Oznámení o zahájení územního řízení - II/185 + III/1841 Dolany - průtah - Obec Dolany, Dolany 188, 33901

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/4322/22/Ka

Č.j.:

OVÚP/6216/22/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

03.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Dolany, IČO 00255424, Dolany 188, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje Renata Plevačová, nar. 21.10.1972, Tymákov 416, 332 01 Tymákov

(dále jen "žadatel") podal dne 19.5.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

II/185 + III/1841 Dolany - průtah

na pozemcích st. p. 41/1, 73/2, 144, 212, parc. č. 76/2, 88, 183/2, 183/3, 183/5, 184, 185/3, 185/4, 219/2, 536/2, 627/4, 627/6, 644/4, 650/2, 1164/1, 1164/7, 1164/9, 1165/1, 1165/2, 1166/1, 1174/2, 1176/1, 1176/9, 1176/11, 1193/1, 1193/6, 1247, 1249, 1254 v katastrálním území Dolany u Klatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Předmětem je rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/185 a III/1841 obcí Dolany a doplnění chodníků podél zmíněných úseků silnice v celé délce a vybudování veřejného osvětlení.

Stavba rozdělena na 8 stavebních objektů:

SO 101 Silnice II/185

SO 102 Silnice III/1841

SO 111 Chodníky II/185

SO 112 Chodníky III/1841

SO 201 Opěrné zdi II/185

SO 202 Opěrné zdi III/1841

SO 401 Veřejné osvětlení II/185

SO 402 Veřejné osvětlení III/1841

- Rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/185 a III/1841 obcí Dolany a doplnění chodníků podél zmíněných úseků silnice v celé délce. Dešťové vody z komunikačních ploch v lokalitě budou odvodněny uličními vpusťmi, případně budou použity dlouhé odvodňovací žlaby s litinovým roštem D400. V místech, kde jsou vyústěny dešťové svody přilehlých objektů na terén, chodník či komunikaci, budou osazeny lapače střešních splavenin se suchou klapkou a čistícím košem.

- Silnice bude ohraničena novou betonovou silniční obrubou s výškou nášlapu + 150 mm. V místě sjezdů na pozemky obruba snížena na + 50 mm. Šířka silnice je navržena shodně 6,0 m (+ rozšíření v oblouku pokud to dovolují místní poměry). Povrch komunikací bude zachován z asfaltového betonu. Příčné prahy, chodníky a sjezdy budou provedené z betonové dlažby

- Šířka chodníků je navržena min. 1,50 m, v místě osazení ojedinělé překážky (DZ, VO) bude zachován minimální průchozí prostor 0,90 m. Příčný sklon chodníků je v celé trase 2,0 % směrem ke komunikaci, v místě sjezdů na pozemky je možný příčný sklon směrem od komunikace. Podélný sklon nepřekračuje hodnotu 8,33 %, rampová část chodníků v místě sjezdů max. 12,5 % vč. zohlednění celkového podélného sklonu.

- Povrch dotčených průjezdních úseků silnic II. a III. třídy a místních komunikací bude proveden z asfaltového betonu ACO 11, povrch sjezdů a parkovacích stání bude proveden z betonové skladebné dlažby tl. 80 mm, chodníky budou provedeny z betonové skladebné dlažby tl. 60 mm. (Veřejné osvětlení.

- Osvětlení pozemních komunikací bude vystavěno na průtahu silnice 11/185 v délce cca 830m od centra obce na konec obce směr obec Balkovy, na průtahu silnice 111/1841 v délce cca 500m od centra obce na konec obce směr obec Malechov a na místních komunikacích podél potoka Poleňka a ke hřbitovu v délce cca 190 m. Celkem bude nově osvětleno cca 1520 m komunikací.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

13. září 2022 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti OVÚP.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 38/1, 39, 40/1, 42, 43, 44, 45, 47/2, 49, 50, 53/1, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89/1, 109/1, 109/2, 120/1, 120/2, 120/3, 121, 130, 138, 139, 140, 143, 162, 163, 177, 178, 180, 182, 187, 225, 241, 244, 332, parc. č. 68, 71/1, 71/2, 72/2, 75/1, 76/1, 79, 86/1, 105, 111/3, 186, 189, 190, 191, 226/2, 228/1, 228/3, 230/1, 353/4, 354/2, 354/3, 355, 537/1, 537/2, 540/1, 540/2, 542/3, 543/2, 547/2, 614/1, 615/2, 615/3, 616/2, 617/2, 619, 627/1, 627/5, 630, 633, 634, 635/1, 635/3, 639/2, 644/1, 644/2, 644/3, 646/2, 646/5, 646/6, 646/7, 646/10, 646/11, 647/1, 648/2, 649, 651/4, 651/5, 1164/2, 1164/18, 1165/11, 1165/12, 1165/13, 1189, 1193/16, 1196/1, 1232/6, 1251, 1252 v katastrálním území Dolany u Klatov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolany č.p. 12, č.p. 11, č.p. 70, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 191, č.e. 56, č.p. 91, č.p. 33, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.e. 57, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 80, č.p. 55, č.p. 37, č.p. 10, č.p. 82, č.p. 103, č.p. 128, č.p. 117, č.p. 133, č.p. 116, č.p. 118, č.e. 58, č.p. 124, č.p. 127, č.p. 139, č.p. 136, č.p. 68, č.p. 90, č.p. 143, č.p. 120, č.p. 77, č.p. 129 a č.p. 146

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Dolany, IDDS: agib6sp, kterou zastupuje
Renata Plevačová, Tymákov č.p. 255, 332 01 Tymákov

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Václav Ulč, Plaská č.p. 1081, 330 27 Vejprnice
Jan Motyčka, Hlohová č.p. 71, 345 61 Staňkov
Aneta Motyčková, IDDS: nz27pqj
Martin Bláha, Borovy č.p. 21, 334 01 Přeštice
Jaroslava Valešová, Dolany č.p. 63, 339 01 Klatovy 1
Ing. Pavel Wachtl, Dolany č.p. 22, 339 01 Klatovy 1
Ing. Václav Wachtl, K zahrádkám č.p. 1085/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Jarmila Maxová, Hlávkova č.p. 761, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Alena Brůhová, Dolany č.p. 137, 339 01 Klatovy 1
Bc. David Groessl, Dolany č.p. 21, 339 01 Klatovy 1
Tereza Groesslová, Dolany č.p. 21, 339 01 Klatovy 1
Bc. Pavel Wachtl, Dolany č.p. 22, 339 01 Klatovy 1
Magdaléna Ráčková, Hammerschmiedtova č.p. 281, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1, kterou zastupuje
Simona Sýkorová, Hammerschmiedtova č.p. 281, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – (veřejnou vyhláškou) účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 38/1, 39, 40/1, 42, 43, 44, 45, 47/2, 49, 50, 53/1, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89/1, 109/1, 109/2, 120/1, 120/2, 120/3, 121, 130, 138, 139, 140, 143, 162, 163, 177, 178, 180, 182, 187, 225, 241, 244, 332, parc. č. 68, 71/1, 71/2, 72/2, 75/1, 76/1, 79, 86/1, 105, 111/3, 186, 189, 190, 191, 226/2, 228/1, 228/3, 230/1, 353/4, 354/2, 354/3, 355, 537/1, 537/2, 540/1, 540/2, 542/3, 543/2, 547/2, 614/1, 615/2, 615/3, 616/2, 617/2, 619, 627/1, 627/5, 630, 633, 634, 635/1, 635/3, 639/2, 644/1, 644/2, 644/3, 646/2, 646/5, 646/6, 646/7, 646/10, 646/11, 647/1, 648/2, 649, 651/4, 651/5, 1164/2, 1164/18, 1165/11, 1165/12, 1165/13, 1189, 1193/16, 1196/1, 1232/6, 1251, 1252 v katastrálním území Dolany u Klatov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolany č.p. 12, č.p. 11, č.p. 70, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 191, č.e. 56, č.p. 91, č.p. 33, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.e. 57, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 80, č.p. 55, č.p. 37, č.p. 10, č.p. 82, č.p. 103, č.p. 128, č.p. 117, č.p. 133, č.p. 116, č.p. 118, č.e. 58, č.p. 124, č.p. 127, č.p. 139, č.p. 136, č.p. 68, č.p. 90, č.p. 143, č.p. 120, č.p. 77, č.p. 129 a č.p. 146

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, č.p. 90, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, OVÚP - úřad územního plánování, Klatovy, 339 01 Klatovy 1 (vlastní)
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Dolany, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Dolany po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)