Oznámení o zahájení řízení a možnosti převzít písemnost Dancová Petra 1975

Městský úřad Klatovy Odbor vnitřních věcí

odd. evidence obyvatel, občanských

průkazů a cestovních dokladů

pracoviště Balbínova 59

č.j.: OVV/36/10/EO/23

vyřizuje: Bc. Lenka Zahálková

tel.: 376 347 149

mail: lzahalkova@mukt.cz

datum: 21. 3. 2023

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), z důvodu neznámého pobytu účastníka řízení doručuje touto

veřejnou vyhláškou:

I. Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, oznamuje účastníkům řízení paní Petře Dancové, nar. 1975 v souladu s ustanovením § 47 správního řádu

zahájení řízení

ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Klatovy I/187 paní Petry Dancové nar. 1975 podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh pana Jana Bayera, trvalý pobyt Vítaná 4, Bezděkov.

II. Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, sdělujeme účastníku řízení paní Petře Dancové, nar. 1975 trvalý pobyt, Klatovy I/187 že na Městském úřadu Klatovy, Balbínova 59, Klatovy I (u Černé věže, 2. nadzemní podlaží, kancelář č. 41), na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, je uložena písemnost ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu.

Uloženou písemnost lze vyzvednout v pracovní době Městského úřadu Klatovy: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., úterý od 8:00 do 16:00 hod.,čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod., pátek od 8:00 do 14:30 hodin, na výše uvedeném místě.

Patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky se písemnost považuje za doručenou.

Bc. Lenka Zahálková

oprávněná úřední osoba

oddělení EO, OP, CD

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5