Oznámení o možnosti převzít písemnost - Květa Krátká Šťastná, Kafkova 1460/55, 16000 Praha 6 - Oznámení o zahájení st. řízení - Struhadlo - příjezdová komunikace

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/2278/21/My

Č.j.:

OVÚP/3627/21/My

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

Tel.:

376 347 276

E-mail:

mmaly@mukt.cz

Datum:

3.5.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o vydání společného povolení na stavbu nazvanou

„Struhadlo - příjezdová komunikace k čp. 25 na pozemku p.č. 39/2 a 221/2“

na pozemcích parc. č. 39/2, 221/2, 486/8 v katastrálním území Struhadlo, kde stavebníkem je Zdeňka Bílková, Struhadlo 25, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1, kterou zastupuje MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČO 28057198, Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy 1, dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu

oznamuje

možnost převít následující písemnost:

- oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. OVÚP/2885/21/My adresované paní Květě Krátké Šťastné, bytem Kafkova č.p. 1460/55, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Písemnost je doručovaná veřejnou vyhláškou, neboť adresát je dle sdělení doručovatele na uvedené adrese neznámý, adresát nemá domovní schránku.

Adresát si může zásilku vyzvednout v sekretariátu MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy, č.dveří 1.03, každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode dne uložení.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)