Rozhodnutí o umístění stavby - Miletice - rekonstrukce VO - Obec Dlažov, Dlažov 27, 340 21

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/6127/21/Han

Č.j.:

OVÚP/8159/21/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

7.10.2021

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1.7.2021 podal

Obec Dlažov, IČO 255408, Dlažov 27, 340 21 Janovice nad Úhlavou,
kterého zastupuje MV Projekt Klatovy s.r.o., IČO 27981070, Šumavská 326, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Miletice, rekonstrukce VO

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 17 (zahrada), parc. č. 573/2 (ostatní plocha), parc. č. 573/3 (ostatní plocha), parc. č. 573/4 (ostatní plocha), parc. č. 573/5 (ostatní plocha), parc. č. 573/6 (ostatní plocha), parc. č. 573/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Miletice u Dlažova.

Druh a účel umisťované stavby:

Veřejné osvětlení v obci Miletice.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba veřejného osvětlení bude umístěna na pozemcích parc.č. 573/2 (ostatní plocha), parc. č. 573/3 (ostatní plocha), parc. č. 573/4 (ostatní plocha), parc. č. 573/5 (ostatní plocha), parc. č. 573/6 (ostatní plocha), parc. č. 573/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Miletice u Dlažova.

Určení prostorového řešení stavby:

Předmětem záměru je stavba veřejného osvětlení v obci Miletice. U zahrady parc.č. 69/2 bude nově zřízen rozvaděč pro veřejné osvětlení. V trase plánovaných kabelů NN bude přiložen kabel pro veřejné osvětlení. Celkem je navrženo 21 ks osvětlovacích stožárů SV s LED svítidlem. Osvětlovací stožáry budou v provedení ocelový stožár SV8 a SV6 se stožárovou svorkovnicí s povrchovou úpravou žárový zinek. Kabel bude ve volném terénu uložen do kabelové rýhy 35 x 80 cm s min. krytím 70 cm, v místě překopu do ochranné trubky pr. 110 mm do výkopu 50/120 s min. krytím 100 cm. Délka kabelové trasy je 670 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky parc. č. 17 (zahrada), parc. č. 573/2 (ostatní plocha), parc. č. 573/3 (ostatní plocha), parc. č. 573/4 (ostatní plocha), parc. č. 573/5 (ostatní plocha), parc. č. 573/6 (ostatní plocha), parc. č. 573/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Miletice u Dlažova.

  1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

  2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 17 (zahrada), parc. č. 573/2 (ostatní plocha), parc. č. 573/3 (ostatní plocha), parc. č. 573/4 (ostatní plocha), parc. č. 573/5 (ostatní plocha), parc. č. 573/6 (ostatní plocha), parc. č. 573/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Miletice u Dlažova.

  3. Pro provedení stavby bude vyhotovena prováděcí projektová dokumentace.

  4. Při realizaci budou splněny podmínky:

Zahájení stavby a zhotovitel stavby budou v předstihu min. 15 dnů oznámeny vlastníkům dotčených pozemků.

Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky vlastníků a správců těchto vedení.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení.

Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.

S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu.

  1. Před zahájením užívání stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o kolaudační souhlas. O jeho vydání je nutno požádat zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dlažov, Dlažov 27, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Osoby s vlastnickým nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

St.p. 67, 11/1, 16, 17/2, 17/1, 27, 59, 25, 21, 28, 30, 39, 41, 51, 50, 49, 47, 46, 52, parc.č. 1/11, 1/12, 89/4, 88, 634, 84, 77, 76/2, 69/2, 640, 60/4, 638, 56, 54/1, 52/1, 641, 573/9, 25/1, 22, 18, 19, 4/8, 4/11 v katastrálním území Miletice u Dlažova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dlažov, Miletice č.p. 3, 7, 12, 14, 13, 22, 51, 17, 23, 25, 34, 43, 41, 39, 38 a č.e. 1.

Odůvodnění:

Dne 1.7.2021 podal žadatel obec Dlažov, kterou zastupuje společnost MV Projekt s.r.o., žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad opatřením č.j. OVÚP/6134/21/Han ze dne 22.7.2021 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Předmětem územního řízení je veřejné osvětlení v obci Miletice.

Stavební úřad podklady posoudil podle § 90 stavebního zákona a zjistil:

Územní plán Dlažov byl vydán zastupitelstvem obce dne 11.12.2009, nabytí účinnosti dne 29.12.2009 + 3 změny. Podle tohoto územního plánu se záměr nachází z části v zastavěném území obce a z části v zastavitelné ploše. Stavba je v souladu s výše uvedeným územním plánem.

Jedná se o stavbu z velké části umístěnou pod terénem (kromě pilířků a lamp VO), bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Umístěním záměru tak nebudou narušeny stávající dochované architektonické a urbanistické hodnoty v území.

Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území. Pozemky mají dostatečnou plochu a umožňují umístění záměru. Navržené řešení respektuje stávající výškové a prostorové uspořádání. Umístění záměru na pozemcích splňuje požadavky na prostorové uspořádání sítí veřejné technické infrastruktury.

Záměr zasahuje do ochranných pásem stávající veřejné technické infrastruktury v území. Žadatel doložil stanoviska vlastníků, případně provozovatelů, dotčených vedení k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Jelikož realizace stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad stanovil v podmínkách výroku respektovat při realizaci stavby podmínky vlastníků a správců těchto dotčených vedení.

Žadatel doložil souhlasy vlastníků pozemků, na kterých je záměr umístěn.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Předmětem záměru je stavba veřejného osvětlení dle ustanovení §103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. K jejímu provedení postačí územní rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující územní rozhodnutí.

Veřejné osvětlení je stavba, jejíž užívání podle § 119 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Karel Kolář, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

  • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

  • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Pavel Boublík v r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………. Sejmuto dne: ……………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Obec Dlažov, kterého zastupuje MV Projekt Klatovy s.r.o., IDDS: 9xsn928

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Karel Kolář, Miletice č.p. 34, Dlažov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci pozemků St.p. 67, 11/1, 16, 17/2, 17/1, 27, 59, 25, 21, 28, 30, 39, 41, 51, 50, 49, 47, 46, 52, parc.č. 1/11, 1/12, 89/4, 88, 634, 84, 77, 76/2, 69/2, 640, 60/4, 638, 56, 54/1, 52/1, 641, 573/9, 25/1, 22, 18, 19, 4/8, 4/11 v katastrálním území Miletice u Dlažova.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. §87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky):

  • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

Obecní úřad Dlažov (dodejky):

  • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Dlažově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).