Opravné rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí - Silnice II/186 průtah Bolešiny - rekonstrukce

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/3316/22/Ka

Č.j.:

OVÚP/5133/22/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

21.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

O PRODLOUŽENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na podkladě žádosti podané dne 26.04.2022 vydal rozhodnutí č. j. OVÚP/5001/22/Ka dne 15.06.2022, které se týká prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. j. OVÚP/2376/20/Ka ze dne 31.03.2020 ve spisu zn. OVÚP/6867/19 na stavbu:

SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

na pozemcích st. p. 55/1, parc. č. 445/1, 1253/2, 1253/5, 1253/52, 1253/56, 1253/57, 1499/4, 1499/6, 1499/9, 1631/2, 1631/19, 2038/3, 2040/2, 2047/3, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2119, 2121/1, 2125, 2136, 2145, 2418, 2425, 2503, 2586, 2643, 3097, 3101, 3160, 3161, 3162, 3163, 3236, 3240, 2040/4, (2252) 2252/1, 2252/7, 2252/8 v katastrálním území Bolešiny.

Správní orgán podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává opravné rozhodnutí týkající se výčtu dotčených pozemků ve výrokové části na straně 1 rozhodnutí a to tak, že výčet pozemků:

Doplňuje o:

"pozemky parc. č. 2040/5, 2040/6 v katastrálním území Bolešiny. "

A celkový nový výpis dotčených pozemků v rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí je:

st. p. 55/1, parc. č. 445/1, 1253/2, 1253/5, 1253/52, 1253/56, 1253/57, 1499/4, 1499/6, 1499/9, 1631/2, 1631/19, 2038/3, 2040/2, 2047/3, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2119, 2121/1, 2125, 2136, 2145, 2418, 2425, 2503, 2586, 2643, 3097, 3101, 3160, 3161, 3162, 3163, 3236, 3240, 2040/4, 2040/5, 2040/6 2252/1, 2252/7, 2252/8 v katastrálním území Bolešiny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Odůvodnění:

Ve výčtu pozemků v žádosti o rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí nebyly uvedeny pozemky vzniklé rozdělením původního pozemku p. č. 2040/2, a to pozemky parc. č. 2040/5, 2040/6 v katastrálním území Bolešiny. Na základě upozornění žadatele ze dne 17.06.2022 na přečíslování dotčených pozemků z důvodu rozdělení pozemku, ke kterému došlo v mezidobí od vydání původního územního rozhodnutí, vydal stavební úřad opravné usnesení s výčtem všech dotčených pozemků stavbou umístěnou původním rozhodnutím č. j. OVÚP/2376/20/Ka ze dne 31.03.2020.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 v katastrálním území Bolešiny

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2

AQUAŠUMAVA s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Tomáš Hromada, Bolešiny č.p. 54, 339 01 Klatovy 1

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – (veřejnou vyhláškou) účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 v katastrálním území Bolešiny

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady (dodejky)
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01 Klatovy

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Bolešiny, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Bolešiny po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)