Výzva - II/185 + III/1841 Dolany - průtah - Obec Dolany. Dolany 188, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/4322/22/Ka

Č.j.:

OVÚP/7289/22/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

13.09.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VÝZVA

Obec Dolany, IČO 00255424, Dolany 188, 339 01 Klatovy 1,
kterou zastupuje Renata Plevačová, nar. 21.10.1972, Tymákov 416, 332 01 Tymákov

(dále jen "žadatel") podala dne 19.05.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

II/185 + III/1841 Dolany – průtah

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 41/1, 73/2, 144, 212, parc. č. 76/2, 88, 183/2, 183/3, 183/5, 184, 185/3, 185/4, 219/2, 536/2, 627/4, 627/6, 644/4, 650/2, 1164/1, 1164/7, 1164/9, 1165/1, 1165/2, 1166/1, 1174/2, 1176/1, 1176/9, 1176/11, 1193/1, 1193/6, 1247, 1249, 1254 v katastrálním území Dolany u Klatov.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznámil opatřením č. j. OVÚP/6216/22/Ka ze dne 03.08.2022 zahájení územního řízení a nařídil k projednání žádosti ústní jednání na 13.09.2022, ze kterého byl sepsán protokol č. j. OVÚP/ 7273/22/Ka. Na základě ústního projednání, ze kterého vyplynula nutnost doplnění předkládané dokumentace, stavební úřad podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y z ý v á

žadatele, aby nejpozději do

30.11.2022

Doplnil dokumentaci a podklady k žádosti o:

1. vyřešení odvodnění komunikace a chodníků v rekonstruovaném úseku

2. vyznačení rozsahu záboru jednotlivých pozemků v odpovídajícím měřítku, s okótováním od hranic pozemků

3. doplnění řešení opěrných zdí na hranicích pozemků (půdorys, řez), ze kterého bude patrné umístění stavby opěrné zdi a oplocení ve vztahu k hranici mezi pozemky soukromých vlastníků a pozemkem silnice

4. vyjádření k požadavku na zachování žulového vjezdu včetně EKO-drenu na pozemek st. 212 u č.p. 99 v obci Dolany

5. vyjádření k požadavku řešit posunutí vjezdové brány blíže do obce (směrem k č.p. 137) z důvodu snížení rychlosti vozidel při vjezdu a výjezdu z obce směrem na Malechov

6. vyjádření k návrhu na požadavek snížení průjezdné rychlosti v obci na 40 km/h

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

USNESENÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p ř e r u š u j e

územní řízení zahájené dne 19.05.2022 podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

II/185 + III/1841 Dolany – průtah

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 41/1, 73/2, 144, 212, parc. č. 76/2, 88, 183/2, 183/3, 183/5, 184, 185/3, 185/4, 219/2, 536/2, 627/4, 627/6, 644/4, 650/2, 1164/1, 1164/7, 1164/9, 1165/1, 1165/2, 1166/1, 1174/2, 1176/1, 1176/9, 1176/11, 1193/1, 1193/6, 1247, 1249, 1254 v katastrálním území Dolany u Klatov, kterou podala

Obec Dolany, IČO 00255424, Dolany 188, 339 01 Klatovy 1,
kterou zastupuje Renata Plevačová, nar. 21.10.1972, Tymákov 416, 332 01 Tymákov

(dále jen "žadatel").

a podle § 39 odst. 1 správního řádu určuje lhůtu k doplnění do 30.11.2022

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolany, Dolany 188, 339 01 Klatovy 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Václav Ulč, nar. 2.9.1988, Plaská 1081, 330 27 Vejprnice
Jan Motyčka, nar. 23.4.1989, Hlohová 71, 345 61 Staňkov
Aneta Motyčková, nar. 30.4.1992, Klenovská 340, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Martin Bláha, nar. 27.2.1987, Borovy 21, 334 01 Přeštice
Jaroslava Valešová, nar. 28.2.1991, Dolany 63, 339 01 Klatovy 1
Ing. Pavel Wachtl, nar. 28.5.1958, Dolany 22, 339 01 Klatovy 1
Ing. Václav Wachtl, nar. 4.12.1954, K zahrádkám 1085/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Jarmila Maxová, nar. 9.6.1958, Hlávkova 761, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Alena Brůhová, nar. 4.12.1946, Dolany 137, 339 01 Klatovy 1
Bc. David Groessl, nar. 5.9.1990, Dolany 21, 339 01 Klatovy 1
Tereza Groesslová, nar. 14.3.1993, Dolany 21, 339 01 Klatovy 1
Bc. Pavel Wachtl, nar. 31.7.1979, Dolany 22, 339 01 Klatovy 1
Magdaléna Ráčková, nar. 24.11.2009, Hammerschmiedtova 281, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 19.05.2022 bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámil opatřením č. j. OVÚP/6216/22/Ka ze dne 03.08.2022 zahájení územního řízení a nařídil k projednání žádosti ústní jednání na 13.09.2022, ze kterého byl sepsán protokol č. j. OVÚP/ 7273/22/Ka. Z ústního projednání vyplynula nutnost dalšího doplnění podkladů žádosti, a stavební úřad proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval žadatele k doplnění a řízení přerušil.

Správní orgán žadateli určil přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Dolany, IDDS: agib6sp, kterou zastupuje
Renata Plevačová, Tymákov č.p. 255, 332 01 Tymákov

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Václav Ulč, Plaská č.p. 1081, 330 27 Vejprnice
Jan Motyčka, Hlohová č.p. 71, 345 61 Staňkov
Aneta Motyčková, IDDS: nz27pqj
Martin Bláha, Borovy č.p. 21, 334 01 Přeštice
Jaroslava Valešová, Dolany č.p. 63, 339 01 Klatovy 1
Ing. Pavel Wachtl, Dolany č.p. 22, 339 01 Klatovy 1
Ing. Václav Wachtl, K zahrádkám č.p. 1085/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Jarmila Maxová, Hlávkova č.p. 761, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Alena Brůhová, Dolany č.p. 137, 339 01 Klatovy 1
Bc. David Groessl, Dolany č.p. 21, 339 01 Klatovy 1
Tereza Groesslová, Dolany č.p. 21, 339 01 Klatovy 1
Bc. Pavel Wachtl, Dolany č.p. 22, 339 01 Klatovy 1
Magdaléna Ráčková, Hammerschmiedtova č.p. 281, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1, kterou zastupuje
Simona Sýkorová, Hammerschmiedtova č.p. 281, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – (veřejnou vyhláškou) účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 38/1, 39, 40/1, 42, 43, 44, 45, 47/2, 49, 50, 53/1, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89/1, 109/1, 109/2, 120/1, 120/2, 120/3, 121, 130, 138, 139, 140, 143, 162, 163, 177, 178, 180, 182, 187, 225, 241, 244, 332, parc. č. 68, 71/1, 71/2, 72/2, 75/1, 76/1, 79, 86/1, 105, 111/3, 186, 189, 190, 191, 226/2, 228/1, 228/3, 230/1, 353/4, 354/2, 354/3, 355, 537/1, 537/2, 540/1, 540/2, 542/3, 543/2, 547/2, 614/1, 615/2, 615/3, 616/2, 617/2, 619, 627/1, 627/5, 630, 633, 634, 635/1, 635/3, 639/2, 644/1, 644/2, 644/3, 646/2, 646/5, 646/6, 646/7, 646/10, 646/11, 647/1, 648/2, 649, 651/4, 651/5, 1164/2, 1164/18, 1165/11, 1165/12, 1165/13, 1189, 1193/16, 1196/1, 1232/6, 1251, 1252 v katastrálním území Dolany u Klatov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolany č.p. 12, č.p. 11, č.p. 70, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 191, č.e. 56, č.p. 91, č.p. 33, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.e. 57, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 80, č.p. 55, č.p. 37, č.p. 10, č.p. 82, č.p. 103, č.p. 128, č.p. 117, č.p. 133, č.p. 116, č.p. 118, č.e. 58, č.p. 124, č.p. 127, č.p. 139, č.p. 136, č.p. 68, č.p. 90, č.p. 143, č.p. 120, č.p. 77, č.p. 129 a č.p. 146

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Dolany, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Dolany po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)