Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Kohout, bytem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/2203/23/Fl

Č.j.:

OVÚP/3827/23/Fl

Vyřizuje:

Marcela Flídrová

Tel.:

376 347 251

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

Datum:

23.5.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že písemnost Oznámení zahájení územního řízení ze dne 25.4.2023 č.j. OVÚP/3079/23/Fl může adresát Pavel Kohout, bytem nám. Míru č.p. 62, 339 01 Klatovy 1, jako spoluvlastník pozemku parc. č. 108/23 v katastrálním území Kozí převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek od 8,00 do 14,30 hod

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.10. Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neznámého pobytu osoby.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Klatovy po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Zveřejnění elektronické verze veřejné vyhlášky na webových stránkách MěÚ Klatovy:

Zveřejněno dne: ……………………………….. Odstraněno dne: ……………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.