VV oznámení o možnosti převzít písemnost Petra Mitáčová

Městský úřad Klatovy                                       Odbor vnitřních věcí

odd. evidence obyvatel, občanských

průkazů a cestovních dokladů

pracoviště Balbínova 59

                                                             

 

 
č.j.:                  OVV/36/18/EO/22

vyřizuje:          Hana Šindelářová

tel.:                  376 347 148

mail:                hsindelarova@mukt.cz

datum:            30.6.2022

 

 

 

 

 Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), z důvodu neznámého pobytu účastníka řízení doručuje touto

 

veřejnou vyhláškou:

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost

 

 

 Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, sdělujeme účastníku řízení, paní Petře Mitáčové, nar. 1997, trvale bytem Čertovka 465, Klatovy II že na Městském úřadu Klatovy, Balbínova 59, Klatovy I (vedle Černé věže, 2. nadzemní podlaží, kancelář č. 41), na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, je uložena písemnost - rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.  

    

Uloženou písemnost lze vyzvednout v  pracovní době Městského úřadu Klatovy:

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., úterý od 8:00 do 16:00 hod., čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod., pátek od 8:00 do 14:30 hodin,        na výše uvedeném místě.

 

Patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky se písemnost považuje za doručenou.

 

 

 

 

Hana Šindelářová

oprávněná úřední osoba

oddělení EO,OP,CD