Výběrové řízení - referent majetkové správy

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta majetkové správy odboru rozvoje města

Pracovní náplň:
• Komplexní výkon správy majetku města, zejména zajišťování podkladů k majetkoprávním úkonům, příprava zpráv pro orgány města, příprava smluv o převodech majetku.

Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost:

• Vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou.
• Praxe ve veřejné správě vítána.
• Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
• Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
• Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
• Znalost práce na PC.
• Řidičské oprávnění skupiny B.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 15.6.2021 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení – majetky – neotvírat.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Klatovy, 31.5.2021

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ