2021: „Expozice - refektář 59/I“

Město Klatovy podalo v říjnu 2020 aktualizaci projektové žádosti o dotaci z 52. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014–2020, REVITALIZACE KULTURNÍCH PAMÁTEK II., která byla městu schválena v březnu 2021.

Celkové předpokládané náklady projektu dle žádosti o dotaci činí 29 478 604,85 Kč vč. DPH. Výše poskytnuté dotace činí 90 % ze způsobilých výdajů, tedy 26 530 744,36 Kč.

Projekt řeší III. etapu staveb. úprav v části 1. PP býv. jezuitské koleje č.p. 59/I. Objekt se nachází v Balbínově ul. v historickém centru města (MPZ). Společně s Černou věží, radnicí a jezuit. kostelem vytváří nejvýraznější dominantu Klatov. Důvodem realizace projektu je zamezit dalšímu chátrání hodnotných vnitřních prostor a celková rehabilitace památky. Úpravy umožní nové využití pro účely výstavních a výukových expozic a současně i jako společenských prostor pro konání kulturních akcí.

Projekt je rozdělen na 2 etapy:
1. etapa projektu (stavební) zahrnuje již provedené stavební úpravy části objektu čp. 59/I. v Klatovech pro účely zpřístupnění podpořené památky, které byly realizovány v letech 2018–2019. Stavební úpravy se týkaly zbývajících neopravených křídel v 1. PP, a to severního křídla (klubovny) a západního křídla (ambitová chodba, společenský sál). Veškeré práce byly provedeny tak, aby zrekonstruované prostory mohly být využívány jak pro instalaci výstavních a výukových expozic, tak k pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Zpřístupnění objektu veřejnosti proběhlo v 11/2019.
2. etapa projektu (expoziční) zahrnuje veškeré práce spojené s vytvořením nového prohlídkového okruhu, který budou zajišťovat Klatovské katakomby. Realizace této etapy je plánována na období od 01/2021 do 09/2022.


Projekt „Expozice - refektář 59/I“ je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004666.