Výběrové řízení na na místo vedoucí(ho) Finančního odboru Městského úřadu Klatovy

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

na místo vedoucí(ho) Finančního odboru Městského úřadu Klatovy

 

Popis pracovní pozice:

·         Řízení činností a procesů finančního odboru, zabezpečení finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava rozpočtu města.

 

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:

Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

1)      Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

·         Je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let.

·         Je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná.

·         Ovládá jednací jazyk.

 

2)      Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:

·         Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.

·         Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 

Požadavky zaměstnavatele:

·         Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se zaměřením zejména na ekonomiku, finance, účetnictví nebo veřejnou správu.

·         Znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územních samosprávných celků.

·         Znalost účetnictví podnikatelských subjektů.

·         Znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy.

·         Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi.

·         Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat.

·         Schopnost rychlé orientace v nové problematice.

·         Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.

·         Organizační a rozhodovací schopnosti.

·         Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.

·         Řidičské oprávnění skupiny B.

·         Výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance.

·         Výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností.

·         Výhodou znalost cizího jazyka.

 

Platová třída odpovídající druhu práce: 12

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

·         jméno, příjmení a titul

·         datum a místo narození

·         státní příslušnost

·         místo trvalého pobytu

·         číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

·         datum a podpis

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

·         životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

·         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

·         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·         osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971,

·         souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Lhůta pro doručení přihlášky: 30.4.2024 , obálku označte heslem „Výběrové řízení  - vedoucí FO - neotvírat".

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Město Klatovy, K rukám tajemníka Mgr. Michaela Nového

nám. Míru 62, 33901 Klatovy.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Klatovy 17.4.2024

Mgr. Michael Nový, tajemník MěÚ