Seznámení s podklady rozhodnutí - Úpravy vodojemu a vodovod Bradné - Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/9112/20/Ka

Č.j.:

OVÚP/3761/21/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

05.05.2021

SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 04.12.2020 na žádost, kterou podal

Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, Nýrsko, 340 22 N
ýrsko

(dále jen "žadatel"), ve věci

ÚPRAVY VODOJEMU A VODOVOD BRADNÉ

na pozemku parc. č. 121, 145/1, 145/14, 145/15, 185/3, 186/1, 321/1, 322, 325, 330, 333, 351 v katastrálním území Bradné, st. p. 115, parc. č. 321/9, 321/10, 335/1, 469 v katastrálním území Čachrov.

V dokumentaci došlo k upravení pozic některých vodovodních přípojek a doplnění dalších dvou přípojek na celkový počet 24 vodovodních přípojek.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě. Po uplynutí 15 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Poučení:

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5,
který zastupuje
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

Jana Čapková, Dubečská č.p. 2364/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Josef Hosnedl, Ječná č.p. 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Bohumír Hásnedl, Čachrov č.p. 3, 339 01 Klatovy 1
Jan Kollross, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Mgr. Zdeňka Kollrossová, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (doručení veřejnou vyhláškou)
st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6, 125/1, 125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5, 186/2, 186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné, parc. č. 338, 339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: (doručení veřejnou vyhláškou)
Čachrov, Bradné č.e. 7, č.p. 12, č.p. 11, č.e. 4, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 1, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 14 a č.e. 8

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Úřad městyse Čachrov se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Čachrově a v obci Bradné po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)