Rozhodnutí - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/3316/22/Ka

Č.j.:

OVÚP/5001/22/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

15.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 26.04.2022 podali

Obec Bolešiny, IČO 00255246, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy 1,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí č. j. OVÚP/2376/20/Ka ze dne 31.03.2020 ve spisu zn. OVÚP/6867/19 na stavbu:

SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

na pozemcích st. p. 55/1, parc. č. 445/1, 1253/2, 1253/5, 1253/52, 1253/56, 1253/57, 1499/4, 1499/6, 1499/9, 1631/2, 1631/19, 2038/3, 2040/2, 2047/3, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2119, 2121/1, 2125, 2136, 2145, 2418, 2425, 2503, 2586, 2643, 3097, 3101, 3160, 3161, 3162, 3163, 3236, 3240, 2040/4, (2252) 2252/1, 2252/7, 2252/8 v katastrálním území Bolešiny.

Umístěná stavba obsahuje:

Jedná se o změnu stávající dopravní a technické infrastruktury za účelem dopravního zklidnění průtahu obcí, vytvoření rovnováhy a harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy a zlepšení podmínek pohybu zejména nemotorizovaných účastníků dopravy. Umístění nové oddílné splaškové kanalizace, která nahradí nevyhovující stávající jednotnou kanalizaci. Umístění nových úseků dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí. Umístění nových tras vodovodu a úpravy stávajícího vodovodu. Umístění nového rozvodu veřejného osvětlení v celé délce rozsahu úpravy.

Změna výčtu dotčených pozemků proti vydanému územnímu rozhodnutí je z důvodu rozdělení původního pozemku (v závorce), kterým vznikly nové pozemky (podtržené). Rozsah a umístění stavby podle vydaného rozhodnutí se nemění.

Stavba je členěna na objekty:

SO 101 komunikace: navržena komunikace v kategorii MS2p/10/7,5/50, základní šířka mezi obrubníky 6,50 m, v obloucích rozšíření dle ČSN. Zastávkové pruhy BUS navrženy v jízdním pruhu. Součástí objektu SO 101 jsou i „vjezdové brány“ na začátku a konci úpravy, se směrovacími ostrůvky. Odvodnění do přilehlého terénu nebo uličních vpustí napojených na potrubí dešťové kanalizace. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí objektu SO 101 komunikace. Celková délka úpravy komunikace: 1193 m; plocha 9200 m2.

SO 102 Chodníky: navržen levostranný chodník, v prostoru křižovatek též pravostranný pro zajištění bezpečného pohybu pěších v celém rozsahu úpravy. Základní šířka chodníku 1,50 m, od vozovky odděleny obrubníkem s převýšením 12 cm.

SO 301 Dešťová kanalizace: kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí. Celková délka 1040 m. Při pokládce dešťové kanalizace budou osazeny odbočky pro připojení uličních vpustí. Součástí jsou:

Lapač splavenin zaústěn do stávající dešťové kanalizace (DN300 -9m).

Trasa „Dl“ (DN250, délka 110,8m)

Trasa „D2“ (DN250, délka 97m)

Trasa „D3“ (DN 300 - DN 500, délka 628,4m)

Trasa „D4“(DN250-300, dl. 112,8m)

Trasa „D5“ (BT DN 600, délka 45,3m)

SO 302 Dešťová kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění dešťových vod z jednotlivých nemovitostí přilehlých ke komunikaci, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně přístupného pozemku. Celková délka přípojek uličních vpustí: 159 m.

SO 303 Splašková kanalizace: nová oddílná splašková kanalizace profil DN250 dl. 1092m, nahrazující stávající nevyhovující jednotnou kanalizaci. Součásti jsou:

Stoka C, Stoka A14; Prodloužení stoky A7; Prodloužení stoky A9; Prodloužení stoky A; Stoka A 12;

Stoka A 13

SO 304 Splašková kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění surových splaškových vod od jednotlivých nemovitostí, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně přístupného pozemku. Celková délka přípojek: 171 m.

SO 305 Vodovod: předmětem objektu budou úpravy stávajícího vodovodu a výměna šoupat, hydrantů a přípojkových uzávěrů. Součásti jsou:

Vodovod PE 90 - řad A1 - 69,1 m,

Vodovodní řad C3 PE32

SO 401 Veřejné osvětlení: navrženo nové veřejné osvětlení v celé délce rozsahu úpravy, trasa koordinována s podzemním vedením NN ČEZ. Celková délka 870m.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí č. j. OVÚP/2376/20/Ka ze dne 31.03.2020 platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, tj. do 06.05.2022. Před uplynutím této lhůty dne 26.04.2022 požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace se zpracovává a nebylo dosud požádáno o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení oznámením č. j. OVÚP/3621/22/Ka ze dne 10.05.2022 a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 v katastrálním území Bolešiny

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2

AQUAŠUMAVA s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Tomáš Hromada, Bolešiny č.p. 54, 339 01 Klatovy 1

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – (veřejnou vyhláškou) účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 v katastrálním území Bolešiny

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady (dodejky)
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01 Klatovy

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Bolešiny, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Bolešiny po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)