Oznámení o zahájení územního řízení - novostavba skladu sena v k.ú. Bezděkov - Bohuslav Bohatý, Bezděkov 138, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5396/22/My

Č.j.:

OVÚP/5918/22/My

Vyřizuje::

Ing. Martin Malý

Tel.:

376 347 276

E-mail:

mmaly@mukt.cz

Datum:

25.7.2022

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Bohuslav Bohatý, nar. 10.9.1955, Bezděkov 138, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje

Pavel Ponocný, IČO 73750620, Máchova 414, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 27.6.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané:

Novostavba skladu pro uskladnění sena

na pozemku parc. č. 732/26 v katastrálním území Bezděkov u Klatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Sklad pro uskladnění sena, krmiva a přístřešek pro koně

Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 732/26 v k.ú. Bezděkov u Klatov ve vzdálenosti 6,00 m od hranice pozemku parc.č. 732/21 v k.ú. Bezděkov u Klatov a ve vzdálenosti min. 5,00 m od hranice pozemku parc.č. 730/26 v k.ú. Bezděkov u Klatov. Srážkové vody ze střechy stavby jsou zasakovány na pozemku parc.č. 732/26 v k.ú. Bezděkov u Klatov.

Stavba je nepodsklepená, přízemní, obdélníkového půdorysu 6,30 x 10,10 m, zastřešená pultovou střechou o sklonu 2° výšky max. 3,18 m od podlahy a cca 3,20 m od upraveného terénu.

Dispozice:

- Přístřešek pro koně, sklad krmiva, sklad sena

Stavba není připojena na sítě technické infrastruktury.

Dopravní připojení pozemku je na silnici č. III/18510 (připojení povoleno rozhodnutím silničního správního úřadu č.j. OD/15505/21/Dj ze dne 21.7.2021).

- Oplocení

Pozemek parc.č. 732/26 v k.ú. Bezděkov u Klatov se oplotí. Oplocení je vedeno podél hranice s pozemky parc.č. 732/21, 730/26, 732/20 v k.ú. Bezděkov u Klatov a ve vzdálenosti 15 m souběžně s hranici pozemku parc.č. 810/2 v k.ú. Bezděkov u Klatov pro zachování migrační prostupnosti biokoridoru č. 12613 „Korytský potok“..

Oplocení tvoří sloupky po á 3,00 m a 2x paždíky. Celková výška oplocení je 1,40 m. Součástí oplocení jsou v části směrem ke komunikaci vrata.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování,

kterého zastupuje

Ing. Jaroslava Marytová v.r.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Bohuslav Bohatý, Bezděkov 138, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje

Pavel Ponocný, IDDS: 8ew7454

Obec Bezděkov, IDDS: dtpbvp8
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Magda Šabatková, IDDS: 5iast9e
Pavel Šabatka, Bezděkov č.p. 188, 339 01 Klatovy 1
Ing. Přemysl Voráč, nábř. Kpt. Nálepky č.p. 471, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Blanka Koželuhová, Kolinec č.p. 204, 341 42 Kolinec
Zemědělské družstvo Koryta, IDDS: 7xhrk4w
Ing. Vladimír Pacner, Klenovská č.p. 208, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Jana Kadlecová, Družstevní č.p. 674, 588 32 Brtnice
Ivana Petrášová, Koryta č.p. 27, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1


na vědomí
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

Neznámý vlastník zatrubněné části vodního toku v ISVS značeného číslem 10265392 na pozemku parc.č. 732/26 v katastrálním území Bezděkov u Klatov – vyvěšením na úřední desce

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)