Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Bolešiny za období 2016-2023

Odbor výstavby a územního plánování, Balbínova  59, Klatovy

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Č.j.:

OVÚP/2200/23/Kr

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Eva Krčmářová

Tel.:

376 347 225

E-mail:

ekrcmarova@mukt.cz

Datum:

22.3.2023

OZNÁMENÍ

O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOLEŠINY ZA OBDOBÍ 2016 - 2023

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracoval jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Bolešiny v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Bolešiny za období 2016 – 2023 včetně pokynů pro zpracování změny č. 3 územního plánu Bolešiny

(dále jen zpráva) a obdobně k § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje její projednávání.

Návrh zprávy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na Obecním úřadě Bolešiny a MěÚ Klatovy – OVÚP.

Dálkový přístup k návrhu zprávy bude zajištěn na elektronické úřední desce obce Bolešiny a MěÚ Klatovy http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy/zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou své požadavky na obsah zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, ve kterém uvede, zda má být změna územního plánu posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí, sousední obce mohou uplatnit podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody a krajiny pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Zpráva bude na základě výsledku projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem doplněna a bude předložena Zastupitelstvu obce Bolešiny ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce OÚ Bolešiny a MěÚ Klatovy a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany – agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772,

P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

- odbor regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Obec Bolešiny

Obec Ostřetice

Obec Předslav

Obec Myslovice

Obec Obytce

Město Plánice

Město Klatovy

Dále obdrží :

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3