Oznámení o zahájení územního řízení - Chudenice KT, Zahradní, Na bojišti - NN - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5244/21/Han

Č.j.:

OVÚP/8119/21/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

5.10.2021

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel") podal dne 15.6.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Chudenice KT, Zahradní, Na bojišti - NN

na pozemku st. p. 191, 192, 202, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 229/1, 233, 234, 242, 255/4, 256, 259, 300, 327, 330, parc. č. 127/1, 127/14, 127/15, 127/23, 127/58, 127/62, 127/66, 127/69, 127/73, 127/80, 127/84, 1385/2, 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2031/1 v katastrálním území Chudenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Jedná se o liniovou stavbu veřejné technické infrastruktury. Projektová dokumentace řeší náhradu stávajícího dožilého venkovního vedení NN uložením v zemi. Dále budou pro dotčení odběratele vybudovány nové přípojkové skříně včetně přepojení stávajících elektroměrových rozvaděčů. Náhradou dožilého venkovního vedení NN novým kabelovým vedením bude zajištěna bezporuchová dodávka el. energie dotčeným odběratelům.

Ze stávající R22/V01 se povede nový zemní kabel AYKY 3x240+120 přímo do nové R20 V02. Sloup u R20 se vymění za nový koncový a na něj se povede AYKY 3x120+70 z R22/V01. Z V03 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS200 (parc.č. 128/51, 128/55), SS100 (č.p. E24 - ve stávajícím zděném pilíři) s ukončením v SR 522 V01 na parc.č. 128/59 u parc. č. 128/60). Z V 03 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 pod cestou do SS200 (č.p. 249 u hranice parcely č. 1709). Z nové R20 V04 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS100 (č.p. 200), SS100 (č.p. 16), SS100 (č.p. 232), stáv. SP5 (č.p. 288), SS100 (č.p. 233 - ve stávajícím zděném pilíři), SS100 (č.p. 223 - ve stávajícím zděném pilíři) s ukončením v nové R 23 SR722/V03. Z R20 V02 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS100 (č.p. 199), SS100 (č.p. 213), SS100 (č.p. 214), SS100 (č.p. 221), SS100 s ukončením v R23 SR722 V02. Stávající zemní kabel AYKY 3x95+70 se před č.p. 247 odkope, řízne, jednostranně naspojkuje a nově smyčkově zapojí do SS200 v oplocení, HDV se povede, HDV se povede chodbou objektu do RE. Stávající zemní kabel AYKY 3x95+70 se před č.p. 252 odkope, řízne, jednostranně naspojkuje a nově smyčkově zapojí do SS200 v oplocení, HDV se povede chodbou objektu do RE. Z R23 V01 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS200 (č.p. 256), SS100 (č.p. 302), SS100 (č.p. 259), SS200 (č.p. 297, č.p.), SS100 (č.p. 236) s ukončením v nové SR522 V01 u č.p. 222. Stávající R24 se demontuje a dva stávající kabely AYKY 3x120+70 se nespojkují. V R26 V02 se vyjmou pojistky. Stávající zemní kabel AYKY 3x120+70 se z R28/V05 odpojí na sloupu, zkrátí a nově zapojí doSR522/V02 u č.p. 222. Z V04 se povede nový zemní kabel AYKY 3y120+70 smyčkující SS100(č.p. 222, SS100 (č.p. 72), SS100 (č.p. 245), SS100 (č.p. 227), SS100 (č.p. 228), SS100 (č.p. 229), SS100 (č.p. 230), SS100 (č.p. 217) s ukočením v R19 nové SR522 V01 u č.p. 211. Z SR522 V05 u č.p. 222 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS100 (č.p. 235), SS100 (č.p. 241, SS100 (č.p. 264), SS100 (č.p. 204) s ukončením v R19 SR522 V02 u č.p. 211. Z R19 V04 se vyvede vývod na stávající sloup vedle AYKY 3x120+70 směr č.p. 124 R18. Z R19 V05 se vyvede vývod na stávající sloup vedle AYKY 3x120+70 směr č.p. 234 R20/V01. Všechny RE budou zpětně připojeny, každý samotný RE bude z jedné sady pojistek, některé RE jsou uvnitř objektů. Celková délka zemního kabelu AYKY 3x120+120 je 0,03 km, AYKY 3x120+70 je 1,03 km.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitkyveřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 227, parc. č. 127/2, 127/9, 127/13, 127/20, 127/47, 127/57, 127/68, 127/74, 127/143, 128/2, 128/51, 128/55, 128/56, 128/57, 128/58, 128/59, 1707/3 v katastrálním území Chudenice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chudenice č.p. 233

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky):

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Miloslava Bláhová, Na Bojišti č.p. 235, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Josef Libra, Mánesova č.p. 530, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1

Marie Stieblingová, Růženínská č.p. 908/5, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

Anna Horáková, Na Bojišti č.p. 245, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Olga Brantová, Na Bojišti č.p. 245, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jan Přibáň, Rejchova č.p. 267, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Dagmar Přibáňová, Rejchova č.p. 267, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Městys Chudenice, IDDS: rzpb3q8

Antonín Čermák, Rejchova č.p. 297, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jiří Baxa, Černíkov č.p. 25, 345 06 Kdyně

Světlana Göttingerová, Zahradní č.p. 199, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jan Došlý, Zahradní č.p. 232, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jan Došlý, Zahradní č.p. 232, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Ing. Jan Siegl, Pod Hůrkou č.p. 548, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

Anna Lucáková, Na Bojišti č.p. 229, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Růžena Adamová, Poleňka č.p. 15, 339 01 Klatovy 1

Josef Mixán, Zahradní č.p. 221, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jaroslava Mixánová, Zahradní č.p. 221, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Dis. Anna Márová, Pod Vrškem č.p. 689, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Miroslav Janča, Zahradní č.p. 231, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Ludmila Písaříková, Na Bojišti č.p. 227, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jan Libra, Rejchova č.p. 259, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jiřina Librová, Rejchova č.p. 259, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Josef Lojda, Na Bojišti č.p. 264, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Marie Lojdová, Na Bojišti č.p. 264, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Petr Bureš, Na Dlouhých č.p. 786/57, Lobzy, 312 00 Plzeň 12

Marek Sloup, Rejchova č.p. 302, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Marek Sloup, Rejchova č.p. 302, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Hana Dvořáčková, Spojovací č.p. 97, 257 63 Trhový Štěpánov

Max Špirk, Zahradní č.p. 288, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Hana Špirková, Zahradní č.p. 288, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Věra Kulichová, Zahradní č.p. 256, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Mgr. Jana Franková, Zahradní č.p. 256, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Květa Kubátová, Zahradní č.p. 256, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

PaeDr. Jaroslava Krausová, Navigátorů č.p. 597/51, Praha 6-Liboc, 161 00 Praha 614

Mgr. Vladimír Svatoň, Zahradní č.p. 256, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Mgr. Miloslava Svatoňová, Zahradní č.p. 256, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Hana Jandová, Zahradní č.p. 247, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Monika Beranová, Zahradní č.p. 247, Chudenice, 339 01 Klatovy 1
Jiří Beran, Zahradní č.p. 269, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Dana Tesařová, Zahradní č.p. 247, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Milan Kacerovský, Zahradní č.p. 247, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Ing. Jiří Vavřička, Heyrovského č.p. 474/46, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1

Mgr. Jana Havlíčková, Hradčany č.p. 296, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Václav Tesař, Zahradní č.p. 252, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Teresa Tesařová, Zahradní č.p. 252, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Oldřich Fiala, Zahradní č.p. 252, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Petr Bláha, Zahradní č.p. 252, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Lucie Mazurová, Pujmanové č.p. 879/31, 140 00 Praha 4-Podolí

Pavlína Pfeiferová, Rukavičkářská č.p. 447, 362 35 Abertamy

Marek Vostrý, Na Bojišti č.p. 204, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Klára Bláhová, Koldinova č.p. 398, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. p. 227, parc. č. 127/2, 127/9, 127/13, 127/20, 127/47, 127/57, 127/68, 127/74, 127/143, 128/2, 128/51, 128/55, 128/56, 128/57, 128/58, 128/59, 1707/3 v katastrálním území Chudenice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky):

  • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

Úřad městyse Chudenice:

  • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Chudenicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).


dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1