Výběrové řízení - odbor dopravy - silniční hospodářství

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru dopravy – úsek silničního hospodářství

 

Pracovní náplň:

 • Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností, výkon speciálního stavebního úřadu.
 • Správní řízení ve věcech zvláštního užívání komunikací, povolování uzavírek a objížděk, komunikačního napojení, vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím silnic II. a III. třídy, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací.

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního nebo dopravního zaměření.
 • Praxe ve veřejné správě výhodou.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 21.1.2022 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení OD – silniční hospodářství“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 27.12.2021

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ