Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,
na místo vedoucí(ho) Finančního odboru Městského úřadu Klatovy

Popis pracovní pozice:
• Řízení činností a procesů finančního odboru, zabezpečení finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava rozpočtu města.

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:
• Je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let.
• Je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná.
• Ovládá jednací jazyk.

2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:
• Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
• Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

Požadavky zaměstnavatele:
• Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se zaměřením zejména na ekonomiku, finance, účetnictví nebo veřejnou správu.
• Znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územních samosprávných celků.
• Znalost účetnictví podnikatelských subjektů.
• Znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy.
• Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi.
• Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat.
• Schopnost rychlé orientace v nové problematice.
• Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.
• Organizační a rozhodovací schopnosti.
• Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.
• Řidičské oprávnění skupiny B.
• Výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance.
• Výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností.
• Výhodou znalost cizího jazyka.

Platová třída odpovídající druhu práce: 12
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:

• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971,
• souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Lhůta pro doručení přihlášky: do 4.2.2022, obálku označte „Výběrové řízení - vedoucí FO - neotvírat".

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení

Přihlášky zasílejte na adresu:
Město Klatovy, K rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 33901 Klatovy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Klatovy 5.1.2022
Milan Jarošík, tajemník MěÚ