Portál pro drobné živnostníky, malé i střední podnikatele a exportéry BusinessInfo.cz. Nabízíme aktuální informace z první ruky, ověřené konkrétními úřady a organizacemi státní správy v Česku a zahraničí. Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade.


Formuláře živnostenského úřadu:

1. Podnikání podle živnostenského zákona (zák.č. 455/1991 Sb.) - Jednotný registrační formulář

2. Elektronické podání prostřednictvím Jednotného registračního formuláře

3. Podnikání podle zemědělského zákona (zák.č. 252/1997 Sb.) - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a oznámení změn  

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2023 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2022 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2020 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád