Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy - „Podpora při stavebních úpravách a opravách objektů v historické části města (památkové zóně) v roce 2022“


V souladu s §§ 10a a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, město Klatovy zveřejňuje
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy
„Podpora při stavebních úpravách a opravách objektů v historické části města (památkové zóně) v roce 2022“

 

1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:

Stavební úpravy či opravy objektů, které se nacházejí na území památkové zóny města Klatov.

2. Důvod podpory tohoto účelu:

Zlepšení vzhledu objektů v městské památkové zóně (historické části města).

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Klatovy na podporu tohoto účelu:

Celkem 200.000 Kč ročně, z toho:
 • 100.000 Kč na kulturní památky v městské památkové zóně
 • 100.000 Kč na objekty v městské památkové zóně

4. Kritéria pro stanovení výše dotace:

Výše dotace je závislá:
 • na finanční náročnosti akce
 • na finančním rozdílu mezi běžným způsobem stavebních úprav a oprav a způsobem stavebních úprav a oprav objektu, který splňuje podmínky státní památkové péče
 • na finančních možnostech rozpočtu města
Výše dotace:
 • domy v části „A“ památkové zóny města Klatov – lze poskytnout až 70% rozdílu nákladů mezi klasickým způsobem stavebních úprav a oprav a způsobem navrženým a provedeným dle požadavků památkové péče
 • domy v části „B“ památkové zóny města Klatov – lze poskytnout až 50 % z rozdílu mezi klasickým způsobem stavebních úprav a oprav a způsobem navrženým dle požadavků památkové péče
Hranice památkové zóny města Klatov jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., v platném znění, a jsou vyznačeny v plánu, který je uložen mj. na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech. V uvedeném plánu je vymezeno rovněž členění památkové zóny na část „A“ a „B“.

5. Okruh způsobilých žadatelů:

Písemné žádosti do tohoto programu mohou podávat vlastníci objektů v historické části města (památkové zóně) před započetím stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách či opravě těchto objektů (podrobněji písmeno b) bodu 9. programu).

6. Lhůta pro podání žádosti:

Písemné žádosti lze podávat na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech celoročně, vždy ale před zahájením stavebních prací.

7. Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska splnění podmínek uvedených v bodu 9. programu.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

O žádostech bude rozhodnuto na návrh a doporučení Finanční komise a ve spolupráci s Odborem rozvoje města Městského úřadu v Klatovech v radě města (do 50.000 Kč), případně v zastupitelstvu města (nad 50.000 Kč) po dokončení díla a splnění všech podmínek uvedených v bodu 9. programu.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace:

Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:
a) Objekt dotčený stavebními úpravami či opravami se nachází v historické části města Klatov (v památkové zóně).

b) Zlepšení vnějšího vzhledu objektu konkrétně představuje:

- opravu a obnovu fasád sousedících s veřejným prostranstvím

- opravu výplně otvorů směřující do veřejných prostranství a možnou výměnu výplně těchto otvorů

- opravu a výměnu střešního pláště

c) Dotaci je možné poskytnout pouze za předpokladu, že stavebník nezahájí stavbu před vydáním stavebního povolení, příp před ohlášením stavby, pokud toto k realizaci navrhovaných prací vyžaduje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění).

d) Dotace bude poskytnuta po úplném ukončení akce a po kontrole provedené Odborem školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech.

e) K žádosti o poskytnutí dotace musí být doloženy povinné přílohy – viz. bod 10. programu.

f) Po dokončení díla předloží žadatel Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech předmětné faktury týkající se zhotovení díla, kde budou práce položkově rozepsány a z nichž budou zřejmé skutečně vynaložené náklady na stavební úpravy či opravy provedené způsobem požadovaným orgánem státní památkové péče. Současně bude žadatelem předložen doklad o úhradě těchto nákladů zhotoviteli díla.

g) Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech jako koordinátor celého postupu při poskytování dotace si může od žadatele vyžádat veškerá potřebná stanoviska související se zhotovením díla.

h) Na dotaci není právní nárok.

10. Vzor žádosti, obsah jejích příloh

 Žádost o poskytnutí dotace 

Povinné přílohy:
 • Ohlášení stavebních úprav nebo stavební povolení, pokud toto k realizaci navrhovaných prací vyžaduje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění).
 • Závazné stanovisko Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech.
 • Finanční rozpočet stavebních prací nebo oprav odpovídající provedení prací běžným způsobem.
 • Finanční rozpočet stavebních prací nebo oprav odpovídající provedení prací způsobem, který splňuje podmínky státní památkové péče.

 

V Klatovech dne 3.1.2022