Zásady prodeje a pronájmů nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města klatov formou výběrového řízení

1. Tyto zásady upravují postup města Klatov (dále jen „město“) při prodeji a pronájmu nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města v případě většího počtu zájemců než 1 nebo v případě, že počet zájemců není předem znám.

2. Záměr města prodat určitou věc je projednán na základě žádosti fyzické či právnické osoby nebo z iniciativy města. Záměr je projednán v majetkové komisi a následně předložen radě města.

3.1. V případě prodeje nemovitosti předloží rada města záměr k rozhodnutí zastupitelstvu města.

a) Záměr města prodat nemovitost je po schválení zastupitelstvem vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
b) Pokud k záměru nejsou vzneseny žádné připomínky, zastupitelstvo města schválí prodej podle těchto zásad spolu se stanovením základní ceny. Tato cena je stanovena jako cena smluvní, vychází zpravidla ze znaleckého posudku a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady města spojené s prodejem.

3.2. V případě pronájmu nemovitosti, prodeje nebo pronájmu movité věci schválí úkon rada města a zároveň stanoví základní cenu zpravidla vycházející ze znaleckého posudku a zahrnující veškeré náklady města spojené s prodejem či pronájmem.

4. Rada města určí minimálně tříčlennou komisi, která bude provádět výběr nejvhodnější nabídky, a stanoví jejího předsedu. Pokud je cena nabízené věci nižší než 500.000,- Kč, rozhodne rada města zároveň o výši kroků pro navyšování dle bodu 9 písm. c) těchto zásad.

5. Odbor rozvoje města zveřejní na úřední desce oznámení o místě, dni a hodině konání výběrového řízení, základní ceně prodávané věci, termínu pro podání přihlášek a popis prodávané věci.

6. Zájemci přihlášení ve stanoveném termínu jsou písemně pozváni na výběrové řízení. Součástí pozvánky jsou tyto zásady, místo a datum konání výběrového řízení, výše paušální částky a další potřebné informace (např. místo a čas konání prohlídky prodávané či pronajímané věci).

7. Pokud podalo přihlášku více právnických nebo fyzických osob společně, pověří před zahájením výběrového řízení písemně k přímé účasti na výběrovém řízení jednu ze zúčastněných osob a další z těchto osob mají právo výběru nejvhodnější nabídky přihlížet. Kupující v případě účasti více osob získají prodávanou věc do podílového spoluvlastnictví, v případě manželů do společného jmění; tyto skutečnosti budou písemně oznámeny zájemcem (zájemci) na prohlášení.

8. Pokud je základní cena prodávané věci minimálně 100.000,- Kč, složí zájemci o koupi před zahájením jednání o výběru nejvhodnější nabídky paušální částku jako jistotu pro zajištění řádného průběhu výběrového řízení a podpisu kupní smlouvy. Výše paušální částky je 5% ze základní ceny, zájemce je povinen ji složit na účet města Klatov u České Spořitelny a.s., pobočka Klatovy, číslo účtu 19-0821048319/0800.

9. Výběrové řízení v prvním kole se koná pouze tehdy, zúčastní-li se ho více zájemců než jeden, a tedy min. dva potvrdí svůj zájem akceptováním vyvolávací ceny. Výběrové řízení ve druhém a dalších kolech proběhne i v případě, že se zúčastní jen jediný zájemce.

10. Průběh jednání o výběru nejvhodnější nabídky:

a) jednání vede předseda komise ve spolupráci s jejími ostatními členy za přítomnosti přihlášených zájemců, kteří před zahájením jednání podepsali čestné prohlášení a předložili doklad o složení paušální částky, pokud je vyžadována dle bodu 8 zásad.
b) předseda zahájí jednání oznámením věci, která je předmětem jednání, oznámí základní cenu a výši jednotlivých kroků podle písm. c) tohoto bodu zásad
c) pokud více než 1 zájemce projeví za nabízenou cenu zájem o koupi věci, zvyšuje se tato cena po 50 tisícových krocích, při prodeji samotného pozemku po 25,- Kč/m2. V případě, že je cena nabízené věci nižší než 500.000,- Kč, rozhodne o výši jednotlivých kroků, po kterých se navyšuje cena, rada města. Při každém zvýšení ceny mají zájemci dobu max. 2 minut na rozhodnutí
d) pokud se zájemce nehodlá dále jednání účastnit, oznámí to a komise tuto skutečnost zapíše do protokolu
e) zájemce, který zůstane účasten v jednání jako poslední, bude potvrzen komisí, která zaeviduje údaje potřebné pro uzavření kupní smlouvy. Ostatním neúspěšným účastníkům jednání město Klatovy do 15 dnů ode dne konání jednání vrátí složenou paušální částku
f) vybraný zájemce bude odborem rozvoje města nejpozději do 2 měsíců ode dne konání jednání vyzván k podpisu kupní smlouvy, při podpisu je povinen uhradit kupní cenu, popř. její zůstatek po odečtení složené paušální částky. Pokud zájemce nepodepíše ve stanoveném termínu kupní smlouvu, propadá složená paušální částka ve prospěch města na úhradu nákladů zájemcem zmařeného výběrového řízení. Takový zájemce je pak vyloučen z případné další účasti ve výběrovém řízení týkajícím se prodeje téže věci
g) v případě odstoupení všech zájemců o koupi se opětovně zveřejní oznámení o prodeji podle bodu 5 těchto zásad.

11. U prodeje nemovitosti je následně podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ke schválení výjimky z tohoto pravidla je příslušná rada města.

12. Tyto zásady se přiměřeně použijí při řešení pronájmů majetku města.

13. Město Klatovy nevyřizuje majetkoprávní žádosti fyzických a právnických osob, které jsou dlužníky vůči městu nebo některé z jeho organizací.

14. Ruší se „Zásady prodeje a pronájmů nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou dražby“ ze dne 9.7.1996 a „Zásady prodeje a pronájmů nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového řízení“ ze dne 25.11.2003.

15. Tyto zásady byly schváleny Radou města Klatov dne 20.3.2007 a nabývají účinnosti dnem schválení. Doplnění Zásad schválila Rada města dne 25.10.2011 a doplněné Zásady nabývají účinnosti dnem schválení.


Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov