Výběrové řízení - ředitel Klatovské teplárny

Výběrové řízení - ředitel Klatovské teplárny

Rada města Klatov vykonávající práva jediného akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a. s., vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení funkce ředitele akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a. s., Jateční 660, Klatovy

 

Podmínky účasti:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • způsobilosti k právním úkonům 
 • bezúhonnost

 

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomický nebo technický směr výhodou)
 • zkušenosti s řízením teplárenského zařízení nebo z oblasti energetiky 
 • praxe v řídící funkci minimálně 2 roky
 • organizační schopnosti 
 • schopnost koncepční a metodické práce 
 • dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v teplárenské oblasti
 •  velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • zkušenosti s řízením pracovního kolektivu
 • řidičský průkaz sk. B
 • uživatelská znalost práce na PC
 • znalost jednoho světového jazyka výhodou

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu)
 • telefonní a e-mailový kontakt
 • datum a podpis

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
 • motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele a. s.)
 • koncepci rozvoje společnosti 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně kopie dokladů o další kvalifikaci) 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 7.1.2022 na adresu:

Město Klatovy

k rukám místostarosty Ing. Martina Kříže

nám. Míru 62

339 01 Klatovy

 

Obálku označit slovy „NEOTVÍRAT - výběrové řízení Klatovská teplárna, a.s.“

 

Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody, po ukončení výběrového řízení.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Zájemcům o účast ve výběrovém řízení bude umožněna prohlídka jednotlivých zařízení organizace. Termín prohlídky lze dohodnout na tel. 376 347 277 s pí Zedlovou.

 

Klatovy 11.11.2021

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města

 

Podklady pro výběrové řízení:

Výroční zprávy a hospodářské výsledky Klatovské teplárny