Úpravy vodojemu a vodovod Bradné - Oznámení o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání - Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/9112/20/Ka

Č.j.:

OVÚP/2574/21/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

30.03.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1,
kter
ý zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, Nýrsko, 340 22 Nýrsko

(dále jen "žadatel") podal dne 04.12.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ÚPRAVY VODOJEMU A VODOVOD BRADNÉ

na pozemcích parc. č. 121, 145/1, 145/14, 145/15, 185/3, 186/1, 321/1, 322, 325, 330, 333, 351 v katastrálním území Bradné, st. p. 115, parc. č. 321/9, 321/10, 335/1, 469 v katastrálním území Čachrov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámil jeho zahájení všem účastníkům řízení opatřením č.j. OVÚP/1635/21/Ka dne 25.02.2021.

Dne 08.03.2021 byly k projednávanému řešení podány námitky devíti účastníků řízení.

Zřejmě tyto námitky byly doručeny současně i zástupci žadatele, který je současně zpracovatelem dokumentace k územnímu řízení, protože dne 23.03.2021 byla stavebnímu úřadu doručena doplňující dokumentace k „ námitkám k návrhu stavby „Úpravy vodojemu a vodovodu Bradné“.

Vzhledem k tomu, že z popsaného postupu je zřejmé, že dokumentace předložená k žádosti o územní rozhodnutí nebyla dostatečně projednaná s dotčenými vlastníky, a ze všech podaných podkladů není jasné, jaké řešení se bude projednávat a umisťovat, nařizuje Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") § 87 odst. 1 stavebního zákona projednání žádosti ústní jednání na den

5. května 2021 (středa)9.00 hodin

se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti OVÚP, MěÚ Klatovy (dv.č. 1.01).

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1
Jana Čapková, nar. 17.6.1979, Dubečská 2364/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Josef Hosnedl, nar. 20.5.1984, Ječná 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Bohumír Hásnedl, nar. 19.10.1958, Čachrov 3, 339 01 Klatovy 1
Jan Kollross, nar. 29.4.1964, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Mgr. Zdeňka Kollrossová, nar. 20.8.1965, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6, 125/1, 125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5, 186/2, 186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné, parc. č. 338, 339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Bradné č.e. 7, č.p. 12, č.p. 11, č.e. 4, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 1, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 14 a č.e. 8

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Pavel Boublík 

vedoucí odboru výstavby a ÚP

v zastoupení

Ing. Jaroslava Marytová

zástupce vedoucího odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5,
který zastupuje
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

Jana Čapková, Dubečská č.p. 2364/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Josef Hosnedl, Ječná č.p. 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Bohumír Hásnedl, Čachrov č.p. 3, 339 01 Klatovy 1
Jan Kollross, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Mgr. Zdeňka Kollrossová, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (doručení veřejnou vyhláškou)
st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6, 125/1, 125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5, 186/2, 186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné, parc. č. 338, 339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: (doručení veřejnou vyhláškou)
Čachrov, Bradné č.e. 7, č.p. 12, č.p. 11, č.e. 4, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 1, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 14 a č.e. 8

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, IDDS: mmwuufk
Městský úřad Klatovy, OVÚP - úřad územního plánování (vlastní)

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Úřad městyse Čachrov se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Čachrově a v obci Bradné po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)