Oznámení o zahájení územního řízení - Chudenice KT, Hradčany, U zámku - NN - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5293/21/Han

Č.j.:

OVÚP/8147/21/Han

Vyřizuje::

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

6.10.2021

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel") podal dne 15.6.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Chudenice KT, Hradčany, U zámku - NN

na pozemku st. p. 1/2, 1/6, 1/9, 1/10, 1/13, 1/26, 3, 63, 104, 106, 113/1, 114, 115/1, 115/3, 130, 143, 144, parc. č. 3/1, 772/5, 772/7, 1962/1, 1994/1, 1994/2, 2003/1, 2174, 2189 v katastrálním území Chudenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Jedná se o liniovou stavbu veřejné technické infrastruktury. Projektová dokumentace řeší náhradu stávajícího dožilého venkovního vedení NN uloženém v zemi. Dále budou pro dotčené odběratele vybudovány nové přípojkové skříně včetně přepojení stávajících elektroměrových rozvaděčů. Náhradou dožilého venkovního vedení NN novým kabelovým vedením bude zajištěna bezporuchová dodávka el. energie dotčeným odběratelům.

Z vývodu V06 trafostanice KT_1257 Chudenice - zámek se povede nový zemní kabel AYKY 3x240+120 přímo do R9 V01. Z vývodu V01 trafostanice KT_1257 Chudenice - zámek se povede nový zemní kabel AYKY 3x240+120 smyčkující SS100 (č.p. 226), SS100 (č.p. 20), SS100 (č.p.170), SS200 (č.p.1) s ukončením v R9 V05. Stávající zemní kabel AYKY 3x120+70 mezi TS/V02 a R10/V02 se odkope, řízne, dvěma spojkami naspojkuje a prodlouží před č.p. 178, kde se nově zasmyčkuje v SS200 (č.p. 178, 171). Z vývodu V08 trafostanice KT_1257 Chudenice - zámek se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS100 (č.p. 224), SS100 (č.p. 22), SS200 (č.p. 21), SS300 (3xRE č.p. 166), stávající zemní kabel AYKY 3x120+70 se odkope a smyčkově připojí v SS300. Stávající zemní kabel AYKY 3x120+70 z R9 V02 se odpojí na sloupu a nově zapojí do nové SR522 V03. Z V02 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS100 (č.p. 3), SS100 (č.p. 4), stávající skříň (č.p. 65 ) s ukončením v SR522 V05 u č.p. 65. Z SR522 V01 u č.p. 169 se povede přímý AYKY 3x120+70 do SR522 V040 u č.p. 65 z SR522 V03 u č.p. 65 se povede nový zemní kabel AYKY 4x35 pod silnicí smyčkující SS200 (2x č.p. 61 ověřit umístění RE) s ukončením v SS100 (č.p. 87). Z SR522 V02 u č.p. 65 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS100 (č.p. 115, 299, 100, 9, 101, 103 a č.p. 296 - ve stávajícím zděném pilíři) s ukončením v SR522 V02 u č.p. 149. Z SR522 V01 u č.p. 65 se povede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 smyčkující SS100 (č.p. 79, 99, 126) s ukončením v SR522 V01 u č.p. 149. Z V03 se připojí RE č.p. 149. Z V05 se připojí stávající AYKY 4x35 směr č.p. 315. Všechny RE budou zpětně připojeny, každý samostatný RE bude z jedné sady pojistek, některé RE jsou uvnitř objektů, umístění RE nutně osobně ověřit a poté upřesnit umístění přípojkové skříně.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitkyveřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 1/5, 1/8, 1/17, 1/18, 1/23, 1/24, 2, 4, 115/2, 115/4, 156, 276, parc. č. 794/9, 1278/5, 1283/3, 1285/4 v katastrálním území Chudenice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chudenice č.p. 1, č.p. 169, č.p. 257, č.p. 3, č.p. 65, č.p. 115, č.p. 299, č.p. 149 a č.p. 103

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem
Marie Slabihoudková, U Černínského zámku č.p. 178, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Věra Bidelnicová, Bulharská č.p. 924/26, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Mgr. Danuše Fendtová, U Černínského zámku č.p. 170, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Winfried Fendt, U Černínského zámku č.p. 170, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Věra Bidelnicová, Bulharská č.p. 924/26, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Jiří Stingl, Tyršova č.p. 293, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Mgr. Danuše Fendtová, U Černínského zámku č.p. 170, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Městys Chudenice, IDDS: rzpb3q8

Pavel Macán, Hradčany č.p. 61, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Mgr. Vladimíra Votrubová, Hradčany č.p. 61, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jan Pouska, IDDS: f5zmnmx

Jiří Havlan, Hradčany č.p. 79, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Marcel Valeš, Hradčany č.p. 99, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jan Svatoš, Školní pěšina č.p. 5099, 430 04 Chomutov 4

Jitka Svatošová, Školní pěšina č.p. 5099, 430 04 Chomutov 4

Mgr. Filip Kalčic, Konečná č.p. 909/8, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5

Ing. Miroslav Kalčic, IDDS: d62cgiu

Miluška Bervidová, V kole č.p. 1368/13, 140 00 Praha 4-Krč

Rytířský řád Svatého Václava, Kostelní č.p. 9/7, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1

Jiřina Uldrychová, Hradčany č.p. 101, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Václav Uldrych, Hradčany č.p. 101, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jiřina Uldrychová, Hradčany č.p. 101, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Václav Uldrych, Hradčany č.p. 101, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Urszula Beata Siwy, U Černínského zámku č.p. 226, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Sebastian Daniel Nadrowski, U Černínského zámku č.p. 226, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Dušan Kubáň, Pod Makovým vrchem č.p. 459, 345 62 Holýšov

Anna Kubáňová, Pod Makovým vrchem č.p. 459, 345 62 Holýšov

Barbora Zoubková, U Černínského zámku č.p. 166, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Jiřina Zoubková, U Černínského zámku č.p. 166, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Marcela Říhová, U Černínského zámku č.p. 166, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

Lucie Krupařová, Truhlářská č.p. 1105/11, 110 00 Praha 1-Nové Město

Dominika Krupařová, Karmelitská č.p. 381/15, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. p. 1/1, 1/5, 1/8, 1/17, 1/18, 1/23, 1/24, 2, 4, 115/2, 115/4, 156, 276, parc. č. 794/9, 1278/5, 1283/3, 1285/4 v katastrálním území Chudenice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

  • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

Úřad městyse Chudenice (dodejky)

  • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Chudenicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1