Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021

zpracovaná v souladu s § 18 zák. 106/1999 Sb.:
  • počet podaných žádostí o informace – 20
  • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 1
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
  • výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
  • počet stížností podaných podle § 16a - 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

odbor

počet žádostí o informace

počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti

počet podaných odvolání

tajemník + kancelář starosty

6

1

0

vnitřních věcí

0

0

0

finanční

0

0

0

hospodářský

0

0

0

rozvoje města

3

0

0

sociálních věcí a zdravotnictví

0

0

0

výstavby a územního rozvoje

7

0

0

životního prostředí

4

0

0

živnostenský

0

0

0

dopravy

0

0

0

školství, kultury a cest. ruchu

0

0

CELKEM

20

1

0